I. Nechifor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON TRANSMISSION OF COLOR AT KARAKULUL OF BOTOSANI

I. Nechifor, C. Pascal, M.Al. Florea, I. Padeanu

Abstract
    Research has been conducted on livestock of Karakul of Botosani breed, used in homogeneous cross for several reproduction seasons. The aim was to assess how colour transmission resulting from the crossing of parent males and females within the variety of silver grey colour. In order to achieve the objectives of the investigations initiated, was nominated for mount a number of 57 females and two rams belonging to the respective color variety. The main followed features were: color, respectively the basis shade which is transmitted to the progeny, and the other predominant traits (type of curls, the size of the loop, fibre quality, gloss of curls). The appraisal method of transmitting the color and traits of which depends the quality of pelts was made in the first 24 hours after birth, based on the technical specifications and instructions of the origin certificate and productive value. Classification of lambs in relation to the productive performance was done on the basis of the total final score. The study was conducted over a period of five successive generations of lambs obtained during the calving period between 2010 and 2015. From the analysis of the way in which the color is transmited to the progeny produced lambs, through the crossing of parents within the variety of silver grey color and during many breeding seasons, it is found that 73.5% had the grey color, and for 26.5% of the total the base color of the curls was another. This data allows us to conclude that in the case of homogenous crossings between parents silver grey this variety of color is of dominant type.

Key words: Karakul, Romanian sheep, pelts, Botosani


CERCETĂRI PRIVIND TRANSMITEREA CULORILOR LA KARAKULUL DE BOTOŞANI

I. Nechifor, C. Pascal, M.Al. Florea, I. Padeanu

Rezumat
    Cercetările au fost efectuate pe efectivele de oi de rasă Karakul de Botoşani, utilizate la încrucişări omogene timp de mai multe sezoane de reproducţie. Scopul a fost de a evalua modul de transmitere a culorilor în descendenţa provenită din încrucişarea genitorilor masculi şi femele din cadrul varietăţii de culoare sură argintiu. Pentru a atinge obiectivele cercetărilor iniţiate a fost nominalizat pentru montă un număr de 57 de femele şi doi berbeci aparţinând varietăţii respective de culoare. Principalele însuşiri urmărite au fost: culoarea, respectiv nuanţa de bază care se transmite către descendenţi şi celelante însuşiri predominante (tipul de buclaj,mărimea buclei, calitatea fibrei, luciul buclajului. Aprecierea modului de transmitere a culorilor şi a insuşirilor de care depinde calitatea pielicelei s-a făcut in primele 24 de ore de la naştere având la bază instrucţiunile tehnice şi specificaţiile din certificatul de origine şi valoare productivă. Încadrarea mieilor în raport cu performanţa productivă s-a făcut pe baza punctajului total final. Studiul a fost efectuat pe o perioadă de cinci generaţii succesive de miei obţinuţi în sezonul de fătări cuprins între 2010 şi 2015. În urma analizei modului în care se transmite în descendenţă culoarea la mieii obţinuţi, prin încrucişarea genitorilor din cadrul varietăţii de culoare sur argintiu şi pe mai multe sezoane de reproducţie, se constată faptul că la 73,5% au avut culoarea sură, iar la 26,5% din total culoarea de bază a bluclajului era alta. Aceste date ne permite să tragem concluzia că în cazul încrrucişărilor omogene între genitori sur argintie această varietate de culoare de tip dominant.

Cuvinte cheie: Karakul, ovine, pielicele, transmiterea culorilor