Al. Usturoi

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


APRECIATION OF SOME MORPHOLOGICAL AND PHYSICAL QUALITY INDICATORS FOR EGGS
OBTAINED FROM LAYING HENS REARED IN GROWING SYSTEMS AGGRED BY EUROPEAN UNION

Al. Usturoi

Abstract
    Specialists in aviculture focused on elaboration and implementation in practice of some alternative systems for rearing of laying hens, which must fulfil their biological necessities, but at the same time to assure high levels of production. From alternative systems, improved cage batteries had many positive appreciations; another exploitation solution is the one on a permanent layer, in shelters with controlled environment, but the most appreciated technological variant is rearing in open shelters with exterior paddocks (free range). By the current paper we aimed to analyse the quality of eggs gathered form hens reared in different growing systems, through four parameters (incidence of eggs with morphological anomalies, weight, thickness of mineral shell and breaking up resistance of mineral shell). The highest rate of eggs with broken shell was obtained at batch L3 (0.67%), followed by L2 (0.64%) and L1 (0.52%). The rate of eggs with a bad formed shell differed function of growing system, being 0.42 for L1, 0.4 for L2 and 0.36 at L3. The biggest weight of eggs was recorded at batch L3, with a mean of 64.289±0.247g; eggs gathered from L2 had a mean weight of 63.676±0.287g and 62.677±0.347g the ones from L1. Thickness of mineral shell at batch L3 had a mean value of 0.424±0.002mm, at the ones from L2 was 0.394±0.001mm and at the ones gathered from laying hens housed in batteries was 0.374±0.002mm. Breaking up resistance of mineral shell (kgf/cm2) was in a close correlation with its thickness so the highest mean value was obtained at batch L3, 0.335±0.001, followed by L2 (0.328±0.001), respectively L1 (0.328±0.001). The presented results are part of an ample study for enlargement the knowledge area regarding quality of eggs destined for human consumption.

Key words: eggs' quality, rearing systems, morphological anomalies, eggs weight, breaking up resistance


APRECIEREA UNOR INDICATORI MORFOLOGICI ŞI FIZICI DE CALITATE AI OUĂLOR OBŢINUTE
DE LA GĂINI CRESCUTE ÎN SISTEME DE CREŞTERE AGREATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ

Al. Usturoi

Rezumat
    Specialiştii în domeniul aviculturii s-au axat pe elaborarea şi transpunerea în practică a unor sisteme alternative de creştere a găinilor ouătoare, care să poată satisface necesităţile lor biologice, dar în acelaşi timp să asigure şi niveluri productive ridicate. În cadrul sistemelor de creştere alternative, bateriile cu cuşti îmbunătăţite s-au bucurat de aprecieri pozitive; o altă soluţie de exploatare este cea pe aşternut permanent, în hale cu mediul controlat, însă varianta tehnologică cea mai apreciată este cea de creştere în hale deschise la padocuri exterioare (free range). Prin intermediul lucrării de faţă ne-am propus să analizăm calitatea ouălor, provenite de la găini crescute în sisteme de creştere diferite, prin prisma a patru parametri (incidenţa ouălor cu anomalii morfologice, greutatea, grosimea cojii minerale şi rezistenţa la spargere a cojii minerale). Cea mai mare proporţie a ouălor cu coaja spartă a fost determinată la L3 (0,67%), urmând L2 (0,64%) şi L1 (0,52%). Procentul ouălor a căror coajă a fost rău formată a diferit în funcţie de sistemul de creştere utilizat, fiind de 0,42 pentru cele din L1, de 0,4 pentru cele din L2 şi de 0,36 la L3. Cea mai mare greutate a ouălor s-a înregistrat în cazul lotului L3, fiind în medie de 64,289±0,247; ouăle provenite de la L2 au avut o greutate medie de 63,676±0,287g iar cele obţinute de la L1 de 62,677±0,347g. Grosimea cojii minerale în cazul lotului L3 s-a situat la un nivel mediu de 0,424±0,002mm, la cele din L2 a fost de 0,394±0,001mm iar la cele recoltate de la găinile cazate în baterii de 0,374±0,002mm. Rezistenţa la spargere a cojii minerale (kgf/cm2) se află în strânsă legătură cu grosimea acesteia şi astfel cea mai mare valoare medie s-a determinat în cazul lotului L3, de 0,335±0,001, urmat de L2 (0,328±0,001), respectiv de L1 (0,328±0,001). Rezultatele prezentate anterior fac parte dintr-o serie mai amplă de cercetări şi au drept scop lărgirea ariei de cunoaştere cu privire la calitatea ouălor destinate consumului uman.

Cuvinte cheie: calitatea ouălor, sisteme de creştere, anomalii morfologice, greutatea ouălor, rezistenţa la spargere