Valerica Gîlcă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE DETERMINATION OF BIOCENOSIS COMPOSITION FROM LAKE VENETIA - IASI

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, Doina Leonte, Elena Ignat

Abstract
   The purpose of the research was to determine the composition of the biocenoses in Venice lake, Iasi county. Research was conducted in the summer of 2016 for three months, June, July and August respectively. For the determination of phyto and zooplacton, three samples were taken from the surface of the lake, and for studying phyto and zoobenthos, the samples were collected from the substrate level.
   Also, three more samples were collected to determine the necton specific species. For collecting phytoplankton, we used the graduated cup method, which the easiest way for collecting samples. To collect the necton, trawl and tramme were used. For the collection of zooplankton, used a planktonic nettingh consisting into a metallic frame with dimension of 10-15 cm to which it was fixed a conical bag of silk screen and in the top attached and a conical metal cup with tap. The collection of macrobenthos samples was carried out in the seaside area using a metal frame with dimension of 0,8 m2 to determine the density and qualitative composition of macrophytes. The collection of the zoobenthos was made with a drag, and the analysis of the samples was done in the laboratory.
   As a result of the researches carried out in the phytobenthos structure, 4 species of cyanophytes, 5 species of bacillaryophites, 3 species of euglenophytes and 5 species of chlorophytes was indentified. Of the four most systematic groups, the most abundant were chlorophytes followed by bacilariofites, and the fewest euglenophytes. In the zooplankton structure four systematic groups were identified, the most abundant being the ciliophores followed by cladocere and rotifers. In the phytobenthos structure, the most numerous species were: Phragmites, Glyceria and Typha. Among the main zoobenthos groups the most numerous were oligochetes, ephemeropter larvae, diptere and chironomide. In the structure of the necton dominated the group of fish.
   The investigated aquatic basin has a rich trophic base, which is an important source of food for hydrobionts.

Key words: biocenosis, plankton, necton, benthos, water


CERCETĂRI PRIVIND DETERMINAREA COMPOZIŢIEI BIOCENOZELOR DIN LACUL VENEŢIA – IAŞI

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă, Doina Leonte, Elena Ignat

Rezumat
   Cercetarea a avut drept scop determinarea compoziţiei biocenozelor din lacul Veneţia, judetul Iaşi. Cercetările s-au desfăşurat în vara anului 2016 pe perioada a trei luni, respectiv iunie, iulie şi august. Pentru determinarea fito şi zooplactonului s-au prelevat trei probe de la suprafaţa lacului, iar pentru studierea fito şi zoobentosului, probele s-au colectat de la nivelul substratului. De asemenea au fost colectate încă trei probe pentru determinarea speciilor specific nectonului. Pentru colectarea fitoplanctonului s-a folosit metoda cu cană gradată, fiind metoda cea mai uşoară de recoltare a probelor. Pentru colectarea nectonului s-au folosit năvodul şi volocul. Pentru colectarea zooplanctonului s-a folosit fileul planctonic, alcătuit dintr-un cadru metalic cu dimensiunea de 10-15 cm, la care s-a fixat un sac conic din sită de mătase, iar la vârf s-a ataşat un pahar metalic conic cu robinet. Colectarea probelor de macrobentos s-a realizat în zona litorală a lacului cu ajutorul unui cadru metalic cu dimensiunea de 0,8 m2, pentru a stabili densitatea şi compoziţia calitativă a macrofitelor. Colectarea zoobentosului s-a făcut cu draga apucatoare, iar analiza probelor s-a făcut în laborator. În urma cercetărilor efectuate în structura fitobentosului s-au identificat 4 specii de cianofite, 5 specii de bacilariofite, 3 specii de euglenofie 5 specii de clorofite. Din cele 4 grupe sistematice cele mai abundente au fost clorofitele urmate de bacilariofite, iar cele mai puţin numeroase euglenofitele. În structura zooplanctonului s-au identificat 4 grupe sistematice, cele mai abundente fiind cilioforele urmate de cladocere şi rotifere. În structura fitobentosului cele mai numeroase specii au fost: Phragmites, Glyceria si Typha. Dintre principalale grupe de zoobentos mai numeroase au fost oligochetele, larvele de efemeroptere, diptere şi chironomide. În structura nectonului a dominat grupa peştilor.
   Bazinul acvatic cercetat prezintă o bază trofică bogată, ce constituie o importanţş sursă de hrană pentru hidrobionţi.

Cuvinte cheie: biocenoza, plancton, necton, bentos, apa