I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


NEW RESEARCHES CONCERNING VARIABILITY OF MILK PRODUCTION AT THE MOLDAVIAN KARAKUL EWES

I. Buzu

Abstract
    The purpose of this paper was to the revelation of phenotypic correlations of milk production with some morph-productive characters of organism ewe and lamb descendent that influence variability of this production at the Moldavian Karakul ewes. The research was conducted on lactating ewe from flock of sheep of National Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine from Maximovca village, Anenii Noi district, Republic of Moldova. The ewes milk production was determined by milking control, systematically conducted at every ewe once in 15 days during the whole lactation, according to the Instructions of evaluation of Karakul sheep with improve principles, approved by the Technical and Scientific Ministry of Agriculture and Food. Were investigated correlative connections of the ewes milk production with body weight and skin own qualities (class and type of curls) of the ewe, also with and body weight at birth lamb-descendent and skin qualities (class of evaluation expressed points) in its evaluation marks. It was found, that milk production of Moldovan Karakul ewes is in linear curve relationship with their body weight. This means that with weight gain of ewes up to a certain level (in our case - 60 kg), their milk production is increasing. After reaching the optimum level of body weight, the ewes' milk production tends to decrease. The coefficient value of linear correlation is small and close to zero (rxy = 0.024 - 0.043) but linear curve nature of this relationship is confirmed by the correlation attitude (ηxy = 0.186 - 0.285) which is significant (P < 0.05). The ewes milk production is not in physiological (genotyping) relationships antagonistic qualities of their skin, because have been not detected any significant correlations between skin own qualities (class and type of curls) evaluation marks we have at the moment after ewe birth at the age of lamb and its milk production after calving there of. Between the milk production of ewes-mother and the skin qualities of descendents lambs there is a positive correlation, direct linear and significant (rxy = 0.133 ± 0.062; tr = 2.14; P <0.05). This correlation additive influence on the selection process geared both towards improving milk production and the skin lambs qualities in the flock. Between the lamb body weight at the birth and the ewe milk production, what have been obtained in lactation that following after the birth of this lamb, there is a correlation quite close, directly linear high significance (rxy = 0.460 ± 0.055; tr = 8.36; P <0.001). The existence of positive correlation between these two important morph-productive characters favoring selection efficiency by both characters, obtaining the additive effect in its improvements. In the researched flock, the coefficient of direct linear regression of the milk production depending on lamb body weight at birth have been was Rx/y = 12.20 ± 0.09 kg, what it means, that with increasing of body weight of lambs at birth with 1 kg, the ewes milk production will increase on average by 12.2 kg.

Key words: Karakul ewes, milk production, variability, phenotypic correlation


CERCETĂRI NOI PRIVIND VARIABILITATEA PRODUCŢIEI DE LAPTE LA OILE KARAKUL MOLDOVENESC

I. Buzu

Rezumat
    Scopul prezentei lucrări a fost revelarea corelaţiilor fenotipice a producţiei de lapte cu unele caractere morfoproductive ale organismului oii şi mielului-descendent ce influenţează variabilitatea acestei producţii la oile Karakul Moldovenesc. Cercetările au fost efectuate pe efectivele de oi lactante din turma de ovine ale Institutului Naţional de Zootehnie şi Medicină Veterinară din s. Maximovca, raionul Anenii Noi, Republica Moldova. Producţia de lapte a oilor a fost determinată prin mulsul de control, efectuat sistematic la fiecare oaie o dată în 15 zile pe parcursul întregii lactaţii, conform Instrucţiunilor de bonitare a ovinelor Karakul cu principii de ameliorare, aprobate de Consiliul tehnico-ştiinţific al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. Au fost cercetate legăturile corelative a producţiei de lapte a oilor cu masa corporală şi calităţile proprii de pielicică (clasa şi tipul de buclaj) ale oii, precum şi cu masa corporală a mielului-descendent la naştere şi calităţile de pielicică (clasa de bonitare exprimată în punctaj) ale acestuia la bonitare. A fost constatat că, producţia de lapte a oilor Karakul Moldovenesc este în relaţie curboliniară cu masa lor corporală. Aceasta înseamnă că cu creşterea masei corporale a oilor până la un anumit nivel (în cazul nostru - 60 kg), producţia de lapte a lor este în creştere. După atingerea acestui nivel optim al masei corporale, producţia de lapte a oilor are tendinţe de descreştere. Valoarea coeficientului corelaţiei liniare este mică şi se apropie de zero (rxy = 0,024 - 0,043) dar, caracterul curboliniar al acestei relaţii este confimat prin atitudinea corelaţiei (ηxy = 0,186 - 0,285) care este semnificativă (P < 0,05). Producţia de lapte a oilor nu se află în relaţii fiziologice (genotipice) antagoniste cu calităţile de pielicică proprii, deoarece nu au fost depistate careva corelaţii semnificative între calităţile proprii de pielicică (clasa şi tipul de buclaj) care le avea la momentul bonitării după naştere la vârsta de miel al oii şi producţia de lapte a acesteia după fătare. Între producţia de lapte a oilor-mame şi calităţile de pielicică ale mieilor-descendenţi există o corelaţie slab pozitivă, direct liniară şi semnificativă (rxy = 0,133 ± 0,062; tr = 2,14; P < 0,05). Această corelaţie influenţează aditiv asupra procesului de selecţie orientat atât în direcţia ameliorării producţiei de lapte, cât şi a calităţilor de pielicică ale mieilor în turmă. Între masa corporală a mielului la naştere şi producţia de lapte a oii, obţinută în lactaţia ce urmează după naşterea acestui miel, există o corelaţie destul de strânsă, direct liniară cu semnificaţie înaltă (rxy = 0,460 ± 0,055; tr = 8,36; P < 0,001). Existenţa corelaţiei pozitive între aceste două caractere morfoproductive importante favorizează eficienţa selecţiei după ambele caractere, obţinând efectul aditiv în ameliorarea acestora. În turma cercetată, coeficientul regresiei direct liniare al producţiei de lapte în funcţie de masa corporală a mielului la naştere a constituit Rx/y=12,20±0,09 kg, ceea ce înseamnă că, odată cu creşterea masei corporale a mieilor la naştere cu 1 kg, producţia de lapte a oilor se va majora în medie cu 12,2 kg.

Cuvinte cheie: oi Karakul, producţia de lapte, variabilitate, corelaţii fenotipice