Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE MICROELEMENT MOLYBDENUM (Mo) IN NUTRITIONAL SUPPLEMENT FOR BEES

Valentina Cebotari, I. Toderaş, A. Gulea, I. Buzu

Abstract
    The aim of this work was comparative testing in bees' food of nutritional supplements enriched with biologically active substances and elaboration of efficient proceedings feeding bees during harvesting deficient in nature. As biologically active substances have been used, some coordination organic compounds containing rare trace elements in particular Mo. Testing was conducted in spring (April 1 to 21) in three batches bee families. Family from all the batches received energizing nutrient mixture every 2 days for 3 weeks. For families from batch II the nutrient supplement was enriched with bioactive patented "Apispir + Cr" obtained from cyanobacteria Spirulina platensis biomass, cultivated in the presence of coordinative organic compound Sulfate chromate of dodecahydrate potassium [KCr (SO4)2 12H2O], and for batch III - with bioactive supplement of the coordinative organic compound (PPh4)2 [Mo2O4 (EDTA)]· 2.5H2O - [tetraoxoetilendiaminotetraacetat molybdenum (V)] bis-(tetraphenylphosphonium) di-hemihydrate named as "AA20Mo". Research has shown that biologically active substances of mentioned above coordination compounds, contributes significantly to the activation of family reproductive functions (queen prolificacy, amount of capped brood, family strength), fortification of the insects organism immunity (increased disease resistance and brood viability) and increase the overall productivity of bee colonies. Beneficial influence of coordinative organic compounds on vital functions of bees is explained not only by the action of rare trace elements, but also complex action of all biologically active substances of their complicated molecular structure with very close ties to their structural and stable, including ions complexes of ligands and metal ions valence radicals modified and enhanced properties of cell membranes penetrating living tissues of the organisms of the bee. It was found that feeding of bee families on deficiency harvesting period in nature nutritional supplements enriched with coordination organic compounds containing rare micronutrients raises the level of development of morph-productive characters of bee families. Using in bees feeding the energizing nutritional supplement enriched with organic compound containing the coordinating AA20Mo (with Mov) helps to increase: queen prolificacy and amount of capped brood with 10.5%, family strength with 11.9%, brood viability and disease resistance with 2.2-4.3%, the amount of accumulated bee bread in the nest with 21.8%, amount of increased wax combs with 39.3% and honey production accumulated in the nest with 20.0%.

Key words: feeding, the bees, nutritional supplements, rare microelements, Mo, Cr


MICROELEMENTUL MOLIBDEN (Mo) ÎN SUPLIMENTUL NUTRITIV PENTRU ALBINE

Valentina Cebotari, I. Toderaş, A. Gulea, I. Buzu

Rezumat
    Scopul prezentei lucrări a fost testarea comparativă în hrana albinelor a unor suplimente nutritive îmbogăţite cu substanţe biologic active şi elaborarea unor procedee eficiente de hrănire a albinelor în perioada deficitară de cules în natură. În calitate de substanţe biologic active au fost utilizaţi unii compuşi organici coordinativi cu conţinut de microelemente rare, în special de Mo. Testarea a fost efectuată primăvara (01-21 aprilie) pe trei loturi de familii de albine. Familie din toate loturile au primit în hrană amestec nutritiv energizant la fiecare 2 zile, timp de trei săptămâni. Pentru familiile din lotul II amestecul nutritiv a fost îmbogăţit cu suplimentul bioactiv brevetat "Apispir+Cr" obţinut din biomasa cianobacteriei Spirulina platensis cultivată în prezenţa compusului organic coordinativ Sulfatului cromat de potasiu dodecahidrat [KCr (SO4)2 12H2O], iar pentru cele din lotul III - cu suplimentul bioactiv din compusul organic coordinativ: (PPh4)2 [Mo2O4(EDTA)] · 2.5H2O-[tetraoxoetilendiaminotetraacetat de molibden(V)] de bis-(tetrafenilfosfoniu) di-semihidrat, numit în continuare "AA20Mo". Cercetările au demonsrat că, substanţele biologic active din compuşii coordinativi sus-menţionaţi, contribuie semnificativ la activizarea funcţiilor reproductive ale familiei (prolificitatea mătcii, cantitatea de puiet căpăcit, puterea familiei), fortificarea imunităţii organismului insectelor (creşterea rezistenţei la boli şi viabilităţii puietului) şi sporirea productivităţii coloniilor de albine în ansamblu. Influenţa benefică a compuşilor organici coordinativi asupra funcţiilor vitale ale albinelor se explică, nu numai prin acţiunea microelementelor rare, dar şi prin acţiunea complexă a tuturor substanţelor biologic active din structura moleculară complicată a acestora cu legăturile lor structurale foarte strânse şi stabile, inclusiv, a ionilor complecşi ai liganzilor şi, ai ionilor metalici ai radicalilor cu valenţa modificată şi cu proprietăţi sporite de penetrabilitate a membranelor celulelor ţesuturilor vii ale organismului albinei. A fost constatat că, hrănirea familiilor de albine în perioadă dificitară de cules în natură cu suplimente nutritive îmbogăţite cu compuşi organici coordinativi cu conţinut de microelemente rare ridică nivelul de dezvoltare a caracterelor morfoproductive ale familiilor de albine. Utilizarea în hrana albinelor a suplimentului nutritiv energizant îmbogăţit cu compusul organic coordinativ AA20Mo cu conţinut de (Mov) contribuie la creşterea: prolificităţii matcilor şi cantităţii de puiet căpăcit cu 10,5%, puterii familiilor de albine cu 11,9%, viabilităţii puietului şi rezistenţei la boli a coloniei cu 2,2-4,3%, cantităţii de păstură acumulate în cuib cu 21,8%, cantităţii de ceară crescute pe faguri cu 39,3% şi producţiei de miere acumulate în cuib cu 20,0%.

Cuvinte cheie: hrănire, albine, suplimente nutritive, microelemente rare, Mo, Cr