P.C. BoiŞteanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE AND SCALDING TIME ON THE TEXTURAL PROFILE OF CHICKEN MEAT

P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr, M.M. Ciobanu

Abstract
    The research had as a general objective the assessment of the determinant effects of the parameters involved in the scalding process on the textural profile (TPA) of chicken meat. In order to carry on the study and the experiments we have formed three experimental batches, the biological material was represented by the "ROSS 308" broiler, 42 days old. The slaughtering production line was the logistic basis that allowed both changing technological parameters involved in the stunning for the three experimental batches (L1=50°C, L2=54°C, L3=58°C) (with 50 chickens/experimental batch) and in obtaining the main anatomical portion (chest, upper thigh, lower thigh).
    For achieving the texture profile, was used the dynamometer Lloyd LFP, meat samples being shaped as a cylinder with a = 45 mm. The analysis of force - time curve of the TPA instrumental method has leaded to the obtaining of six instrumental parameters (hardness, cohesiveness, adhesiveness, gumminess, springiness, chewiness).
    Chest muscle meat samples harvested from the three experimental lots have been described by a medium hardness ranging between 8.51±1.160 - 13.82±1.124 N. Calculation of the cohesiveness highlighted the highest average on the chest muscle harvested from L1 batch (0.39±0.018), followed in a descended way by the muscle harvested from L2 batch (0.36±0.016) and L3 batch (0.31±0.027) for the same cut anatomical region. Medium values that describe the elasticity of the muscle samples, following the same trend in terms of ranking experimental batches, explainable fact, because springiness is a parameter produced by cohesiveness and hardness.

Key words: scalding, temperature, time


INFLUENŢA TEMPERATURII ŞI A TIMPULUI DE OPĂRIRE ASUPRA PROFILULUI TEXTURAL AL CĂRNII DE PUI

P.C. Boişteanu, Roxana Lazăr, M.M. Ciobanu

Rezumat
    Cercetarea a avut ca obiectiv general evaluarea efectelor determinate de parametrii implicaţi în procesul de opărire asupra profilul textural (TPA) al cărnii de pui. Pentru realizarea studiului şi efectuarea experienţelor s-au format trei loturi experimentale, materialul biologic reprezentat de pui broiler "ROSS 308", cu vârsta de 42 zile. Linia tehnologică de abatorizare a constituit baza logistică ce a permis atât modificarea parametrilor tehnologici implicaţi în procesul de opărire, pentru cele trei loturi experimentale (L1=50°C, L2=54°C, L3=58°C) constituite (cu 50 pui / lot experimental) cât şi obţinerea principalelor porţiuni anatomice de tranşare (piept, pulpă superioara, pulpa inferioara).
    Pentru realizarea profilului texturii, s-a utilizat dinamometrul Llyod LFP, probele de carne fiind sub forma unor cilindri cu şi H de 20 mm, obţinerea rezultatelor implicând utilizarea unui cilindru de presare cu feţe plane, cu = 45 mm. Analiza curbei forţă - timp a metodei instrumentale TPA a condus la obţinerea a şase parametrii instrumentali (duritate, coezivitate, adezivitate, gumozitate, elasticitate şi mastecabilitate).
    Musculatura pieptului eşantioanelor de carne recoltate de la cele trei loturi experimentale a fost descrisă de o duritate medie cuprinsă între 8,51±1,160 - 13,82±1,124 N, calculul coezivităţii a evidenţiat media cea mai mare la musculatura pieptului recoltat de la puii lotului L1 (0,39±0,018), urmat în sens descendent de musculatura loturilor L2 (0,36±0,016) şi L3 (0,31±0,027) pentru aceeaşi regiune anatomică tranşată, valorile medii ce au descris elasticitatea eşantioanelor musculare urmând acelaşi trend din perspectiva ierarhizării loturilor experimentale, fapt explicabil deoarece elasticitatea este un parametru produs de coeziune şi duritate.

Cuvinte cheie: opărire, temperatură, timp