I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE LENGTH CURLS - IMPORTANT CHARACTER IN SELECTION OF KARAKUL LAMBS

I. Buzu

Abstract
   The purpose of this research was to reveal the optimum parameters of length curls at the Moldovan Karakul lambs and identify factors influencing this trait variability. The research was conducted on Moldavian Karakul sheep from flock of National Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine from Maximovca village, Anenii Noi district, Republic of Moldova. The length of the curls has been evaluated at the evaluation marks lambs, considering the dimensions of their differentiation (according to the instructions in force) in the following categories: long curls (over 30 mm), medium (20 to 30 mm), short (12 mm to 20 mm) and very short (up to 12 mm). It was found that the length of the curls at the Moldavian Karakul lambs is in negative relationship with of the fibers length and thickness of the skin. With the shortening fibers from 12-13 mm to 4-5 mm substantially increase the weight of lambs with very long curls from 1.4% to 66.7%, or 65.3% (td = 2.4; P <0.05). The reduction of fiber length from 16-17 mm to 8.9 mm, the weight increase the share of the lambs with long curls from 8.7% to 28.8%, or with 20.1% (td = 2.8; P <0.01). With thinning skin from thickened to thin category, the share lambs with very long curls increases from 2.4 to 6.8%, or with 4.4% (td = 2.6; P <0.01). At the lambs with type of curls costal and flat has been recorded the largest share of individuals with long curls (48.5 and 44.4% respectively) and very long (9.1 and 5.6% respectively) compared with 20 8 and 1.4% respectively at the lambs with curls jacket type. With increasing silky fibers from reduced up to excellent, significantly increases the rate of lambs with very long curls from 0.8 to 4.0%, or with 3.2% (td = 2.6; P < 0.01) and those with long curls, from 4.1 to 46.6%, or with 42.5% (td = 14.2; P <0.001). With increasing strength and elasticity of curls from reduced up to excellent increase the lambs share with long curls from 1.2% to 58.5% or 57.3% (td = 22.93; P <0.001). With increasing the degree of modeling curls from suitable to excellent, increase the share of lambs with long curls from 9.4 up to 66.9%, or with 57.5% (td = 19.2; P <0.001), and those with very long curls from 0.8 to 10.2%, or with 9.4% (td = 5.3; P <0.001). Therefore, the length curls at the Moldavian Karakul lambs is in negative relationship with the length of the fibers and thickness of the skin and in positive relationship with the type of curls, the silky and gloss of the hair fibers, strength and elasticity, making it one of the most important characters of the skin that determines the modeling of curls, skin value and lambs class at the evaluation marks.

Key words: curls length, Karakul lambs, quality, skin


LUNGIMEA BUCLELEOR - CARACTER IMPORTANT ÎN SELECŢIA MIEILOR KARAKUL

I. Buzu

Rezumat
    Scopul prezentei cercetări a fost revelarea parametrilor optimali ai lungimii buclelor la mieii Karakul Moldovenesc şi identificarea factorilor ce influenţează variabilitatea acestui caracter. Cercetările au fost efectuate asupra ovinelor Karakul Moldovenesc din turma Institutului Naţional de Zootehnie şi Medicină Veterinară din s. Maximovca, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova. Lungimea buclelor a fost apreciată la bonitarea mieilor, ţinând cont de dimensiunile diferenţierii lor (conform Instrucţiunilor în vigoare) în următoarele categorii: : bucle lungi (peste 30 mm), mijlocii (de la 20 până la 30 mm), scurte (de la 12 mm până la 20 mm), şi foarte scurte (până la 12 mm). A fost constatat că lungimea buclelor la mieii Karakul Moldovenesc este în relaţie negativă cu lungimea fibrelor şi grosimea pielii. Odată cu scurtarea fibrelor de la 12-13 mm la 4-5 mm creşte substanţial ponderea mieilor cu bucle foarte lungi de la 1,4% până la 66,7%, sau cu 65,3% (td = 2,4; P < 0,05). Cu micşorarea lungimii fibrelor de la 16-17 mm până la 8-9 mm, creşte ponderea mieilor cu bucle lungi de la 8,7% până la 28,8%, sau cu 20,1% (td = 2,8; P < 0,01). Odată cu subţierea pielii de la categoria îngroşată la cea subţire, ponderea mieilor cu bucle foarte lungi creşte de la 2,4 până la 6,8%, sau cu 4,4% (td = 2,6; P<0,01). La mieii cu tipul de buclaj costal şi plat a fost înregistrată ce mai mare pondere de indivizi cu bucle lungi (48,5 şi 44,4% respectiv) şi foarte lungi (9,1 şi 5,6% respectiv), comparativ cu 20,8 şi 1,4% respectiv la mieii cu tipul de buclaj jachet. Odată cu creşterea gradului de mătăsozitate a fibrelor de la redus până la excelent, creşte semnificativ rata mieilor cu bucle foarte lungi de la 0,8 până la 4,0%, sau cu 3,2% (td = 2,6; P < 0,01) şi celor cu bucle lungi, de la 4,1 până la 46,6%, sau cu 42,5% (td = 14,2; P < 0,001). Cu creşterea gradului de rezistenţă şi elasticitate a buclelor de la redus până la excelent, creşte ponderea mieilor cu bucle lungi de la 1,2% la 58,5% sau cu 57,3% (td = 22,93; P < 0,001). Odată cu creşterea gradului de modelare a buclelor de la potrivită la excelentă, creşte ponderea mieilor cu bucle lungi de la 9,4 până la 66,9%, sau cu 57,5% (td = 19,2; P<0,001), şi celor cu bucle foarte lungi de la 0,8 până la 10,2%, sau cu 9,4% (td = 5,3; P<0,001). Prin urmare, lungimea buclelor la mieii Karakul Moldovenesc este în relaţie negativă cu lungimea fibrelor şi grosimea pielii şi în relaţie pozitivă cu tipul de buclaj, mătăsozitatea şi luciul fibrelor piloase, rezistenţa şi elasticitatea, fiind unul din cele mai importante caractere de pielicică, care determină modelarea buclelor, valoarea pielicelei şi clasa mieilor la bonitare.

Cuvinte cheie: lungimea buclelor, miei Karakul, calitate, pielicică