Evenimente Recente
JOI 18 Oct

Congres internațional

Când: 18-19 Oct 2018 - Congresul "științele vieții, o provocare pentru viitor"

JOI 18 Oct

Zilele U.S.A.M.V. Iași

Când: 18-25 Oct 2018 - Zilele U.S.A.M.V. Iași

JOI 20 Sep

Prezentare publică de doctorat

Când: 20 Sept - Sala VERDE

MAR 5 Aug

Prezentare publică de doctorat

Când: 5 August - Sala VERDE

ADMITERE ID 2018 - Facultatea de Horticultură (6-21 SEPTEMBRIE 2018)

ADMITERE 2018 - Facultatea de Horticultură (6-11 SEPTEMBRIE 2018)

Criterii de admitere, după notele de la Bacalaureat:

» 50% nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română,
» 50% nota de la o altă probă scrisă, la alegere,

Număr de locuri:

Facultate Domeniu Specializare Număr de locuri TOTAL
cu bursă fără bursă
HORTICULTURĂ Horticultură Horticultură 47 5 52
Peisagistică
Ingineria mediului Ingineria mediului 38 - 38
Total Horticultură 85 5 90

Acte necesare înscrierii

- extras din metodologia de admitere -

6.2. Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă;
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, proveniţi de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.

6.3. Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singura dată, acolo unde candidatul depune actele în original.

6.4. Absolvenţii de liceu promoţia 2018, pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea notelor obţinute la probele scrise şi media examenului de bacalaureat, media generală a anilor de studiu din liceu, precum şi termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

6.5 Candidaţii din această categorie admişi la concursul de admitere, au obligaţia de a depune diploma de bacalaureat în original, până cel târziu la data începerii anului universitar 2018/2019, în caz contrar pierd locul finanţat de la bugetul de stat.

6.6 Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul superior, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune.

6.7 Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă (în original) de la facultatea unde s-a depus dosarul cu acte în original.

Taxe

 • Taxa de înscriere: 150 lei
 • Taxa de înmatriculare: 100 lei
 • Taxa de școlarizare pe an (la specializările: Horticultură, Peisagistică și Ingineria Mediului): 2800 lei
 

Calitate în educație

Cercetare

Cercetare

Horticultură

Peisagistică

 

Repere în cadrul Universității