Învăţământ la distanţă

Condiţii de admitere

Se pot înscrie pentru pregatire universitară de lungă durată in sistem ID numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Admiterea candidaţilor la ID, la toate specializările, se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:

1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

  • diploma de studii (după caz, de licenţă sau bacalaureat), în original;
  • foaia matricolă de la liceul absolvit, în original;
  • certificat de naştere şi de căsătorie (pentru candidaţii căsătoriti), în copie şi original;
  • două fotografii color tip act de identitate (3/4 cm);
  • copie de pe actul de identitate;
  • chitanţa de plată a taxei de înscriere.

Se pot înscrie pentru pregătire universitară de licenţă în sistem I.D. numai absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta.

Conţinutul dosarului de înscriere şi modalitatea de admitere sunt identice cu cele de la învăţământul de licenţă la zi.


Perioada de înscriere: 6 - 21 septembrie 2018

Taxa de înscriere: 150 lei

Perioada de înmatriculare: 22 - 23 septembrie 2018

Taxa de înmatriculare: 100 lei


TAXA DE STUDII: 3900 lei (se achită în două tranşe)


http://www.uaiasi.ro/admitere/invatamant-la-distanta.php

Echipa managerială a Departamentului ID
Facultatea de Horticultuă

Director Departament
Conf. univ. Dr. Teodor STAN
e-mail: steodor @uaiasi.ro
Responsabil cu editarea materialelor de studiu pentru ID
Şef lucr. Dr. Ciprian CHIRUŢĂ
e-mail: kyru@uaiasi.ro
Responsabil pentru relaţia şi comunicarea cu studenţii
Asist. univ. Dr. Maria BRÂNZĂ
e-mail: horticultura_id @yahoo.com