Carmen Georgeta Nicolae

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CASE STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF TRACEABILITY AND THE DECISION TO BUY FISHERY PRODUCTS

Carmen Georgeta Nicolae, Monica Paula Marin, Elena Pogurschi, Gratziela Victoria Bahaciu, Liliana Mihaela Moga, Magda Nenciu

Abstract
   According to the Regulation (EC) No 178/2002, food business operators are responsible to achieve the relevant requirements for food safety. Aquaculture, fishery, processing and distribution of fish and fishery products should be carried out respecting and ensuring food safety and quality conditions. Implementing a traceability system significantly reduces the exposure to the economic food chain, guarantees food safety, transparency and increase consumer confidence. In this regard, the study was undertaken based on the questionnaires applied to aquaculture operators and future specialists in the field. According to the results, the main benefits that the company may achieve by implementing a system of traceability of quality are: improving management quality and safety of production, improving company's image and increasing the company's role in the supply chain (100% totally agree). The main barriers of a traceability system for aquaculture are considered to be the high cost and the lack of policy encouraging (87.50% strongly agree). According to the future specialists in the field, the decision to buy fishery products (agree, strongly agree) is less influenced by price (50.89%) and more by storage conditions (86.61%). The results of this study may serve as information material for fishery product traceability system.

Key words: fish, food chain, food safety, products, traceability


STUDIU DE CAZ PRIVIND IMPLEMENTAREA TRASABILITAŢII ŞI DECIZIA DE A CUMPĂRA PRODUSE PESCĂREŞTI

Carmen Georgeta Nicolae, Monica Paula Marin, Elena Pogurschi, Gratziela Victoria Bahaciu, Liliana Mihaela Moga, Magda Nenciu

Rezumat
    Conform Regulamentului 178/2002/CE, operatorii sunt responsabili pentru îndeplinirea cerinţelor relevante pentru siguranţa alimentelor. Acvacultura, pescuitul, procesarea şi distribuţia produselor pescăreşti trebuie să se realizeze respectând şi asigurând condiţiile de siguranţă şi calitate alimentară. Implementarea unui sistem de trasabilitate reduce expunerea la risc a agenţilor economici din lanţul alimentar, garantează siguranţa alimentară, transparenţa şi creşte gradul de încredere al consumatorilor. In acest sens, a fost întreprins un studiu bazat pe chestionare, aplicat unor agenţilor economici din acvacultură, precum şi viitorilor specialişti din domeniu. Conform rezultatelor, principalele beneficii pe care unitatea le poate avea după implementarea unui sistem informatic de trasabilitate a calităţii sunt reprezentate de: îmbunătăţirea managementului calităţii şi securităţii producţiei, îmbunătăţirea imaginii firmei şi creşterea rolului firmei în lanţul de aprovizionare (100% total de acord). Principalele bariere ale sistemului de trasabilitate pentru acvacultură sunt considerate costul ridicat şi lipsa unor politici încurajatoare (87,50% total de acord). Conform viitorilor specialişti din domeniu, decizia de a cumpăra produse pescăreşti (de acord, total de acord) este influenţată mai puţin de preţ (50,89%) şi mai mult de condiţiile de depozitare (86,61%). Rezultatele studiului pot servi drept material de informare pentru sistemul trasabilităţii produselor pescăreşti.

Cuvinte cheie: lanţ alimentar, peşte, produse, trasabilitate, siguranţă alimentară