prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină » Achiziţii publiceAchiziţii publice


Listă achiziţii

- Lista achiziţiilor pe anul 2015


Listă mijloace fixe

- Tabel centralizator cu mijloacele fixe propuse pentru scoatere din funcţiune / declasare - august 2019
  (afişat: 12.08.2019)

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare - octombrie 2018
  (afişat: 11.10.2018)

- Lista mijloacelor fixe cu durata de funcţionare expirată propuse pentru casare
  (afişat: 07.03.2018)


Anunţuri16.11.2023

Contract de furnizare gaze naturale pentru imobilele aflate în patrimoniul U.S.V. Iaşi
Procedura de atribuire: negociere fără publicare prealabilă

- Anunţ de atribuire


08.11.2023

Achiziţie produse/obiecte inventar pentru dotarea căminelor studenţeşti ale U.S.V. Iaşi
- Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
- Modele de formulare
- Răspuns consolidat18.07.2023

Furnizare materiale de construcţii, materiale sanitare, materiale electrice, scule şi unelte de mână
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Modele de formulare


17.07.2023

Servicii de verificare tehnică a proiectării
la cerinţele fundamentale de calitate A1, B1, C, D, E, F, Is, It şi Ie ale proiectului Reabilitare, modernizare, echipare spaţii didactice universitare: Pavilion 3 – Spitalizare (C12), Pavilion 2 – Chirurgie (C13), Pavilion 5 – Triaj + Hol legătură (C14), Pavilion 6 – Prosectură (C6)
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Modele de formulare
- Contract de servicii


26.06.2023

Achiziţionarea serviciilor de proiectare şi inginerie pentru obiectivul de investiţii IMPLEMENTARE PROIECT EUROPEAN "Dezvoltarea unui program informatic integrat ERP pentru creşterea performanţei în agribusiness" - prin construirea Centrului de Cercetări avansate în agribusiness - "ARCA", finanţat prin POAT 2014-2020.
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Modele de formulare
- Anunţ de atribuire

16.06.2023
Reabilitare parţială clădire, schimbarea funcţiunii spaţiului din Atelier Mecanic Ferma Rediu în Punct de sacrificare Animale
- Anunţ publicitar
- Autorizaţie de construire
- Caiet de sarcini
- Certificat de urbanism
- Formulare
- Grafic execuţie
- Liste de cantităţi
- Memoriu tehnic general
- Documentaţie licitaţie


18.05.2023
Servicii de verificare tehnică a instalaţiilor de stingere a incendiilor cu hidranţi interiori/exteriori şi a grupurilor de pompare aflate în patrimoniul U.S.V. Iaşi
- Anunţ publicitar
- Formulare
- Model de contract

04.04.2023
Servicii de identificare fizico-chimică, colectare, transport şi neutralizare chimică a deşeurilor chimice periculoase tip mixturi de laborator şi a deşeurilor chimice expirate / neidentificate, rezultate din procesul de învăţământ, la Universitatea pentru Ştiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi
- Anunţ publicitar
- Anunţ SEAP
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Clarificări

16.03.2023
Achiziţia serviciilor de audit financiar - proiect POC AGRIECOTEC
- Anunţ publicitar
- Model de contract
- Caiet de sarcini
- Formulare

06.03.2023
Negociere fără publicare ce are ca obiect atribuirea contractului de furnizare de gaze naturale pentru o perioadă de 3 (trei) luni.
- Anunţ publicitar
- Document descriptiv privind achiziţia de gaze naturale
- Model de contract
- Instrucţiuni pentru ofertanţi
- Formulare
- Formular standard DUAE
- Anunţ de atribuire

30.01.2023
Servicii de închiriere sală şi sonorizare, coffee break şi servire masă pentru 50 persoane.
POCU/993/6/13 – Cod SMIS: 153299 – PROINVENT.

- Anunţ de participare
- Caiet de sarcini
- Contract
- Modele de formulare
- Răspuns consolidat
- Anunţ de atribuire
» » » Prelungire perioadă de depunere a ofertelor până la data de: 07.02.2023, ora 12.00 « « «


29.12.2022
Lucrari de reparaţii curente la obiectivele Pavilion 13 Mecanizare şi Cămin C5
- Anunţ de consultare a pieţei
- Caiet de sarcini

15.11.2022
Elaborare PUZ – implementare proiect European "Dezvoltarea unui program informatic integrat ERP,
pentru creşterea performanţei în agribusiness" prin construire centru de cercetări avansate în agribusiness – "ARCA"

- Anunţ publicitar
- Model de contract
- Formulare


11.10.2022
Achiziţionarea serviciilor de realizare a studiului de oportunitate
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Model de contract
- Formulare
- Decizie de anulare achizitie directă


10.10.2022
Achiziţionarea serviciilor de consultanţă pentru realizarea planului de afaceri
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Model de contract
- Formulare
- Decizie de anulare achizitie directă


06.10.2022
Servicii de Audit final de proiect pentru Proiectul de cercetare cu titlul:
"Centru Regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară" (ROVETEMERG)

- Anunţ publicitar + Caiet de sarcini + Model de contract
- Formulare

30.09.2022
Servicii de proiectare si asistenţă tehnică la obiectivul "Linie de vinificaţie şi depozit de fructe"
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Model de contract
- Studiu de fezabilitate
- Studiu geotehnic şi de stabilitate
- Audit energetic
- Certificat de urbanism
- Liste cu cantităţi
- Fişe tehnice


27.09.2022
Lucrări de reparaţii curente în Sala de Chirurgie Septică / Pavilion IV Medicală (Facultatea de Medicină Veterinară)
- Anunţ publicitar
- Erată la execuţia lucrărilor de reparaţii curente în Sala de Chirurgie Septică / Pavilion IV Medicală
- Anunţ SEAP
- Caiet de sarcini
- Model de contract

17.09.2022
Dotări clinică mobilă pentru rumegătoare şi cabaline
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini

17.09.2022
Lucrări de execuţie instalaţie de utilizare gaze naturale presiune joasă la Crematoriu şi Cămin 5 din Aleea M. Sadoveanu nr. 6, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini

07.09.2022

SERVICII PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE privind proiectul "Centru Regional de Cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară" - ROVETEMERG

Data limită pentru depunerea ofertelor este 09.09.2022, ora 12:00.

- Anunţ publicitar
- Erată la anunţ
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


25.08.2022
Modernizare căi de acces curte interioară Aulă, din Aleea M. Sadoveanu nr. 3, Iaşi

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


24.08.2022
SERVICII PENTRU INFORMARE ŞI PUBLICITATE privind proiectul "Centru Regional de Cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară" - ROVETEMERG, Programul Operaţional Competitivitate, Tip de proiect - Proiecte de investiţii pentru instituţii publice de CD/universităţi, Axa 1, competiţia POC-A1-A1.1.1-F-2015 ID P_36-598, Contract nr. 143/13.10.2016, punctul F din pachetul de finanţare a proiectului

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


17.08.2022
Furnizare de produse necesare pentru crearea unui sistem de afişare conţinut multimedia

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Comunicare rezultat


17.08.2022
Lucrări de revizuire corp construcţie Centrală termică - Coş de fum

- Anunţ publicitar
- Anunţ SEAP
- Formulare
- Foaie de prezentare
- Colectiv de elaborare
- Borderou
- Cantităţi de lucrări
- Documentaţie tehnică


01.08.2022
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru reabilitarea parţială a atelierului mecanic de la Ferma Rediu

- Anunţ publicitar
- Documente (Tema de proiectare, Certificatul de urbanism)
- Răspuns la solicitare clarificări


18.07.2022
Procedură de atribuire contract de arendă

USV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha (teren cu destinaţie agricolă), situată administrativ în extravilanul comunei Zorleni, judeţul Vaslui
- Documentaţie de atribuire
- Calendarul procedurii de atribuire a contractului
- Model de contract
- Formulare
- Rezultate procedură atribuire


07.07.2022
Achiziţie servicii elaborare PUZ imobil cu destinaţia MUZEU

- Anunţ publicitar
- Documente Muzeu (Extras de Carte Funciară, Certificat de urbanism)


25.03.2022
Achiziţie servicii pentru realizarea a trei busturi

- Anunţ publicitar
- Formulare
- Model de contract
» » » Prelungire termen depunere oferte: 06.04.2022, ora 12.00 « « «


25.03.2022
Achiziţie servicii de verificare tehnică trimestrială pentru sistemele de detecţie şi alarmare în caz de incendiu

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Model de contract


24.03.2022
Achiziţie servicii de consultanţă în domeniul situaţiilor de urgenţă şi P.S.I. - termenul de depunere a ofertelor se prelungeşte până în data de 30.03.2022, ora 12:00

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Formulare
- Model de contract


14.03.2022
Servicii de elaborare documentaţie de urmărire specială şi servicii de urmărire specială pentru obiectiv:
Pavilion 1 Medicină Veterinară şi Zootehnie din Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8, Iaşi.

- Anunţ publicitar
- Formulare


11.03.2022
Servicii de asistenţă tehnică specializată şi mentenanţă pentru platforma DSPACE a Repozitoriului ALSE al USV Iaşi

- Anunţ publicitar
- Formulare
- Model de contract


01.03.2022
Consultare piaţă - Echipamente IT ROVETEMERG

- Raport


24.02.2022
Servicii expertiză tehnică

- Anunţ publicitar
- Formulare


02.12.2021
Servicii de pază şi protecţie a bunurilor, valorilor, mijloacelor fixe şi personalului aparţinând USV Iaşi

- Anunţ atribuire contract


12.11.2021
Închiriere spaţiu nedidactic pentru activitatea de Farmacie veterinară

- Anunţ publicitar, Formulare, Caiet de sarcini


29.10.2021
Achiziţie servicii de pază şi protecţie

- Anunţ de participare
- Fişa de date a achiziţiei
- Formulare
- Caiet de sarcini


28.10.2021
Reparaţii curente pentru spaţiul de funcţionare al punctului de sacrificare

- Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
- Fişa de date
- Formulare
- Erată - Completare la Caietul de sarcini


30.09.2021
Închiriere spaţii nedidactice din incinta imobilelor USV Iaşi pentru amplasare de automate pentru băuturi calde şi reci & snacks (fără băuturi alcoolice)

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


23.07.2021
Amenajare spaţii verzi prin reabilitare în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

- Anunţ publicitar
- Proiect tehnic de execuţie
- Planşe cu detalii de execuţie
- F1, F2, F3 (Centralizatoare cheltuieli; Listă cu cantităţi de lucrări)
- Contract
- Formulare
- Răspuns la clarificări


01.07.2021
Diverse articole de materiale construcţii, instalaţii electrice şi instalaţii sanitare

- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini


17.06.2021
Furnizare echipament HPLC (High Performance Liquid Chromatograph)

Sursa de finanţare: Proiect transfrontalier 2SOFT/1.2/83 "Valorificarea inteligentă a deşeurilor industriei agroalimentare" ("Intelligent valorization of agro-food industrial wastes – INTELWASTES").
- Documentaţie de atribuire


27.05.2021
Servicii de organizare de evenimente - stagii de practică şi schimburi de experienţă, cu agenţi economici

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Fişa de date a achiziţiei
- Model de contract
- Formulare


17.05.2021
Servicii de curăţenie şi igienizare Cămine A1, A2, A3, A4, A5 şi Cantina studenţească Tg. Copou

- Anunţ consultare piaţă


07.05.2021
Lucrări de reabilitare - Căi de acces campus (proiectare + execuţie)

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Plan de situaţie
- Contract
- Formulare
» Răspuns la solicitare clarificări
» Anunţ publicitar (modificat după solicitare clarificări)


27.04.2021
Furnizare echipament HPLC (High Performance Liquid Chromatograph)

Sursa de finanţare: Proiect transfrontalier 2SOFT/1.2/83 "Valorificarea inteligentă a deşeurilor industriei agroalimentare" ("Intelligent valorization of agro-food industrial wastes – INTELWASTES").
- Anunţ publicitar


26.04.2021
Furnizare Ecograf Doppler Color pentru aplicaţii veterinare

- Anunţ publicitar


07.04.2021
Servicii de diriginţie de şantier

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, Contract
- Formulare


23.03.2021
Achiziţionare servicii de spălătorie şi curăţătorie pentru Cantină

- Anunţ consultare piaţă
- Anunţ rezultat proces consultare piaţă
- Raport privind consultarea pieţei


20.11.2020
Închiriere spaţii nedidactice

- Anunţ publicitar
- Erată anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Plan spaţiu închiriere
- Comunicare (04.12.2020)


19.11.2020
Servicii de proiectare, faza "Studiu de fezabilitate" pentru investiţia "Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare"

- Anunţ publicitar


Servicii de proiectare, faza "Studiu de fezabilitate" pentru investiţia "Linie de vinificaţie şi depozit de fructe, Aleea M. Sadoveanu nr. 9, Iaşi"

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, Anexe
- Contract de servicii de proiectare
- Formulare


30.10.2020
Servicii de revizii tehnice periodice şi intervenţii accidentale la echipamentele de producere a agentului termic şi de preparare a apei calde

- Anunţ de consultare a pieţei
- Caiet de sarcini
- Răspuns la solicitare clarificări + Fotografii staţii de dedurizare


15.10.2020
Servicii de proiectare, faza "Studiu de fezabilitate" pentru investiţia "Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare"

- Anunţ publicitar
- Tema de proiectare
- Plan de amplasament
- Model de contract
- Formulare


01.10.2020
Servicii specializate pentru organizare Vizite tematice

- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Model de contract
- Formulare


28.09.2020
Execuţie lucrări pentru investiţia "Amenajare parcare"

- Anunţ
- Caiet de sarcini
- Plan de amplasament
- Plan de situaţie
- Contract de lucrări
- Formulare


28.09.2020
Servicii de proiectare şi asistenţă tehnică pentru investiţia "Amenajare parcare"

- Anunţ
- Caiet de sarcini
- Plan de amplasament
- Plan de situaţie
- Contract de servicii de proiectare
- Formulare


24.09.2020
Servicii de elaborare - Studiu de fezabilitate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare, faza "Studiu de fezabilitate", pentru investiţia "Centru de valorificare economică a microproducţiei agricole şi veterinare".
- Anunţ publicitar
- Tema de proiectare
- Plan de amplasament
- Contract de servicii de proiectare
- Formulare


15.09.2020
Spital universitar regional

Construire spital universitar regional pentru cabaline şi animale de fermă
- Anunţ public privind decizia etapei de încadrare


02.09.2020
Consultare piaţă

Consultare piaţă în vederea determinării valorii de proiectare a investiţiei "Mobilare obiective Bază de practică montanologie, Plaiu Şarului, jud. Suceava"
- Anunţ
- Specificaţii tehnice
- Anunţ rezultat proces consultare piaţă


10.08.2020
Servicii de elaborare - Studiu de fezabilitate

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii de Elaborare Studiu de fezabilitate pentru investiţia "Linie de vinificaţie şi depozit de fructe, Aleea M. Sadoveanu nr. 9, Iaşi".
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, Anexe
- Contract de servicii de proiectare
- Formulare


03.08.2020
Achiziţie softuri de editare, tabelare şi antivirus

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, în cadrul proiectului POCU "Măsuri active pentru creşterea participării la învăţământul terţiar antreprenorial a studenţilor din medii defavorizate_Antre_S", cod 124388, softuri de editare, tabelare şi antivirus
- Anunţ publicitar şi Caiet de sarcini
- Contract de prestări servicii
- Formulare


27.07.2020
Servicii realizare busturi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze Servicii pentru realizarea de busturi - 4 bucăţi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Contract de prestare servicii
- Formulare


07.07.2020
Servicii de spălătorie şi curăţătorie

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze servicii de spălătorie şi curăţătorie pentru Cantină, administraţia căminelor şi spaţii de învăţământ
- Anunţ consultare piaţă
- Raport privind consultarea pieţei ce are ca obiect servicii de spălătorie şi curăţătorie


19.06.2020
Servicii de dirigenţie de şantier

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, servicii de dirigenţie de şantier prestate la obiectivul - Lucrări de construire pentru obiectivul de investiţii "Spaţii pentru procesul didactic de la disciplinele de echitaţie şi tehnologia creşterii cabalinelor"
- Anunţ publicitar


09.06.2020
Servicii de asistenţă tehnică

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului în perioada de execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, nr.3, Iaşi"
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, contract de servicii şi formulare


21.05.2020
Servicii de consultanţă - Lucrări de reabilitare căi de acces campus USAMV Iaşi

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, Servicii de consultanţă în vederea elaborării documentaţiei de achiziţie pentru obiectivul "Lucrări de reabilitare căi de acces campus USAMV Iaşi"
- Anunţ publicitar, formulare
- Caiet de sarcini
- Certificat de urbanism
- Model de contract
- Notă justificativă anulare achiziţie directă


18.05.2020
Furnizare echipamente videoconferinţă (Sală Consiliu)

- Anunţ publicitar
- Erată pentru anunţul publicitar
- Caiet de sarcini
- Fişe tehnice
- Formulare
- Model de contract


15.05.2020
Împrejmuire imobile ale USAMV Iaşi (servicii de proiectare, execuţie lucrări)

- Anunţ publicitar, Caiet de sarcini, Memoriu justificativ
- Formulare
- Model de contract
- Plan situaţie


12.05.2020
Servicii de igienizare cămine şi cantină

- Anunţ consultare piaţă în vederea achiziţionării de servicii de curăţare şi igienizare Cămine C1, C2, C3, C4, C5 şi Cantina studenţească Tg. Copou


02.04.2020
Servicii de diriginţie de şantier

Servicii de diriginţie de şantier pentru execuţie lucrări aferente obiectivului de investiţii "Reabilitare clădire C4 – Pavilion Central – Facultatea de Agricultură, Aleea M. Sadoveanu, Iaşi", Termen de prestare: 60 luni de la primirea ordinului de începere a contractului.
- Anunţ publicitar
- Contract servicii
- Caiet de sarcini şi Formulare
- Răspuns solicitare clarificări


30.03.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză - Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


30.03.2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 - 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


21.02.2020
Servicii de mentenanţă

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă:
Lot 1: Servicii de mentenanţă lunară pentru sistemele de supraveghere video, control acces, detecţie şi alarmare la efracţie
Lot 2: Servicii de mentenanţă trimestrială pentru sistemele de detecţie şi alarmare în caz de incendiu
- Anunţ publicitar, caiet de sarcini şi formulare
- Scrisoare de înaintare


02.12.2019
Servicii de consultanţă şi expertiză

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză - Dezvoltarea şi furnizarea prin servicii externalizate a 2 oferte/programe de consiliere profesională şi/sau antreprenoriat inovativ pentru 320 persoane din Grupul Ţintă, respectiv 220 studenţi şi 100 elevi în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388.
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


02.12.2019
Servicii de consultanţă şi expertiză

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă următoarele activităţi privind Servicii de consultanţă şi expertiză pentru pentru organizarea a 4 (din 12) evenimente in 2 (din 6) localităţi relevante din regiune cu metode inovative pentru promovarea învatăţământului terţiar la nivelul grupurilor defavorizate la SA 1.3 - 2 mese rotunde, 1 seminar, 1 eveniment tip promovare, inclusiv cu promovarea a minim o temă orizontală la fiecare eveniment în cadrul proiectului POCU: "MĂSURI ACTIVE PENTRU CREŞTEREA PARTICIPĂRII LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL TERŢIAR ANTREPRENORIAL A STUDENŢILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE_Antre_S", cod 124388.
- Invitaţie de participare
- Contract servicii
- Caiet de sarcini
- Formulare


24.10.2019
Servicii de transport la centrele de practică

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze prin cumpărare directă Servicii de transport la centrele de practică" în cadrul proiectului POCU "Stagii practice inovative şi activităţi de referinţă europeană în domeniul producţiei de produse agroalimentare cu atribute tradiţionale şi de diferenţiere - TRADif"
- Anunţ publicitar + Caiet de sarcini
- Formulare


18.10.2019
Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze Servicii de proiectare pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendii din incinta imobilului USAMV Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9"
- Invitaţie de participare + Caiet de sarcini
- Tema de proiectare
- Formulare


09.10.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi intenţionează să achiziţioneze, prin cumpărare directă, Construire Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic pentru teren situate în Iaşi, Aleea Mihail Sadoveanu nr. 9 - execuţie lucrări
- Anunţ publicitar
- Proiect tehnic
- Formulare
- Model contract
- Răspuns solicitare prelungire termen + Fişe tehnice


05.09.2019
Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia: Reabilitare reţele de apă, canalizare şi stingere incendiu din incinta imobilului USAMV Iaşi"
- Tema de proiectare
- Invitaţie de participare
- Caiet de sarcini
- Formulare


17.07.2019
Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare - Asistenţă tehnică

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru investiţia Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi"
- Invitaţie achiziţie directă


17.07.2019
Lucrări de reabilitare şi extindere Şopron tractoare - Diriginte de şantier

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în calitate de autoritate contractantă, intenţionează să achiziţioneze "Diriginte de şantier aferentă Lucrărilor de reabilitare şi extindere Şopron tractoare Ezăreni, sat Valea Adâncă, com. Ezăreni, jud. Iaşi"
- Invitaţie achiziţie directă


12.06.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări

Având în vedere ca în urma anunţului publicitar din data de 27.05.2019 publicat pe site-ul autorităţii contractante/SICAP nu s-a depus nicio ofertă, autoritatea contractantă a hotarât reluarea procedurii de selecţie a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări, în aceleasi condiţii stabilite pentru procedura anulată, cu excepţia stabilirii unor noi termene de depunere şi deschidere a ofertelor.
- Anunţ
- Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


27.05.2019
Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect "Sistem de irigaţii prin picurare în scop didactic, ferma Adamachi - execuţie lucrări".
- Anunţ
- Proiect tehnic şi Caiet de sarcini
- Formulare
- Model contract


05.04.2019
Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură - laborator Agricultură generală (doua compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la Corp principal Facultatea de Agricultură - laborator Agricultură generală (două compartimente: Pedologie, Agricultură), birou cadre didactice disciplina Pedologie Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
- Anunţ
- Caiet sarcini, centralizatoare, liste cantităţi
- Formulare
- Model contract


22.02.2019
Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului

Anunţ consultare piaţă în vederea achiziţionării de servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de automatizare a reţelelor de apă şi PSI din Baza de practică Montanologie, Plaiu Şarului
- Anunţ
- Comunicare rezultat consultare piaţă
- Anunţ raport final


22.03.2018
Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect: "Servicii de mentenanţă pentru instalaţiile de ridicat (ascensoare, platforme ridicătoare, motostivuitoare) aflate în patrimoniul USAMV Iaşi"
- Caiet de sarcini şi anunţ publicitar
- Formulare


26.01.2018
Servicii de dirigenţie de şantier
Denumirea achiziţiei: "Servicii de dirigenţie de şantier" necesare a fi prestate în cadrul lucrărilor de construire a Centrului Regional de Cercetări Avansate pentru Boli Emergente, Zoonoze şi Siguranţă Alimentară - ROVETEMERG", Aleea M. Sadoveanu nr. 8, Iaşi
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini


23.08.2017
Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - Catedra de Îmbunătăţiri Funciare
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Lucrări de reparaţii curente la obiectivul Corp principal - Facultăţile de Agricultură şi Horticultură - catedra de Îmbunătăţiri Funciare.
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini, centralizatoare şi liste cantităţi
- Formulare
- Model contract


17.07.2017
Procedură de atribuire contract de arendă
USAMV Iaşi anunţă organizarea procedurii de atribuire prin selecţie de oferte a contractului de arendă pentru suprafaţa de 770 ha, teren cu destinaţie agricolă.
- Anunţ complet
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire
- Rezultate evaluare oferte
- Rezultate finale. Evaluare documente depuse pentru indeplinirea criteriilor de calificare
- Anunţ despre reluarea procedurii de atribuire (începând cu 21 august 2017)
- Calendarul desfăşurării procedurii de atribuire (2 august - 14 septembrie)
- Rezultat evaluare criterii calificare oferte depuse
- Rezultate procedură de atribuire


04.07.2017
Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI)
la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi

USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ce are ca obiect Servicii de proiectare privind elaborarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (DALI) la obiectivul Cămin studenţesc nr. 4, Aleea M. Sadoveanu nr. 4-6-8, Iaşi.
- Anunţ publicitar
- Certificat de urbanism
- Raport de audit energetic
- Raport de expertiză tehnică
- Temă de proiectare
- Formulare
- Model de contract
- Răspuns clarificări pentru procedura de cumpărare directă


03.05.2017
Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice (CPV:71322000-1) -
Centrul regional de cercetări avansate pentru boli emergente, zoonoze şi siguranţă alimentară ROVETEMERG

Tip procedură: Negociere fără anunţ de participare


04.04.2017
Construire tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
construirea de tuneluri de evacuare spaţială şi instalaţii de ventilare la Cămin C1.
- Documentaţie
- Completare documentaţie


27.03.2017
Servicii de informare şi publicitate
USAMV Iaşi vă invită să participaţi la selecţia de oferte pentru atribuirea contractelor de servicii prin achiziţie directă ce au ca obiect:
testarea în câmp, în diferite locaţii, a unor cultivare de L. mutabilis, timp de trei ani.
- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


16.12.2016
Servicii de informare şi publicitate
- Contract (draft)
- Caiet de sarcini
- Invitaţie de participare
- Formulare


05.12.2016
Servicii de evaluare imobile aflate în patrimoniul USAMV Iaşi
- Solicitare de ofertă
- Detalierea activelor fixe de natura clădirilor şi terenurilor aflate în patrimoniul USAMV ce vor fi supuse reevaluării


09.08.2016
Servicii pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru implementare
"Centrul Regional de Cercetări Horticole"

- Răspuns clarificări 26.08.2016
- Răspuns clarificări
- Anunţ publicitar
- Caiet de sarcini
- Contract (model)
- Fişă de date a achiziţiei
- Temă de proiectare
- Formulare


07.07.2016
Reabilitare cameră de frig
- Caiet de sarcini
- Formulare


20.05.2016
Servicii diriginţie de şantier
- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


06.04.2016
Achiziţie grup electrogen
- Fişă de date, caiet de sarcini şi formulare


24.02.2016
Achiziţie - Servicii de securitate şi sănătate în muncă
- Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Iaşi vă invită să participaţi
la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin achiziţie directă - selecţie de oferte
pentru servicii de securitate şi sănătate în muncă19.05.2014

Contract de achiziţie lucrare de reabilitare pentru magazie 304 mp
- Invitaţie de participare
- Invitaţie de participare (emisă de SEAP)


 
 
Copyright © 2024 USV Iaşi | Ultima actualizare: 23 februarie 2024

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook