Larisa Cremeneac

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE IMPACT OF APPLYING THE LIQUID ORGANIC FERTILIZER, OBTAINED FROM WORMS COMPOST, ON QUALITY OF THE MAIZE

Larisa Cremeneac, Tatiana Boclaci

Abstract
    A particular role in improving the situation of the environment and sustainable development of agriculture, the rests bioconversion technology the organic wastes through worm cultivation, in the result to which is obtained worms compost - valuable organic fertilizer.
   The objective of the researches has included study on the impact of the liquid organic fertilizer on the quality of the maize. For this purpose the experiment was organized in field conditions, in which were included 3 lots, seeded with maize.
   As fertilizer was used aqueous solution (liquid fertilizer) produced from worm's compost. Through biochemical analysis was evaluated the quality of maize in various stages of vegetation.
   Maceration of maize seed in liquid fertilizer and its administration as supplementary food (three round), has improved the quality of maize increasing total nitrogen content respectively with 65.41% and 21.71%, in the plants on the experimental lot I and with 31.45% and 17.12% - in the plants collected from experimental lot II, also nitrate content decreased with 4.33% - 49.95% in maize samples (experimental lot I) and with 1.93 % - 16.70% (experimental lot II), in comparison with the plants in the control lot.
   So, the quality of maize cultivated using seed macerated in extract produced from raw worms compost and its administration as supplementary food, is higher than in the control lot.

Key words: bioconversion, liquid organic fertilizer, maceration, maize, worm compost, quality


IMPACTUL APLICĂRII FERTILIZANTULUI ORGANIC LICHID, OBŢINUT DIN VIERMICOMPOST, ASUPRA CALITĂŢII PORUMBULUI

Larisa Cremeneac, Tatiana Boclaci

Rezumat
    Un rol deosebit în ameliorarea situaţiei mediului ambiant şi dezvoltarea durabilă a agriculturii, îi revine tehnologiei bioconversiei deşeurilor organice prin viermicultivare, în rezultatul căreia se obţine viermicompostul - fertilizant organic valoros. Obiectivul cercetărilor a inclus studiul impactului fertilizantului organic lichid asupra calităţii porumbului. În acest scop a fost organizat experimentul în condiţii de cîmp, în care au fost incluse 3 loturi, însămînţate cu porumb. În calitate de fertilizant a fost folosită soluţia apoasă (fertilizantul lichid) obţinută din viermicompost. Prin analize biochimice a fost evaluată calitatea porumbului în diverse faze de vegetaţie. Macerarea seminţelor de porumb în fertilizantul lichid şi administrarea acestuia în calitate de hrană suplimentară (în trei reprize), a ameliorat calitatea porumbului sporind conţinutul azotului total respectiv, cu 65,41% şi 21,71%, în plantele de pe lotul experimental I şi cu 31,45% şi 17,12% - în cele colectate de pe lotul experimental II, totodată conţinutul de nitraţi a diminuat cu 4,33%-49,95% în mostrele de porumb (lotul experimental I) şi cu 1,93%-16,70% (lotul experimental II), în comparaţie cu cel din plantele lotului martor. Aşadar, calitatea porumbului, cultivat cu utilizarea seminţelor macerate în extractul obţinut din viermicomoistul brut şi administrarea acestuia în calitate de hrană suplimentară, este superioară celei din lotul martor.

Cuvinte cheie: bioconversie, fertilizant organic lichid, macerare, porumb, viermicompost, calitate