C. Leonte

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY ON THE INFLUENCE OF ENVIRONMENT AND CONSTRUCTION MATERIALS ON ACCOMMODATION CONDITIONS IN FARMHOUSES

C. Leonte, Doina Leonte, Lenuţa Fotea

Abstract
    This paper presents some aspects of the construction actions on human life and health in relation to construction sites and quality of materials used to make the accommodation.
    The research was conducted by consulting bibliographical references to the influence of materials and location of the housing conditions of environment, following at the same time housing developments in rural areas after 1990 compared to urban housing.
    Specifics of the traditional rural landscape conjugated with the interest in the landspaces and recreational opportunities the rural environment provide are the main reasons that attract tourists from urban areas.
    Globally there is a tendency towards green housing in relation to the materials and technologies used in the construction of buildings. Main components a of green building are environment and "healthy" building materials. They can negatively or positively influence the lives and health of people.
    Radon and thoron contribute to over 50 % of natural background radiation. It is therefore necessary to monitor radon levels in homes to ensure public health through the use of appropriate building materials and ventilation measures. Exceeding the maximum permissible effective dose to the population is 1 mSv per year above natural background radiation (2.4 mSv) should be avouded.

Key words: rural tourism, ecological houses, radon, concrete


STUDII PRIVIND INFLUENŢA MEDIULUI ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢIE ASUPRA
CONDIŢIILOR DE CAZARE ÎN CONSTRUCŢIILE AGROTURISTICE

C. Leonte, Doina Leonte, Lenuţa Fotea

Rezumat
    În lucrarea de faţă se evidenţiază unele aspecte cu privire la acţiunea construcţiilor asupra vieţii şi sănătăţii oamenilor în raport cu amplasamentul construcţiilor şi caliatatea materialelor utilizate la realizarea spaţiilor de locuit. Cercetările s-au efectuat prin consultarea unor surse bibliografice cu referire la influenţa materialelor şi a condiţiilor de amplasare a locuinţelor faţă de mediu, urmărind în acelaşi timp şi evoluţia fondului locativ în mediul rural după anul 1990, în comparaţie cu fondul locativ din mediul urban. Specificul rural tradiţional conjugat cu interesul pentru peisaj şi cu posibilităţile de recreere pe care le oferă mediul sătesc sunt principalele argumente care atrag turiştii din mediul urban. La nivel global se observă o tendinţă de ecologizare a fondului locativ în raport cu materialele şi tehnologiile utilizate la realizarea construcţiilor. O componentă principală a construcţiei ecologice o reprezintă mediul şi materialele de construcţie "sănătoase" Ele pot influenţa negativ sau pozitiv viaţa şi sănătatea oamenilor. Radonul şi thoronul contribuie cu peste 50% din fondul natural de iradiere. De aceea este necesară supravegherea nivelului radonului în locuinţe pentru asigurarea sănătăţii publice prin utilizarea de materiale adecvate de construcţie, măsuri de ventilaţie corespunzătoare. Trebuie evitată depăşirea dozei efective maxime admise pentru populaţie care este de 1 mSv pe an peste fondul natural de iradiere (2,4 mSv pe an).

Cuvinte cheie: agroturism, case ecologice, radon, beton