Ottó Szenci

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


IMPORTANCE OF MONITORING CALVING TO DECREASE STILLBIRTH RATE IN HOLSTEIN-FRIESIAN DAIRY FARMS

Ottó Szenci

Abstract
    The successful genetic selection for higher milk production caused a dramatic decline in the reproductive performance of dairy cows all over the world during the last decades. Achievement of optimum herd reproductive performance (calving interval of 12 or 13 months with the first calf born at 24 months of age) requires concentrated management activities especially during calving and during the first 100 days following calving. The following management activities are needed to pursue during the early postpartum period to reach or approach the optimal reproductive performance such as careful surveillance and assistance at calving, prevention of post parturient metabolic diseases, early diagnosis and treatment of post parturient uterine diseases, accurate detection of oestrus, correct timing of insemination, reducing the effect of heat stress and early pregnancy diagnosis. Among these main activities only careful surveillance and assistance at calving and their effects on milk production, reproductive performance as well as on newborn calves are discussed. Due to the fact that the cause of stillbirth with a non-infectious aetiology is likely to be multifactorial and difficult calving may explain only about half of them therefore it is very important to examine the risk factors of stillbirth especially in large-scale dairy farms.

Key words: dairy cow, eutocia, dystocia, stillbirth, obstetrical assistance


IMPORTANŢA MONITORIZĂRII FĂTĂRILOR PENTRU SCĂDEREA NUMĂRULUI VIŢEILOR NĂSCUŢI MORŢI ÎN FERMELE DE VACI DE LAPTE DIN RASA HOLSTEIN-FRIESIAN

Ottó Szenci

Rezumat
    Succesul selecţiei genetice în vederea obţinerii unor producţii mari de lapte a cauzat un declin dramatic a performanţelor reproductive a vacilor de lapte peste tot în lume în ultimile decenii. Obţinerea de performanţe reproductive optime (intervalul dintre fătări de 12 sau 13 luni cu primul viţel născut la vârsta de 24 de luni) necesită activităţi concentrate de management în special în timpul fătării şi pe durata primelor 100 de zile de la fătare. Următoarele activităţi de management sunt necesare a fi urmărite în timpul perioadei postpartumului timpuriu pentru a atinge sau a ne apropia de performanţele reproductive optime, cum ar fi: atenta supraveghere şi asistenţă în timpul fătării, prevenirea bolilor metabolice postpartum, diagnoza timpurie şi tratamentul bolilor uterine postpartum, identificarea cu acurateţe a estrului, programarea corectă a inseminărilor, reducerea efectului cauzat de stressul căldurilor şi depistarea timpurie a gestaţiei. Dintre aceste activităţi principale numai supravegherea atentă şi asistenţa la fătare şi efectele lor asupra producţiei de lapte şi a performanţelor reproductive cât şi asupra viţeilor nou-născuţi sunt discutate în prezenta lucrare. Deoarece cauza pentru naşterea viţeilor morţi cu o etiologie neinfecţioasă este probabil multifactorială şi generată de o fătare dificilă este foarte important să se studieze factorii de risc pentru naşterea viţeilor morţi în special în marile ferme de vaci de lapte.

Cuvinte cheie: vaci de lapte, eutocii, distocii, naşterea de viţei morţi, asistenţă obstetrică