Carmen Olguţa Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ISSUES ON APPLYING FOR INTERDISCIPLINARY EDUCATIONAL PROJECTS IN THE EDUCATIONAL PARTNERSHIP OF AGRONOMY STUDENTS FOR TEACHING PRACTICE

Carmen Olguţa Brezuleanu, Roxana Mihalache, B. Neculau, Lorica Axinte

Abstract
   According to the "Strategy of Education and Professional Training 2020" (EFP), "education and professional training of young people and adults" aims to create skills that will be necessary for their training and personal development to: "achieve their goals in life, social integration, employment and participation in the operation and development of a sustainable economy; forming a concept of life, based on scientific and humanistic values; growing sensitivity to human problems". Thus, it is important for the new educational approaches to be resized by adapting the tasks of teachers who have to become good educational managers, to develop educational operational projects, appropriate for the ethos of the school unit and to the expectations of contemporary society and that should be carried out in educational partnership. It has become a key element of modern didactics, and beyond the concept, it has became an attitude applied within UASVM Iasi.
   The educational partnership developed for the initial training of agronomy students for the teaching profession (teaching practice) between university and high schools from Iasi, requires that several pedagogical requirements to be fulfilled regarding design, decision, action and collaboration between institutions and educators (pupils, students, teachers and even parents) in order to get attractiveness to the educational process. This educational partnership involves: acceptance of differences and tolerance of different options; equalization of opportunities for participation in a common educational activity; interactions accepted by all partners; effective communication between participants; collaboration (joint action that each has its role, cooperation (joint action where inter-relations and common roles take place).
   The activities undertaken through educational arrangements in partnership projects have enabled pupils / students / teachers to interact differently from the framework of the classroom, to enjoy, to acquire knowledge, to be creative, to highlight their talent and to make it known to others. Their implementation has led to: designing educational extracurricular activities as embodiment of accumulated knowledge and skills and competencies formed within the studies objects; stimulating the interest of pupils / students and teachers to get involved in projects and educational curricular and extracurricular programmes; raising the quality of human resource in the educational system of agricultural specialty; ensuring the sustainability of educational projects by increasing the awareness about the potential educational partners that specialized agronomic education programmes have on the formation of the younger generation who are being integrated; transforming education in developing source attractive for educated young people.

Key words: educational projects, interdisciplinary, educational partnership, pedagogical practice, educational approaches


ASPECTE PRIVIND APLICAREA PROIECTELOR EDUCAŢIONALE CU CARACTER INTERDISCIPLINAR ÎN PARTENERIATUL EDUCAŢIONAL PRIVIND PRACTICA PEDAGOGICĂ A STUDENŢILOR AGRONOMI

Carmen Olguţa Brezuleanu, Roxana Mihalache, B. Neculau, Lorica Axinte

Rezumat
   Conform "Strategiei educaţiei şi formării profesionale 2020" (EFP), "educaţia şi formarea profesională a tinerilor şi adulţilor" îşi propune formarea de competenţe care le vor fi necesare acestora în formarea şi dezvoltarea lor personală pentru: "realizarea propriilor obiective în viaţă, integrarea socială, ocuparea unui loc de muncă şi participarea la funcţionarea şi dezvoltarea unei economii durabile; formarea unei concepţii de viaţă, bazate pe valorile umaniste şi ştiinţifice; cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană".În acest sens se impune ca noile demersuri educaţionale să fie redimensionate prin adaptarea sarcinilor cadrelor didactice care trebuie să devină buni manageri educaţionali, să elaborareze proiecte educaţionale operaţionale, adecvate ethos-ului unităţii şcolare şi orizontului de aşteptare al societăţii actuale şi care să fie desfăşurate în parteneriat educaţional. Acesta a devenit un element cheie al didacticii moderne, trecând dincolo de concept, devenind o atitudine aplicată la USAMV Iaşi.
   Parteneriatul educaţional realizat pentru formarea iniţială a studenţilor agronomi pentru profesia didactică (practica pedagogică) între universitate şi liceele ieşene,impune îndeplinirea unui cumul de cerinţe pedagogice referitoare la proiectarea, decizia, acţiunea şi colaborarea între instituţii şi agenţii educaţionali (elevi,studenţi, profesori şi chiar părinţi)cu scopul de a obţine atractivitate pentru procesul educaţional.Acestparteneriat educaţional presupune: acceptarea diferenţelor şi tolerarea opţiunilor diferite;egalizarea şanselor de participare la o acţiune educativă comună; interacţiuni acceptate de toţi partenerii; comunicare eficientă între participanţi; colaborare (acţiune comună în care fiecare are rolul său diferit; cooperare (acţiune comună în care se petrec interrelaţii şi roluri comune).
   Activităţile realizate prin proiecte educţionale realizate în parteneriat au dat posibilitatea elevilor/studenţilor/profesorilor să interacţioneze diferit faţă de cadrul oferit de sala de clasă, să se bucure, să acumuleze cunoştinţe, să fie creativi, să-şi pună în valoare talentul şi să-l facă cunoscut celor din jur. Aplicarea acestora au condus la:proiectarea activităţilor educative extracurriculare ca aplicaţii concrete a cunoştinţelor acumulate şi a abilităţilor şi competenţelor formate în cadrul obiectelor de studiu; stimularea interesului elevilor/studenţilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare; ridicarea calităţii resursei umane din sistemul educational de specialitate agronomică; asigurarea sustenabilităţii proiectelor educative prin conştientizarea partenerilor educaţionali cu privire la potenţialul pe care programele educaţionale de specialitate agronomică le au asupra formării tinerei generaţii ce urmează a se integra; transformarea educaţiei în sursă de dezvoltare atractivă pentru tinerii educabili.

Cuvinte cheie: proiecte educaţionale, interdisciplinaritate, parteneriat educaţional, practica pedagogică, demersuri educaţionale