Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE BEE FAMILIES USE AT SUN FLOWER POLLINATION

Valentina Cebotari, I. Buzu

Abstract
    The purpose of the work was to research various systems of bee families placement at the sunflower pollination, to distinguish the advantages of this crop conducted pollination, with the help of the bees and to develop some streamline suggestions to increase the amount of seed production.It was conducted an experiment to test three systems (scheme) of bee families exploitation at the pollination of early hybrid sunflower "El Passo 199" on three agricultural land of 30 hectares each, which were placed at a distance of over 600 - 1000 m from each other. The load of bee families at the pollination was 1 ha per each family. In the first scheme (batch I, witness) - the hives with bee families were placed traditionally in a hearth, at one side (edge) of the field with blooming plants. In the second scheme (batch II) - the bee hives were placed in two hearths at the two opposite sides of the field. In the third scheme (batch III) - the bee hives were placed in four hearths, proportionally at the four sides of the field.The research results have shown that the bee hives placement at the sunflower pollination, proportionally at those 4 symmetrically opposite sides of the field, provides a significant increase of bee visits to the flowers, compared to the witness batch - with 1.4 bees/ 5 min, or 82.5 % (td = 14.2; P < 0.001) and, compared to batch II - with 0.4 bees/ 5 min, or 14.8 % (td = 2.8; P < 0.01). By the total pollen amount collected in the nest daily, on average, bee families from batch II exceeded their fellows of witness batch with 25 g/day, or 16.8 % (td = 4.3; P < 0.001), and those of batch III exceeded their fellows of batch I - with 46 g, or 30.9 % (td = 5.9; P < 0.001). By flight intensity, the bees without pollen balls of batch III exceeded their fellows of witness batch with 46 bees/10 min, or 9.5 % (td = 2.1; P < 0.05), and those with pollen balls - with 35 bees/10 min, or 17.8 % (td = 3.1; P < 0.01). The seeds fertilization degree, in case of isolated pollination was very low, and was 13.1 - 15.8 %. In case of free pollination (entomophilous), contrary, the most sun flower inflorescence seeds were fertile (full), The number of fertile seeds, in this case, exceeded 5.7 - 7.2 times compared to the isolated pollination (P < 0.001). The seeds pollination degree, in case of free pollination, was 88.6 - 92.1 %. The seeds pollination degree from batch III, was higher, compared with witness batch - with 3.5 percentual units, or 4.0 % (td = 2.6; P < 0.01). The total weight of harvested seeds, on average, at one sun flower inflorescence, in case of entomophilous pollination, exceeds compared to the isolated pollination, in all batches and examined sectors 1.8 - 2.2 times more (P<0.001), and by fertile seed weight - 2.3 - 2.6 times (P < 0.001). By the quantity (weight) of fertile (full) seed production, sun flower inflorescences of batch II exceeded their fellows of batch I with 11.9 g, or 18.5 % (td = 5.6; P < 0.001), and the sun flower inflorescences of batch III exceeded their fellows of batch I with 16.1 g, or 23.8 % (td = 6.7; P<0.001). From the obtained information, were deduced the conclusions that the conducted pollination of early sunflower hybrid El Passo-199 with the help of the bees, provides, compared to the isolated pollination, an increase of seeds fertilization degree and of the seed production weight with 2.3 - 2.6 times. The proportional placement of the bee hives at the pollination, as close to the picking source, at the four opposite sides of the sunflower field, contributes to a significant increase of the bees visits frequency to the flowers - with 82.5 %, of the flight intensity of the bees without pollen balls - with 9.5% and of those with pollen balls - with 17.8 %, of the collected pollen amount - with 39.6 %, of the seeds fertilization degree - with 4.0%, and of the seeds production - with 23.8%.

Key words: pollination, conducted, sunflower, bees, systems, placement, hives


UTILIZAREA FAMILIILOR DE ALBINE PENTRU POLENIZAREA FLORII-SOARELUI

Valentina Cebotari, I. Buzu

Rezumat
    Scopul lucrării a fost cercetarea diferitor tehnici de amplasare a familiilor de albine la polenizarea florii-soarelui, evidenţierea avantajelor polenizării dirijate a acestei culturi cu ajutorul albinei melifere şi elaborarea unor propuneri de eficientizare a acestui proces pentru creşterea cantităţii producţiei de seminţe. A fost efectuat un experiment de testare a trei tehnici (scheme) de exploatare a familiilor de albine la polenizarea florii-soarelui din hibridul timpuriu "EL PASSO 199" pe trei terenuri agricole a câte 30 hectare fiecare, care se aflau la o distanţă de peste 600 - 1000 m unul de altul. Încărcătura cu familii de albine la polenizare a constituit 1 familie la 1 ha. În prima schemă (lotul I, martor) - stupii cu familiile de albine au fost amplasaţi tradiţional într-o vatră la o singură latură (margine) a lanului cu plante înflorite. În a doua schemă (lotul II) - stupii cu familiile de albine au fost amplasaţi în două vetre la două laturi opuse ale lanului. În a treia schemă (lotul III) - stupii cu familiile de albine au fost amplasaţi în patru vetre la patru laturi proporţionale ale lanului. Rezultatele cercetării au demonstrat că amplasarea uniformă la cele 4 laturi simetric opuse ale lanului a stupilor cu familii de albine la polenizarea florii-soarelui, asigură o creştere substanţială a frecvenţei vizitei albinelor la florile plantelor, comparativ cu lotul martor - cu 1,4 albine/ 5 minute, sau 82,5 % (td = 14,2; P < 0,001) şi, comparativ cu lotul II - cu 0,4 albine/ 5 minute, sau 14,8 % (td = 2,8; P < 0,01). După cantitatea totală de polen acumulată în cuib în medie pe zi, familiile de albine din lotul II depăşeau congenerele lor din lotul martor cu 25 g/zi, sau 16,8 % (td = 4,3; P < 0,001), iar cele din lotul III depăşeau congenerele lor din lotul I - cu 46 g, cau 30,9 % (td = 5,9; P < 0,001). După intensitatea de zbor, albinele fără ghemotoace din familiile lotului III depăşeau congenerele lor din lotul martor cu 46 albine/10 min, sau 9,5% (td = 2,1; P < 0,05), iar cele cu ghemotoace - cu 35 albine/10 min, sau 17,8 % (td = 3,1; P < 0,01). Gradul de fertilizare a seminţelor în cazul polenizării izolate a fost foarte mic, constituind doar 13,1 - 15,8 %. În cazul polenizării libere (entomofile), invers, majoritatea seminţelor din calatidiu au fost fertile (pline). Numărul de seminţe fertile în calatidiu, în acest caz, depăşea de 5,7 - 7,2 ori pe cel din cazul polenizării izolate (P < 0,001). Gradul de fertilizare a seminţelor din calatidiu, în cazul polenizării libere, a constituit 88,6 - 92,1 %. Gradul de fertilizare a seminţelor din calatidiile lotului III, a fost mai mare, comparativ cu lotul martor - cu 3,5 unităţi procentuale, sau 4,0 % (td = 2,6; P < 0,01). Masa totală a seminţelor recoltate în medie de pe un calatidiu la polenizarea entomofilă a florii-soarelui depăşeşte, pe cea din polenizarea izolată, în toate loturile şi sectoarele cercetate - de 1,8 - 2,2 ori (P < 0,001), iar după masa seminţelor fertile - de 2,3 - 2,6 ori (P < 0,001). După cantitatea (masa) producţiei de seminţe fertile (pline), calatidiile din lotul II depăşeau congenerele lor din lotul I cu 11,9 g, sau 18,5 % (td = 5,6; P < 0,001), iar calatidiile din lotul III depăşeau congenerele lor din lotul I cu 16,1 g, sau 23,8 % (td = 6,7; P < 0,001). În baza datelor obţinute au fost deduse concluziile că polenizarea dirijată cu ajutorul albinelor a florii-soarelui din hibridul timpuriu EL PASSO-199 asigură, comparativ cu polenizarea izolată o creştere a gradului de fertilizare a seminţelor şi a masei producţiei de seminţe de 2,3 - 2,6 ori. Amplasarea proporţională la polenizare a stupilor cu albine cât mai aproape de sursa de cules la patru laturi opuse ale lanului cu floarea-soarelui, contribuie la creşterea substanţială a frecvenţei vizitei albinelor la flori - cu 82,5 %, a intensităţii de zbor a albinelor fără ghemotoace - cu 9,5 % şi celor cu ghemotoace - cu 17,8 %, a cantităţii de polen colectat - cu 39,6 %, a gradului de fertilizare a seminţelor din calatidiu - cu 4,0 %, şi a producţiei de seminţe - cu 23,8%.

Cuvinte cheie: polenizare, dirijată, floarea-soarelui, albine, tehnici, amplasare, stupi