Camelia Zoia Zamfir


RESEARCHES REGARDING THE IMPROVEMENT OF MEAT PRODUCTION UNDER QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ASPECT AT THE ROMANIAN SHEEP BREEDS

Camelia Zoia Zamfir, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Maria Stanciu, Maria Sauer, Elena Ilişiu, Carmen Ana Pivodă

Abstract
    Due to the raise of interest for the lamb meat we planned to optimize the technology of fattening the lambs and to obtain the improvement of the carcasses the use of crossbreeding the local breeds with sheep breeds that are specialized for the meat production. There was done the fattening in system of 100 days, structured in 3 stages: accommodation, effective fattening and finishing. At the fattening of lambs in intensive system in the beginning of the experiment the lots had similar average body weights, and in the end of fattening there are emphasized big differences between the lots of half-breeds: Texel x Merino half-bred lambs had the weight of 39.90±0.69 kg, the lambs of Merino breed 34.35 ±0.56 kg, Blackface x Ţzgaie 40.02 ± 0.86 kg, half-bred lambs of Palas Meat-Breed X Tzgaie 38.08 ± 0.59 kg, lambs of Tzgaie breed 32.24 ± 0.56 kg, half-bred lambs of Suffolk x Tzurcana 37.92 ± 0.55 kg, lambs of Tzurcana 33.12±2.01 kg. At the controlslaughtering there were obtained bigger values of the slaughter output and the commercial output at the half-bred lams.

Key words: fattening, intensive system, accommodation, finishing


CERCETĂRI PRIVIND IMBUNĂTĂŢIREA PRODUCŢIEI DE CARNE SUB ASPECT CANTITATIV ŞI CALITATIV LA RASELE DE OVINE DIN ROMANIA

Camelia Zoia Zamfir, Daniela Jitariu, Ana Enciu, Maria Stanciu, Maria Sauer, Elena Ilişiu, Carmen Ana Pivodă

Rezumat
    Datorită creşterii interesului pentru carnea de miel ne-am propus să optimizăm tenologia de îngrăşare a mieilor şi să obţinem îmbunătăţirea carcaselor prin folosirea încrucişărilor raselor autohtone de oi cu rase de oi specializate pentru producţia de carne. S-a efectuat îngrăşarea în sistem intensiv de 100 zile, structurată în 3 etape: acomodare, îngrăşarea propriu-zisă şi finisare. La îngrăşarea mieilor în sistem intensiv la începutul experimentului loturile aveau greutăţi corporale medii asemănătoare, iar la finalul îngrăşării se evidenţiază diferenţe mari între loturile de metişi: mieii metişi Texel x Merinos aveau greutatea de 39,90 ± 0,69 kg, mieii din rasa Merinos 34,35 ± 0,56 kg, mieii metişi Blackface x ţigaie 40,02 ± 0,86 kg, miei metişi din Rasa de Carne-Palas X Ţigaie 38,08 ± 0,59 kg, miei din rasa Ţigaie 32,24 ± 0,56 kg, miei metişi Suffolk x Ţurcană 37,92 ± 0,55 kg, miei mieii Ţurcană 33,12 ± 2,01 kg. La sacrificările de control s-au obţinut valori mai mari ale randamentului de abator şi randamentului comercial la mieii metişi.

Cuvinte cheie: îngrăşare, sistem intensiv, cazare, finisare