Daniela Cristina IbĂnescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE WATER QUALITY OF FISH FARM CÂRJA 1

Daniela Cristina Ibănescu, Adina Popescu

Abstract
    To obtain big fish productions, one of the most important factors is the quality of water.
    The aquatic environment is under permanent changes due to continuous interaction between biotic and abiotic parameters.
    The purpose of this paper is to analyze the water quality of an aquatic ecosystem anthropogenic (farm Cârja 1) in spring 2011, through biological indicators of the planktonic communities correlated with physical - chemical parameters.
    The determination of water trophicity was based on the functional guilds of phytoplankton communities established by Reynold (2002) Bilous et.al. (2012) by Van Dam et. al, 1994. Also, it was calculated the Saprobic Index on the basis of the qualitative and quantitative identification of the species.
    The Physical - chemical indexes analyzed were: temperature, pH, DO (Dissolved Oxygen), BOD (Biochemical Oxygen Demand) and nutrients.
    The global assessment was made according to the requirements of Order 161/2006. The research conducted on phytoplankton communities led to the establishment of taxonomic structure consisting of 29 species. They belong to five taxonomic groups: Chlorophyceae (42.28%), Bacillarophyceae (17.24%), Euglenophyceae (17.24%), Cyanophyceaea (13.8%), Pyrrophyceae (3.45%).
    After analyzing the biological and physical - chemical indicators, the water farm belongs to Class III - IV water quality which corresponds to meso - eutrophic level.

Key words: phytoplankton, biological and physical - chemical indicators


CERCETĂRI PRIVIND CALITATEA APEI DIN FERMA PISCICOLĂ CÂRJA 1

Daniela Cristina Ibănescu, Adina Popescu

Rezumat
    Pentru obţinerea unor producţii piscicole mari unul din cei mai importanţi factori este reprezentat de calitatea apei. Mediul acvatic este supus unor modificări permanente datorită interacţiunii continuie între factorii fizico - chimici şi cei biologici.
    Scopul lucrării este acela de a analiza calitatea apei unui ecosistem acvatic antropogen (ferma Cârja 1) în primăvara anului 2011 prin intermediul unor indicatori biologici ai comunităţilor planctonice corelaţi cu parametrii fizico - chimici.
    Stabilirea gradului de troficitate al apei s-a făcut pe baza ghildelor funcţionale ale comunităţilor fitoplanctonice stabilite de Reynold (2002), Bilous et.al. (2012) după Van Dam et. al, 1994. De asemenea, a fost calculat indicele saprob pe baza identificării calitative şi cantitative a speciilor.
    Indicatorii fizico - chimici analizaţi au fost: temperatura, pH-ul, DO, BOD şi nutrienţi.
    Aprecierea globală s-a făcut funcţie de exigenţele Ordinului 161/2006.
    Cercetările efectuate asupra comunităţilor fitoplanctonice au dus la stabilirea structurii taxonomice care constă din 29 specii. Acestea aparţin a cinci grupe taxonomice: Chlorophyceae (57%), Bacillarophyceae (16%), Euglenophyceae (15%), Cyanophyceaea (11%), Pyrrophyceae (1%).
    În urma analizei indicatorilor biologici şi fizico - chimici apa fermei piscicole se încadrează în clasele III - IV de calitate ceea ce corespunde unor ape mezo - eutrofe.

Cuvinte cheie: fitoplancton, indicatori biologici şi fizico chimici