USAMV Iasi
flag_en
Admitere 2023
Admitere - Informaţii generale Site admitere USV Iaşi
MEDIA
(filmări şi fotografii relevante sau de interes)

Perioada de înscriere

În perioada 2 mai - 3 iunie 2023 este deschisă platforma de preînscriere online pentru toate programele de studii din cadrul USV Iaşi, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

Perioada de înscriere a candidaţilor în sesiunea iulie va fi 10-21 iulie 2023, iar pentru sesiunea din septembrie este 4-7 septembrie 2023.
Aceleaşi perioade de admitere sunt valabile şi pentru candidaţii care doresc să se înscrie pentru învăţământul la distanţă.

Metodologie

Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2023-2024

Înscriere

Înscrierea candidaţilor se face prin facilităţi online sau la sediul Facultăţii de Agricultură, clădirea TPPA, la parter.

Programul orar zilnic pentru înscriere este:
- de luni pană vineri: 08:00 - 16:00,
- sâmbătă şi duminică: 08:00 - 12:00.

Platforma pentru înscrierea online se va închide la ora 23:59 a penultimei zile din perioada dedicată înscrierilor (22 iulie 2023, respectiv 8 septembrie 2023)

Interviu (doar pentru admiterea la studii de master)

» Interviu/test admitere masterat

Condiţii de admitere

Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota la o altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.

Acte necesare înscrierii

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular.

La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

» diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
» certificatul de naştere, în copie şi original;
» certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
» copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
» adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau medicul de familie. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
» patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
» pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă;
» în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
» diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
» chitanţa de plată a taxei de înscriere (150 lei);
» candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
» acordul pentru folosirea/prelucrarea datelor personale;
» actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, proveniţi de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie, până la vârsta de 26 de ani.

Absolvenţii de liceu promoţia 2023 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţă tip că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, cu specificarea notelor obţinute la probele scrise şi media examenului de bacalaureat, media generală a anilor de studiu din liceu, precum şi termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Candidaţii din această categorie admişi la concursul de admitere, au obligaţia de a depune diploma de bacalaureat în original, până cel târziu la data începerii anului universitar 2023/2024, în caz contrar pierd locul finanţat de la bugetul de stat.

Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta concomitent la două sau mai multe domenii în vederea admiterii în învăţământul superior, în cazul înscrierii la sediul facultăţii, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune.

Înscrierea pentru celelalte domenii se face pe baza documentelor mai sus menţionate, prezentate în copie, la care se adaugă o adeverinţă (în original) de la facultatea unde s-a depus dosarul cu acte în original.

Dosarele candidaţilor respinşi sau ale acelora care renunţă la şcolarizare se restituie acestora, la cerere, pe baza actelor de identitate, potrivit calendarului stabilit de fiecare facultate, în maximum 5 zile de la afişarea rezultatelor.

Rezultate admitere

Rezultatele de la admitere se vor afişa pe 22 iulie 2023, respectiv 8 septembrie 2023.

Site dedicat admiterii

Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acest site se vor publica şi rezultatele de la admitere.

© 2024 | Ultima actualizare: 7 mar 2024