C. Pascal

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS SPECIFIC TO TIGAIE BREED REARED IN NORTH-EAST PART OF ROMANIA

C. Pascal, C. Cristian, I. Nechifor, A.M. Florea

Abstract
   Many research enlightened the fact that heritability of reproduction and production characters at sheep is generally low, making difficult the selection for those characters. Nevertheless, exist also an obvious variation based on which could be improved reproduction and production performances. Lower heritability of characters was interpreted by Hansen in 1983 as a decreasing of additive genetic variation due to natural selection, aspect which gave to artificial selection a limited working margin.
   The analysed biological material belonged to Tigaie breed from private exploitations situated in the North-East part of Romania and represented by different age categories. Working method utilised for determination of characters' heritability was the one of restricted maximum probability (Restricted Maximum Likelihood - REML) because it is based on an iterative procedure and allow the obtaining of values in the normal space of parameters.
   The obtained results show the fact that at Tigaie breed, due to the fact that for calving weight the determined heritability was 0.25 meaning that basic selection of those character is not indicated, recommended being taking in consideration, for selection, live weight at 150 days because heritability coefficient increase at 0.36. Also, determination for mean values of heritability for some tissue characteristics of carcasses show that also those ones have a low heritability due to the fact that had h2 with values between 0.21 for fat quantity in carcass and 0.28 for total mass of carcass.
   Based on the obtained values for the majority of analysed quantitative characters, due those ones presented high values of variability show the existence of some adequate genetic resources to initiate some breeding programmes which will allow achievement of new reproduction and production performances for Tigaie breed.

Key words: Tigaie, sheep Romanien, meat sheep, parameters genetic


ESTIMAREA PARAMETRILOR GENETICI SPECIFICI OILOR DE RASĂ ŢIGAIE CRESCUTĂ ÎN PARTEA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

C. Pascal, C. Cristian, I. Nechifor, A.M. Florea

Rezumat
   Multe dintre cercetările evidenţiază faptul că valoarea heritabilităţii pentru unele caractere de reproducţie şi producţie la ovine este în general mică, făcând dificilă selecţia pentru aceste caractere. Cu toate acestea există însă şi o anumită variaţie care oferă posibilitatea de a îmbunătăţi performanţele de reproducţie şi producţie. Heritabilitatea scăzută, a caracterelor, a fost interpretată de Hansen în 1983 ca o reducere a varianţei genetice aditive datorate selecţiei naturale, aspect care oferă însă selecţiei artificiale o marjă limitată de lucru.
   Materialul biologic analizat a aparţinut rasei Ţigaie aflată în exploataţii private situate în partea de nord-est a ţării, fiind reprezentat de diferite categorii de vârstă. Metoda de lucru utilizată în determinarea heritabilităţii carcaterelor a fost ce a probabilităţii maxime restrânse (Restricted Maximum Likelihood - REML) întrucât se bazează pe o procedură iterativă şi permite obţinerea valorilor în spaţiul normal al parametrilor.
   Rezultatele obţinute indică faptul că la rasa Ţigaie, prin faptul că pentru greutatea la naştere heritabilitatea determinată fiind de 0,25 înseamnă că selecţia pe baza acestui caracter nu este indicată, recomandată ar fi luarea în considerare, în selecţie, a greutăţii vii determinată la 150 zile întrucât coeficientul de heritabilitate creşte la 0,36. De asemenea, determinările valorilor medii ale coeficienţilor de heritabilitate pentru uele însuşi tisulare ale carcaselor arată că şi acestea sunt slab heritabile întrucât au avut h2 cu valori cuprinse între 0,21 pentru cantitatea de grăsime din carcasă şi 0,28 pentru greutatea totală a carcasei.
   Pe baza valorilor obţinute pentru majoritatea caracterelor cantitative analizate, întrucât acestea au prezentat unele valori mai ridicate ale variabilităţii, se constată la materialul biologic analizat existenţa unor resurse genetice adecvate pentru iniţierea unor programe de ameliorare care să inducă ulerior creşterea performanţelor de producţie şi de reproducţie.

Cuvinte cheie: Ţigaie, carne de oaie, parametrii genetici