USV Iasi en-fr-ro en ro fr


Legislație

Cadrul juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe este reglementat în România de Legea nr. 8/1996, modificată şi completată prin următoarele acte normative: Legea nr. 285/2004, Ordonanţa de Urgenţă nr. 123/2005, modificată şi completată prin Legea nr. 329/2006.

Conform acestor acte normative, dreptul de autor "asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial".

Calitatea de subiect al dreptului de autor rezultă din dispoziţiile art. 3 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel:

(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera.

(2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecţia acordată autorului persoanele juridice si persoanele fizice altele decat autorul.

Raportat la obiectul dreptului de autor, art. 7, literele (a) şi (b), precum şi art. 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, defineşte obiect al dreptului de autor "operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau știintific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:
a) scrierile literare și publicistice, conferintele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentatiile ştiinţifice;

Constituie, de asemenea, obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, si anume:
a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale si orice alte transformari ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezinta o munca intelectuala de creaţie;
b) culegerile de opere literare, artistice sau știinţifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale."





facebook    facebook    youtube    telefon    
© 2024 | Ultima actualizare: 26.06.2024