Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENETIC AMELIORATION OF SOME POPULATIONS OF APIS MELLIFERA CARPATICA BEES FROM AREA OF FORESTS OF MOLDOVA

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi, Olesea Gliga

Abstract
    The aim of this paper was the creation, by scientific selection methods, of bee populations with increased morpho productive genetic potential, intended for reproduction of valuable genetic material for dissemination in small and medium apiaries. The research work was carried out on bee populations of Apis mellifera Carpatica race, from experimental apiaries of Institute of Zoology (IZ) of the Academy of Sciences of Moldova, which includes 50 bee colonies (considered as a middle apiary, after the number of families) and of the National Association of Beekeepers of Moldova (ANARM) with the number of 30 families (considered as small apiary), placed at stationary in forest areas of central part of Moldovan forests. Biological particularities, including external morphometric features that characterize the race purity (tegument color working bee, proboscis length, cubital index value, discoidal shift, specific (type) of cappings of cells with honey, bee behaviour by opening the nest and examining the honeycomb), and morpho productive potential of bee families (overwinter rezistance, queen prolificacy, family strenght, broods viability, resistance to disease and honey production) were evaluated during the years 2010-2014. On the basis of assessment of morpho productive features, annually each family of bees has been evaluated according to the complex of characters, and the class of evaluation was attributed, that indicates the morpho productive genetic potential and its breeding value. Annually, from the total number of evaluated bee populations, the best families were selected and included in breeding batch, then used for semen collections for artificial growth of honeybee queens. As a result of researches and selection at above apiaries, they were created and genetically consolidated 2 population of bee colonies with high productivity and resistance to diseases. Bee populations correspond to the race standard by external morphological features, which certifies the purity race, and possess high productivity at: productivity of honey (42.9-57.4 kg), increased resistance to diseases (91.6%) and overwinter rezistance (93.3-89.4%), the strong viability brood (92.3-92.4%), which, respectively, with 27.5%, 52.4%, 45.7-19.2% and 15.4-15.5% is higher than the race standards. Within the populations of colonies were created 2 batches of breeding with bees families genetically consolidated with high-level performance (proboscis length 6,60 - 6,62 mm, cubital index 44.6-45.3%, positive discoidal shift 84.5-93.0%, family strength 3.19-3.22 kg, queens prolificacy 1749-1873 eggs/24 h, overwinter rezistance 89.4-94.3%, brood viability - 92.4-92.5%, disease resistance 91.4-92.2%, honey production 49.3 - 63.2 kg), correspond to the standards after morphological external features race purity, and far exceed the standard after morpho productive caracteries: queen prolificacy - with 9.3-17.1% (P < 0.001), family strength - with 36.9-39.2% (P < 0.001), overwinter rezistance - with 19.2-25.7% (P < 0.001), brood viability - with 15.5-15.6% (P < 0.001), disease resistance - with 52.3-54.7% (P < 0.001) and honey production - with 9.6-40.4% (P < 0.001).

Key words: genetic amelioration, Apis mellifera Carpatica, morpho productive caracteries


AMELIORAREA GENETICĂ A UNOR POPULAŢII DE ALBINE APIS MELLIFERA CARPATICA DIN ZONA CODRILOR MOLDOVEI

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi, Olesea Gliga

Rezumat
    Scopul lucrării a fost crearea, prin metodele ştiinţifice de selecţie, a unor populaţii de albine cu potenţialul genetic morfoproductiv sporit, destinat reproducerii materialului genitor valoros pentru diseminare în stupinele mici şi mijlocii. Lucrările de cercetare au fost desfăşurate pe populaţiile de albine din rasa Apis mellifera Carpatica din stupinele experimentale ale Institutului de Zoologie (IZ) al Academiei de ştiinţe a Moldovei ce numără 50 familii de albine (considerată stupină mijlocie după efectivul de familii) şi Asociaţiei Naţionale a Apicultorilor din Republica Moldova (ANARM) cu efectivul de 30 familii (considerată stupină mică), amplasate la staţionar în zonele forestiere ale Codrilor Centrali ai Republicii Moldova. Particularităţile biologice, inclusiv, însuşirile morfometrice de exterior ce caracterizează puritatea rasei (culoarea tegumentului albinelor lucrătoare, lungimea trompei, valoarea indicelui cubital, dislocarea discoidală, specificul (tipul) de căpăcire a alveolelor cu miere, comportamentul albinelor la deschiderea cuibului şi examinarea fagurelui) şi potenţialul morfoproductiv al familiilor de albine (rezistenţa la iernare, prolificitatea mătcii, puterea familiei, viabilitatea puietului, rezistenţa la boli şi producţia de miere) au fost evaluate anual pe parcursul perioadei 2010-2014. În baza datelor de apreciere a însuşirilor morfoproductive, fiecare familie de albine a fost anual bonitată după complexul de caractere, cu atribuirea clasei de bonitare, ce caracterizează potenţialul genetic morfoproductiv şi valoarea ei de prăsilă. Din efectvul total al familiilor de albine evaluate în populaţiile respective, anual au fost selectate cele mai performante familii şi incluse în loturile de prăsilă, din care a fost prelevat materialul genitor pentru creşterea artificială a mătcilor. Ca rezultat al lucrărilor de cercetare şi selecţie, la stupinele sus-menţionate au fost create şi consolidate genetic 2 populaţii de familii de albine cu productivitate înaltă şi rezistenţa sporită la boli. Populaţiile de albine corespud nivelului standardului rasei după însuşilile morfologice de exterior ce caracterizează puritatea rasei, şi posedă o productivitate înaltă la producţia de miere (42,9-57,4 kg), o rezistenţă sporită la boli (91,6%) şi la iernare (93,3-89,4%), o viabilitate puternică a puietului (92,3-92,4%), ceea cei, respectiv, cu 27,5%, 52,4%, 45,7-19,2% şi 15,4-15,5% mai mare comparativ cu standardul rasei. În cadrul populaţiilor au fost create 2 loturi de prăsilă cu familii de albine consolidate genetic cu performanţele la nivel înalt (lungimea trompei 6,60 - 6,62 mm, indicele cubital 44,6-45,3%, dislocarea discoidală pozitivă 84,5-93,0%, puterea familiei 3,19-3,22 kg, prolificitatea mătcilor 1749-1873 ouă/24 ore, rezistenţa la iernare 89,4-94,3%, viabilitatea puietului -92,4-92,5%, rezistenţa la boli 91,4-92,2%, producţia de miere 49,3- 63,2 kg), ce corespund cerinţelor standardului rasei după însuşirile morfologice de puritate şi depăşesc cu mult standardul după caracterele morfoproductive la: prolificitatea mătcilor - cu 9,3-17,1% (P < 0,001), puterea familiei - cu 36,9 - 39,2% (P<0,001), rezistenţa la iernare - cu 19,2-25,7% (P < 0,001), viabilitatea puietului - cu 15,5-15,6% (P < 0,001), rezistenţa la boli - cu 52,3-54,7% (P < 0,001) şi producţia de miere - cu 9,6-40,4% (P < 0,001).

Cuvinte cheie: ameliorare genetică, Apis mellifera Carpatica, caractere morfoproductive