Date de contact secretariat


Ing. drd. Petronica AMIŞCULESEI

Tel.: 0232 407506

Fax: 0232 407506

E-mail: secr_hor@uaiasi.ro

Ing. Andreea Mădălina ȚAPU

Tel.: 0232 407417

Tel: 0232 274932


Structura anului universitar 2021-2022 - licenţă

Structura anului universitar 2021-2022 - master