Alina Nicolescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


OPTIMIZATION OF THE TECHNOLOGIES OF EXPLOITING SHEEP AND GOATS WITH THE PURPOSE OF MAKING THE EXPLOITATIONS MORE VALUABLE

Alina Nicolescu, N. Cutova, Camelia Zoia Zamfir, Maria Stanciu, Ana Enciu, Carmen Ana Pivodă

Abstract
   The work aims to respond to the needs of the farmers to optimize their technologies to exploit sheep/goats, in order to increase the productive parameters of the farms, raising the economic efficiency and obtaining competitive products as those made by the farmers from the European Union's countries. It was elaborated a capacity of 150 heads sheep/goats - queen with a free system of maintenance, shelter to which installation for mechanizing the works in sheep/goats breeding and exploitation were installed, in order to raise work productivity, to decrease the costs of production, assuring certain optimal conditions of microclimate, environment protection and assuring the food safety and security of citizens. Before giving the fodders, they had been processed by chopping, grinding, mixing and preparing, operations which determine the raise of alimentary value and palatability of fibrous and gross fodders (fodders from the secondary production, obtained from the cereal crops), the made productive increasing rate was 20-25%, so the expenses beeing justified.

Key words: technologies, mechanization, fibrous fodders, grinding


OPTIMIZAREA TEHNOLOGIILOR DE EXPLOATARE A OVINELOR ŞI CAPRINELOR ÎN SCOPUL RENTABILIZARII EXPLOATAŢIILOR

Alina Nicolescu, N. Cutova, Camelia Zoia Zamfir, Maria Stanciu, Ana Enciu, Carmen Ana Pivodă

Rezumat
   Lucrarea îşi propune să răspundă nevoilor producătorilor agricoli de a-şi optimiza tehnologiile de exploatare a ovinelor/caprinelor, în scopul creşterii parametrilor productivi ai fermelor, creşterii eficienţei economice şi obţinerea unor produse competitive cu cele realizate de fermierii din ţările Uniunii Europene. S-a elaborat un model de adăpost pentru exploataţii mici şi mijlocii, un adăpost cu capacitatea de 150 capete oi/capre matcă cu sistem de întreţinere liber, adăpost la care s-au amenajat instalaţii pentru mecanizarea lucrărilor în creşterea şi exploatarea ovinelor/caprinelor, în scopul sporirii productivităţii muncii, scăderii costurilor de producţie, asigurarea unor condiţii optime de microclimat, protecţia mediului înconjurător şi asigurarea siguranţei şi securităţii alimentare a cetăţenilor. Înainte de administrarea furajelor acestea au fost prelucrate prin tocare, măcinare, amestecare şi preparare, operaţiuni care determină creşterea valorii alimentare şi a palatabilităţii furajelor fibroase şi grosiere (furaje din producţia secundară, obţinute de la culturile cerealiere), sporul productiv realizat fiind 20-25%, astfel justificând cheltuielile efectuate.

Cuvinte cheie: tehnologii, mecanizare, furaje fibroase, măcinare