I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ECONOMIC VALUE OF SELECTION CHARACTERS OF MOLDOVAN KARAKUL SHEEP

I. Buzu, T. Spătaru

Abstract
    The purpose of this work was to examine, at different historical stages of human society development, the economic importance of Karakul sheep morph characters and to identify the main selection characters, by determining their economic value in that phase.
    The research was done on the Moldovan Karakul sheep flock of the National Institute of Animal Husbandry and Veterinary Medicine, from the village of Maximovca, Anenii Noi district, Republic of Moldova, as well as the review of specialized literature on Karakul sheep, raised on our country territory, in different historical periods of social development. At the sheep from the examined flock was determined the absolute and relative economic value of morph productive characters, subsequently setting the opportunity of animals selection by some or other characters.
    The research has shown that the relative economic value of morph productive character, which reflects the share of economic income generated from the production revaluation, resulted from this character, in the total amount of the income obtained from the animal, by revaluating of all production per year, may vary depending on the technological solution of sheep exploitation. Thus, the relative economic value of milk production character, varies from 66.0% in the first technological case - where all the lambs are slaughtered for the fur skin, up to 50.1% in the second case - where all the lambs are left to grow up and are fed with milk until the age of 60 days, with subsequent milking of the sheep over 3-4 months and slaughtering for meat of the young sheep at the age of six months, and up to 60.8 % in the third technological (mixed) case - where only a part of newborn lambs (55%) are slaughtered for the fur skin, mainly of over remounted young rams and ewes and with growing of other part of lambs, mainly young ewes for the remount. The relative economic value of the meat production character varies from 15.8 %, in the first technological variant, up to 47.8 % in the second case, and 27.1 % in the third technological variant. The relative economic value of the fur skin together with clot, as its related production, ranks third among the selected characters, with a share of 18.0 - 11.8%.
    As a result of research, were made the conclusions, that, the milk and meat production are the main characters of selection of Moldovan Karakul sheep, but fur skin production, although is a primary selection character of this sheep race, remains a third importance character. To determine the economic value of morph productive characters and to identify their importance for the respective race selection requires regular updating, at least once in ten years.

Key words: evaluation, economic, characters, selection, sheep, Karakul


VALOAREA ECONOMICĂ A CARACTERELOR DE SELECŢIE A OVINELOR KARAKUL MOLDOVENESC

I. Buzu, T. Spătaru

Rezumat
    Scopul prezentei lucrări a fost examinarea, la diferite etape istorice de dezvoltare a societăţii umane, a importanţei economice a caracterelor morfoproductive a ovinelor Karakul şi identificarea principalelor caractere de selecţie cu determinarea valorii lor economice la etapa respectivă.
    Cercetările au fost efectuate pe efectivele de ovine Karakul Moldovenesc a Institutului Naţional de Zootehnie şi Medicină Veterinară (s. Maximovca, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova), precum şi prin analiza literaturii de profil referitoare la ovinele Karakul crescute pe teritoriul ţării în diferite perioade istorice de dezvoltare a societăţii. La ovinele din turmele cercetate a fost determinată valoarea economică absolută şi relativă a caracterelor morfoproductive, stabilind ulterior oportunitatea selecţiei animalelor după unele sau altele caractere.
    Cercetările au demonstrat, că valoarea economică relativă a caracterului morfoproductiv, care reflectă ponderea venitului bănesc obţinut din valorificarea producţiei rezultate din acest caracter în suma totală a venitului obţinut pe animal din valorificarea tuturor producţiilor într-un an, poate varia în funcţie de varianta tehnologică de exploatare a ovinelor. Astfel, valoarea economică relativă a caracterului producţiei de lapte variază de la 66,0 % în prima variantă tehnologică - în care toţi mieii sunt sacrificaţi la pielicică, până la 50,1 % în a doua variantă - în care toţi mieii sunt lăsaţi la creştere şi alăptaţi până la vârsta de 60 zile, cu mulsul ulterior al oilor pe parcursul a 3-4 luni şi sacrificarea tineretului ovin la vârsta de 6 luni pentru carne, şi, până la 60,8 % în a treia variantă tehnologică (mixtă) - în care se prevede sacrificarea la pielicică doar a unei părţi din mieii nou-născuţi (55%), în principal, a berbecuţilor şi mieluţelor supra remontă, cu creşterea celeilalte părţi de miei, preponderent mieluţe, pentru remontă. Valoarea economică relativă a caracterului producţiei de carne variază de la 15,8% în prima variantă tehnologică, până la 47,8 % în varianta a doua şi, la 27,1 % în varianta a treia tehnologică. Valoarea economică relativă a pielicelei împreună cu chiagul, ca producţie aferentă acesteia, ocupă locul trei printre caracterele selecţionate, cu o pondere de 18,0 - 11,8%
    În baza cercetărilor au fost deduse concluziile că, producţia de lapte şi cea de carne alcătuiesc principalele caractere de selecţie a ovinelor Karakul Moldovenesc, iar producţia de pielicele, deşi constituie un caracter primordial de selecţie la această rasă, rămâne un caracter de importanţa a treia. Determinarea valorii economice a caracterelor morfoproductive şi identificarea importanţei lor pentru selecţia rasei raionate necesită actualizare periodică cel puţin odată în zece ani.

Cuvinte cheie: valoare, economică, caractere, selecţie, ovine, Karakul