Lucia Iuliana Nistor (Cotfas)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF REARING SYSTEMS OF LAYING HENS ON EGGS MICROBIOLOGICAL INDICATORS

Lucia Iuliana Nistor (Cotfas), Claudia Gabriela Duminică, M.G. Usturoi

Abstract
    The quality of foodstuffs, in particular of eggs is a very important element for public health. The aim of the current paper is to compare the microbial load of eggs from two operating systems for laying hens (EU approved battery and free range). Were taken in study 15 eggs from those two systems of rearing which were stored in refrigerating conditions over a period of 21 days. We determined the eggshell TNGMA rapid method Tempo TVC and content by the method of decimal dilutions and inoculation with Plate Count Agar Petri plates; Salmonella also cause the contents of the egg using selective culture medium. Following these determinations TNGMA on the eggshell recorded the highest level of contamination in eggs obtained from free range system (4.8 log CFU / eggshell in fresh and 5.01 log cfu / eggshell refrigerated for 21 days). The situation was available for TNGMA of egg contents. For Salmonella spp., the determination performed, did not reveal the presence of it, which indicates that laying hens are free from Salmonella. Higher microbial load in the eggs from free range system can be explained through contact of birds with less healthy areas (the shelter with permanent litter and its associated paddock).

Key words: bacterial contamination, conventional, free range, egg, public health


INFLUENŢA SISTEMELOR DE CREŞTERE A GĂINILOR OUĂTOARE ASUPRA INDICATORILOR MICROBIOLOGICI AI OUĂLOR

Lucia Iuliana Nistor (Cotfas), Claudia Gabriela Duminică, M.G. Usturo

Rezumat
    Calitatea alimentelor, în particular a ouălor reprezintă un element deosebit de important pentru sănătatea publică. Obiectivul prezentei lucrări este acela de a compara încărcătura microbiană a ouălor obţinute din 2 sisteme de exploatare a găinilor ouătoare (baterie agreată U.E. şi free range). Au fost luate în studiu câte 15 ouă din cele 2 sisteme de creştere şi care au fost depozitate în condiţii de refrigerare pe o perioadă de 21 de zile. S-a determinat NTGMA de pe coajă prin metoda rapidă Tempo TVC, iar din conţinut prin metoda diluţiilor zecimale şi inocularea cu Plate Count Agar a plăcilor Petri; de asemenea s-a determinat Salmonella spp din conţinutul ouălor prin utilizarea mediilor de cultură selective. În urma acestor determinări NTGMA de pe coaja minerală a înregistrat cel mai ridicat nivel de contaminare la ouăle obţinute din sistemul free range (4,8 log ufc/coajă la cele proaspete şi 5,01 log ufc/coajă la ouăle refrigerate timp de 21 de zile). Situaţia a fost valabilă şi pentru NTGMA din conţinutul ouălor. Pentru Salmonella spp, din determinările efectuate, nu s-a evidenţiat prezenţa acestora, fapt ce indică că efectivul de păsări de la care provin ouăle este indemn de Salmonella. Încărcătura microbiană mai ridicată la nivelul ouălor din sistem free range se poate explica prin contactul păsărilor cu spaţiile mai puţin salubre (zona halei cu aşternut permanent şi padocul aferent acesteia).

Cuvinte cheie: ou, convenţional, free range, contaminare bacteriană, sănătate publică