“Lucrări ştiinţifice - seria Horticultură“

Analele “Lucrări ştiinţifice - seria Horticultură“ au fost publicate începând cu anul 1957, când s-au intitulat “Anuarul lucrărilor ştiinţifice“ şi a apărut la Editura Agro-Silvică. începând din anul 1977 şi până în prezent volumul a apărut sub denumirea “Lucrări ştiinţifice - seria Horticultură“. Editarea volumelor a fost făcută succesiv de Centrul de Multiplicare al Institutului Agronomic Iaşi (până în 1991) şi al Universităţii Agronomice Iaşi (1991-1999), iar din anul 2000 şi până în prezent de Editura “Ion Ionescu de la Brad“ a Universităţii de ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad“ din Iaşi. De la apariţia sa, din 1957, şi până în prezent, volumul a apărut anual, fără întrerupere.

Revista Lucrări ştiinţifice USAMV Iaşi - seria Horticultură a avut apariţie anuală până în 2009 (inclusiv), iar din 2010 apare semestrial (iunie şi decembrie). Revista include, în cea mai mare parte, lucrările ştiinţifice prezentate la Simpozionul ştiinţific anual al Facultăţii de Horticultură - “Horticultura - ştiinţă, calitate, diversitate şi armonie“ - care se desfăşoară, din 2014, în cadrul Congresului Internaţional al USAMV Iaşi. în ultimii ani, lucrările sunt structurate pe cele două domenii de bază ale Facultăţii de Horticultură: HORTICULTURĂ şi INGINERIA MEDIULUI, fiind grupate pe următoarele secţiuni: ştiinţe fundamentale în agricultură şi horticultură, Tehnologii horticole, Peisagistică, Inginerie şi protecţia mediului.

Tematica revistei se suprapune, în general, cu obiectivele de cercetare ale Facultăţii de Horticultură: modernizarea tehnologiilor de cultură la principalele specii horticole şi promovarea principiilor de agricultură ecologică; protecţia, conservarea şi managementul resurselor naturale ale ecosistemelor prin amenajarea funcţională şi estetică, în contextul promovării unei agriculturi durabile; fundamentarea cercetărilor referitoare la biologia şi ecologia bolilor şi dăunătorilor din culturile horticole şi stabilirea unor metode şi tehnici neconvenţionale şi nepoluante de combatere a acestora; managementul biodiversităţii şi conservării unor specii horticole; evaluarea potenţialului agrobiologic al diferitelor specii şi soiuri de plante horticole care să valorifice eficient resursele ecopedologice din zona de NE a României, în condiţii de agricultură durabilă; evaluarea şi valorificarea unor surse de germoplasmă la plante cultivate sau din flora spontană; asigurarea calităţii şi securităţii în utilizarea produselor de origine horticolă, prin perfecţionarea tehnologiilor de valorificare şi prelucrare complexă în fluxuri de producţie controlate.

Calitatea articolelor publicate a cunoscut o dinamică ascendentă, fiind în conformitate cu cerinţele impuse de publicarea materialelor ştiinţifice la nivel european şi mondial. Toate lucrările se publică într-o limbă de circulaţie internaţională (de regulă în engleză) şi sunt supuse unui proces de recenzie, la care participă specialişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate.

Datorită valorii ştiinţifice a lucrărilor revista este tot mai solicitată de către unităţile de cercetare din ţară (peste 50), precum şi de prestigioase biblioteci din străinătate (13), revista fiind dată la schimb în 14 ţări. începând din anul 2003, volumul de lucrări este editat şi în format electronic, fiind astfel uşurată difuzarea atât în ţară, cât şi în străinătate.

Lucrările se publică în variantă printată, on-line şi pe CD, la fiecare dintre ele existând ISSN transmis de BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - Centrul Naţional ISSN:

ISSN - L = 1454 - 7376

(Print) ISSN = 1454 - 7376

(Online) = ISSN 2069 - 8275

(CD-ROM) = ISSN 2069 - 847X


Pagina web a revistei:

Coperta revistei:


Indexare BDI: