I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE SIZE OF CURLS AT THE MOLDAVIAN KARAKUL SKIN

I. Buzu

Abstract
    The purpose of this paper was to assess the value of preference of the Karakul skin depending on the size curls and the correlative links revelation of this character (size curls) with other qualities of the skin. A special questionnaires study was been conducted in which 20 consumers - people of skins have been questioned, who were not professionals in skins Karakul quality assessment. Respondents assessed independently the degree modeling of curls on a batch of the black skins and a batch of the grayish skins of sorts with different size of curls. In both batches of the skins (black and grayish) were been exposed for questioning a skin for Kirpuk shorts with very small curls (<4 mm), a Moscovite Jackets skin with small curls (4-5 mm), a skin Jachet I with medium curls (6-8 mm), a Thick Jacket skin with large curls (9-12 mm) and a Thick Costal I skin with very large curls (> 12 mm). Assessment of the same skins was carried out at a distance of 3, 7 and 10 m from the questioned person until the skin. Each questioned have been appreciated the degree of curls modeling at the Karakul skins by giving preference points after decimal scale from 1 to 10 points. That was been found, in the experiment, that skin Karakul with medium curls (6-8 mm), large (9-12 mm) and very large (> 12 mm) had a higher preference value, compared with skins that has small and very small curls. With increasing viewing distance of skin from 3 m to 10 m their preference value decreases: at the black skin with medium, large and very large curls - with 7.0 to 16.9%, and those with small and very small curls - with 17.0 to 34.0%; at the gray skins with medium, large and very large curls - with 20.3 to 23.8%, and those with small and very small curls - with 24.4 to 26.3%. Given the amount of skin preference, widths (size) medium and large of curls have been considered the required character, and small and very small sizes have been considered undesirable characteristics. Despite the fact, that very large curls have been obtained in the questionnaires experiment a high preference value, this size category of curls was not recommended as requested, because the research has shown, that very large category of curls is in negative correlation with a series of the curls and the skin qualities as a whole. Based on the results of research carried out, have been elaborated a new scale of differentiate of curls after size in which the small curls, through the appreciation with low scores, are not considered required, and medium and large curls are considered required. The scale provides for differentiation of curls at the lambs Moldovan Karakul after size in: very small curls (< 4 mm), small (4-5 mm), medium (6-8 mm), large (9-12 mm) and very large (> 12 mm). For selection and reproduction in breeding batches to creating the type of sheep Moldavian Karakul have been recommended the lambs of upper classes with medium and large curls after width.

Key words: the preference value, the size of the curls, Karakul skins


MĂRIMEA BUCLELOR LA PIELICELELE KARAKUL MOLDOVENESC

I. Buzu

Rezumat
    Scopul prezentei lucrări a fost evaluarea valorii de preferinţă a pielicelelor Karakul în funcţie de mărimea buclelor şi revelarea legăturilor corelative ale acestui caracter (mărimea buclelor) cu alte calităţi ale pielicelei. A fost efectuat un studiu special de chestionare a 20 persoane-consumatori de pielicele, care nu erau profesionişti în domeniul evaluării calităţii pielicelelor Karakul. Persoanele chestionate au apreciat de sine stătător gradul de modelare a buclelor pe un lot de pielicele negre şi un lot de pielicele brumării din sorturile cu diferită mărime a buclelor. În ambele loturi de pielicele (de culoare neagră şi brumărie) au fost expuse pentru chestionare câte o pielicică din sortul Kirpuk cu bucle foarte mici (<4 mm), o pielicică Jachet moscovit cu bucle mici (4-5 mm), o pielicică Jachet I cu bucle mijlocii (6-8 mm), o pielicică Jachet gros cu bucle mari (9-12 mm) şi o pielicică Costal gros I cu bule foarte mari (>12 mm). Aprecierea aceloraşi pielicele a fost efectuată la o distanţă de 3, 7 şi 10 m de la persoana chestionată până la pielicică. Fiecare chestionat a apreciat gradul de modelare a buclelor la pielicele Karakul prin acordarea punctelor de preferinţă după scara zecimală, de la 1 până la 10 puncte. A fost constatat că, în experiment, pielicelele Karakul cu bucle mijlocii (6-8 mm), mari (9-12 mm) şi foarte mari (> 12 mm) au avut o valoare de preferinţă mai mare, comparativ cu pielicelele cu bucle mici şi foarte mici. Cu majorarea distanţei de vizualizare a pielicelelor de la 3 m până la 10 m valoarea de preferinţă a acestora scade: la pielicelele negre cu buclele mijlocii, mari şi foarte mari - cu 7,0 - 16,9%, şi, la cele cu bucle mici şi foarte mici - cu 17,0 - 34,0%; la pielicelele brumării cu buclele mijlocii, mari şi foarte mari - cu 20,3 - 23,8%, şi, la cele cu bucle mici şi foarte mici - cu 24,4 - 26,3%. Reieşind din valoarea de preferinţă a pielicelelor, lărgimile (mărimea) mijlocie şi mare a buclelor au fost considerate caractere solicitate, iar mărimile mică şi foarte mică au fost considerate caracteristici nedorite. În pofida faptului că buclele foarte mari au obţinut în experimentul de chestionare o valoare de preferinţă destul de înaltă, această categorie de mărime a buclelor nu a fost recomandată ca solicitată, deoarece cercetările au demonstrat că, categoria foarte mare a buclelor este în corelaţie negativă cu un şir de calităţi ale buclajului şi ale pielicelei în ansamblu. &ICIRC;n baza rezultatelor cercetărilor efectuate a fost elaborată o scară nouă de diferenţiere a buclelor după mărime, în care buclele mici, prin aprecierea cu un punctaj mai scăzut, nu sunt considerate solicitate, iar buclele mijlocii şi mari sunt considerate solicitate. Scara prevede diferenţierea buclelor la mieii Karakul Moldovenesc după mărime în: bucle foarte mici (<4 mm), mici (4-5 mm), mijlocii (6-8 mm), mari (9-12 mm) şi foarte mari (>12 mm). Pentru selecţie şi reproducţie în loturile de prăsilă la crearea tipului de ovine Karakul Moldovenesc au fost recomandaţi mieii de clase superioare cu bucle mijlocii şi mari după lărgime.

Cuvinte cheie: valoarea de preferinţă, mărimea buclelor, pielicele Karakul