PLAN DE CERCETARE

Strategia de cercetare a Facultății de Horticultură este corelată cu cea a USV IAȘI și urmează îndeaproape dezideratele planului național de cercetare, inovare și specializare inteligentă corelat cu prevederile Strategiei Europene de Cercetare.

 Obiectiv principal

Strategia privind activitatea de cercetare, din cadrul Facultății de Horticultură, ca parte integrantă a Universității pentru Științele Vieții “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi, își propune să fie atent racordată şi dimensionată la Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României, Orizonturi 2013-2020-2030, în care accesul și participarea la educație respectiv la cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea de calitate sunt esențiale pentru funcționarea adecvată a unei societăți durabile.

Obiectivul principal îl reprezintă creșterea performanţei în activitatea de cercetare, inovare şi dezvoltare tehnologică, precum şi consolidarea transferului tehnologic către mediul economic, în vederea amplificării prestigiului științific şi sporirii vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional prin creșterea calității și a numărului de lucrări științifice, a brevetelor de invenție, a participărilor la manifestări științifice de inaltă calitate din țară și străinătate.

Obiective operaţionale ale activităţii de cercetare

Tematica de cercetare științifică se desfășoară preponderent interdisciplinar şi are atât caracter fundamental, cât şi aplicativ, de inovare şi transfer tehnologic, în concordanţă cu cerinţele actuale şi de perspectivă ale horticulturii, în special în zona Moldovei, dar şi în alte areale ale țării.

Componentă principală a procesului de învăţământ şi inovare, activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică din cadrul Facultăţii de Horticultură se desfăşoară în cadrul Centrului de Cercetări Horticole (certificat nr. 28/CC-B0), a Laboratorului de Oenologie “Valeriu D. Cotea”, ce lucrează în strânsă colaborare cu Centrul de Cercetări Oenologice al Academiei Române – Filiala Iași, dar și în laboratoarele și câmpurile didactice și de cercetare ale tuturor disciplinelor din cadrul Facultății. Cercetarea este direcționată pe obiective prioritare, rezultate din necesităţile actuale şi de perspectivă ale României, inclusiv din problematica europeană în domeniu.

 Subdomenii de cercetare

Se pot identifica patru subdomenii de cercetare şi anume:

 • cercetări fundamentale – subdomeniu în cadrul căruia se încadrează cercetările colectivelor de la disciplinele de Fizică, Agrometeorologie, Chimie, Biochimie, Matematică și statistică;
 • cercetări în tehnologii horticole – subdomeniu în care se desfășoară cercetările colectivelor de la disciplinele de Floricultură, Viticultură, Ampelografie, Legumicultură, Pomicultură, Oenologie și Tehnologia produselor horticole;
 • cercetări în estetica peisagisticii - subdomeniu în care se desfășoară cercetările colectivelor de la disciplinele de Arboricultură ornamentală, Arhitectura peisajului, Silvicultură, Reconstrucția Ecologică, Amenajarea peisajului, Compoziții vegetale,  Restaurare și reabilitare peisajeră
 • cercetări de mediu – subdomeniu în care își desfășoară activitatea de cercetare colectivele disciplinelor de Chimia mediului, Poluarea apei și solului, Monitorizarea și diagnoza calității mediului, Studii de bilanț și impact de mediu.

 

ACTIVITĂŢI DE CERCETARE-DEZVOLTARE
1. Pentru realizarea obiectivelor de cercetare ale Facultății de Horticultură, cadrele didactice efectuează următoarele tipuri de activități:

 A.1. Cercetări fundamentale, orientate spre dezvoltarea științelor de bază în domeniul horticol, şi anume:

 • influența factorilor de mediu asupra dezvoltării speciilor agricole și horticole;
 • compoziția chimică și biochimică a materiilor prime vegetale și a produselor finite;
 • utilizarea metodelor de statistică în dezvoltarea cercetării horticole;

 A.2. Cercetări avansate privind:

 • studierea consumului şi bilanțului elementelor nutritive la principalele plante horticole în experienţe de lungă durată;
 • testarea produselor comerciale din domeniul horticol și analiza influenței acestora asupra mediului şi îmbunătăţirii calităţii produselor horticole obținute;
 • valorificarea complexă a principiilor active din plantele horticole pentru obţinerea de noi produse alimentare, farmaceutice şi cosmetice;
 • îmbogăţirea colecţiilor de germoplasmă prin utilizarea efectului mutagen al unor substanţe chimice şi al radiaţiilor ionizante;
 • optimizarea unor verigi tehnologice în cultura plantelor horticole și peisagistice;
 • extinderea metodelor moderne de conducere a analizelor de calitate ale materiilor vegetale și ale produselor finite;

 A.3. Cercetări aplicative privind introducerea în producţie a rezultatelor obţinute:

 • sprijinirea activităţii ştiinţifice a tinerilor pe perioada stagiului de masterat şi doctorat;
 • realizarea de activităţi vizând schimbul de informaţii ştiinţifice în domeniul agricol: simpozioane, congrese, workshop-uri, publicaţii şi conectare la internet;
 • realizarea transferului tehnologic spre exploataţiile familiale şi societăţile cu profil agricol;
 • stabilirea de relaţii ştiinţifice cu unităţi de cercetare de învăţământ superior şi agenţi economici din ţară şi străinătate pentru desfăşurarea de activităţi de cooperare ştiinţifică şi tehnică în domeniul agricol;
 • elaborarea de norme naţionale de calitate şi control pentru produse, procese şi tehnologii în acord cu cele existente pe plan internaţional.

 2. Pentru consolidarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, se aplică următoarele acţiuni punctuale:

 • dezvoltarea tematicilor de cercetare multidisciplinară, susţinute prin activităţi de cercetare în echipe mixte şi integrarea acestora pe termen mediu şi lung în direcţii de cercetare specifice facultăţii;
 • definirea domeniilor prioritare de cercetare şi corelarea direcţiilor de cercetare ale departamentelor cu priorităţile politicii de cercetare ale facultăţii şi ale USV Iaşi;
 • stabilirea unor traiectorii de cercetare, în domeniile în care există tradiţie şi realizări recunoscute pe plan naţional şi internaţional;
 • identificarea oportunităţilor privind sursele de finanţare pentru cercetare ştiinţifică şi informarea operativă a cadrelor didactice, masteranzilor şi doctoranzilor asupra acestor oportunităţi;
 • mobilizarea cadrelor didactice pentru elaborarea şi implicarea lor în proiecte de cercetare, educaţie, formare profesională şi stimularea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare,
 • organizarea de workshop-uri pentru tinerii cercetători în care să fie dezbătute aspecte esenţiale în conceperea şi derularea proiectelor de cercetare;
 • angajarea de tineri cercetători şi promovarea cercetătorilor din structura proprie, pentru asigurarea unui colectiv solid, care să participe la consolidarea direcţiilor de cercetare specifice facultăţii;
 • invitarea unor personalități științifice de nivel naţional şi internaţional, pentru susţinerea de conferinţe, workshop-uri şi ateliere tematice;
 • facilitarea accesului doctoranzilor şi masteranzilor la infrastructura de cercetare existentă;
 • identificarea şi intensificarea activităţilor de transfer de cunoştinţe şi tehnologie spre potenţialii beneficiari;
 • concentrarea eforturilor pentru obţinerea de finanţări prin programe de cercetare ştiinţifică, pe baza de granturi, programe, contracte cu agenţii economici etc., care să îmbunătăţească infrastructura de cercetare la fiecare departament şi în cadrul laboratoarelor didactice și cercetare ale Facultăţii de Horticultură;
 • îmbunătăţirea organizării simpozionului ştiinţific al Facultăţii de Horticultură;
 • susţinerea Volumului Facultăţii de Horticultură, seria Horticultură, în efortul de a deveni revistă recunoscută pe plan național și internațional;
 • susţinerea participării cadrelor didactice la simpozioane ştiinţifice, conferinţe, mese rotunde, etc. în ţară şi străinătate şi publicarea a cât mai multor lucrări ştiinţifice, în reviste cotate ISI şi indexate în baze de date internaţionale;
 • atragerea masteranzilor şi doctoranzilor în cercetare, alături de profesori şi consilierea acestora pentru iniţierea în managementul proiectelor;
 • îmbunătăţirea activităţii cercurilor ştiinţifice studenţeşti, la fiecare grup de discipline şi atragerea doctoranzilor, masteranzilor şi studenţilor în cercetarea şiinţifică a departamentelor;
 • organizarea anuală a sesiunii cercurilor ştiinţifice studențești şi participarea studenților la concursurile anuale profesional-ştiinţifice organizate de USV Iaşi şi de către celelalte universităţi de profil (Agronomiada etc.).