C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EVALUATION OF THE REPRODUCTION FUNCTION OF GOATS IN ROMANIA

C. Pascal, N. Zaharia

Abstract
   Research has had as main purpose the evaluation of the reproduction activity of herds of goats located in various farms in the North-Eastern part of Romania and the identification of main factors of influence in order to implement an appropriate management. In order to obtain real results were included in the experimental protocol farms of goats located in all counties from the North-East Development Region.
   The analysis of index of fecundity, by the fact that the mean value determined for the entire population was 97.4 %, it can be said that the expression of the fecundity represents an attribute of the breed, being dependent mainly on the maintenance condition of females at the onset of the breeding season, and indirectly the reproductive technology applied in the farm.
   Instead the absence of measures of type flushing, based on food supplementation, with a view to restoring the condition of maintenance of females at the onset of a new reproductive cycle, caused the fertility index for the entire population to not exceed 120%, thus decreasing the profitability on each of the females forming the live stock.
   On the basis of all data obtained it can be said that at the goat populations in North-Eastern Romania the breeding function is characterized by obtaining relatively good average values for each of the indicators analyzed, and for their evident improvement it is recommended an immediate application of selection measures and the intensification of breeding. These measures can be easily applied by reforming the goats which no longer correspond in terms of productive and reproductive, through a selection of billy-goat mothers, testing the breeders, acquisition of high genetic male goats and application of directed breeding.

Key words: goats, Carpatina goat, reproductive indices


EVALUAREA FUNCŢIEI DE REPRODUCERE LA CAPRINELE DIN ROMÂNIA

C. Pascal, N. Zaharia

Rezumat
   Cercetările efectuate au avut ca principal scop evaluarea activităţii de reproducţie la efectivul de caprine aflat în diverse exploataţii situate în partea de nord-est a Romaniei şi identificarea principalilor factori de influenţă în vederea aplicării unui management corespunzător. Pentru a obţine rezultate reale au fost incluse în protocolul experimental exploataţii de caprine situate în toate judeţele care formează Regiunea de Dezvoltare Nord-Est.
   În cazul analizei indicelui de fecunditate, prin faptul că valoarea medie determinată pentru întreaga populaţie a fost de 97,4%, se poate spune că exprimarea fecundităţii reprezintă un atribut al rasei, fiind dependentă în principal de condiţia de întreţinere a femelelor la debutul sezonului de montă şi indirect de tehnologia de reproducere aplicată în fermă.
   În schimb lipsa unor măsuri de tip flushing, bazate pe suplimentarea alimentaţiei, în vederea refacerii condiţiei de întreţinere a femelelor la debutul unui nou ciclu reproductiv a făcut ca indicele de prolificitate pentru întreaga populaţie să nu depăşească 120%, diminuând astfel economicitatea pe fiecare dintre femele care formează stocul viu.
   În baza tuturor datelor obţinute se poate spune că la populaţiile de caprine din Nord-Estul României funcţia de reproducţie se caracterizează prin obţinerea unor valori medii relativ bune pentru fiecare dintre indicatorii analizaţi, iar pentru îmbunătăţirea evidentă a acestora se recomandă aplicarea imediată a măsurilor de selecţie şi de intensivizare a reproducţiei. Aceste măsuri pot fi uşor de aplicat prin reformarea caprelor care nu mai corespund din punct de vedere productiv şi reproductiv, prin selecţia mamelor de ţapi, testarea reproducătorilor, achiziţionarea unor ţapi cu valoare genetică ridicată şi aplicarea reproducţiei dirijate.

Cuvinte cheie: capre, indici reproducţie, rasa Carpatină