Il. Mihalache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDY REGARDING THE ASSESSMENT OF MORPHO - PHYSIOLOGICAL HARE POPULATIONS

Il. Mihalache, M. Munteanu, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Abstract
   Romania is geographically situated in the middle of the temperate zone, central crossed by the Carpathian arch and grafted onto a highly heterogeneous landscape, facts that favored a large animal biodiversity.
   Because this country is located in a temperate zone in which are found various relief forms beggining with the lowland till the alpine hollow facilitates the existence of very different species of hunting interest.
   In Romania the cynegetic potential is an important place caused by the recreational and sportive interest and also alimentary one that it is represented by the hare.
   Characterization of his biological species reflects its ability of adaptation and spreading on very large areas. By studying the hare herds from Romania we can observe an unjustified decrease of this herds that exist on all cynegetic funds from our country.
   The motivation of this study is a necessity for multifactorial identification of the species status in interrelations conditions between various activities and the ecosystems changes that have an impact over hare populations.
   This paper is intended to be a detailed study of the anatomical and technological characterization of populations of hares from Romania.
   The study focused on hare herds that come from various hunting funds from our country territory located on three altitudinal floors: lowland, hill and mountain.
   The determination were made on corporeal clues (height at withers, height at rump, head length, body weight, circumference of the neck, trunk length, trunk circumference, length of the legs) and gravimetric determination of organs and tissues percentage from the carcasses.
   Following the analyzes it can be concluded that the exploiting of hare carcasses is extremely profitable in terms of yields of meat that can be obtained from them.

Key words: cynegetic, hare, ecosystems


STUDIU PRIVIND EVALUAREA MORFO - FIZIOLOGICĂ A UNOR POPULAŢII DE IEPURI DE CÂMP

Il. Mihalache, M. Munteanu, Roxana Lazăr, P.C. Boişteanu

Rezumat
   România este situată geografic în plină zonă temperată, străbătută central de arcul Carpaţilor şi grefată pe un relief extrem de eterogen, ceea ce a favorizat marea biodiversitate animală.
   Situarea României într-o zonă temperată în care se regăsesc diferite forme de relief de la şes până la goluri alpine facilitează existenţa unor specii foarte diverse de interes cinegetic. În potenţialul cinegetic al României un loc important determinat de interesul sportiv recreativ dar şi alimentar îl reprezintă iepurele de câmp.
   Caracterizarea biologiei speciei reflectă capacitatea acestuia de adaptare şi răspândire pe areale foarte largi. Studierea efectivelor de iepure de câmp din România evidenţiază o scădere nejustificată a efectivelor pe toate fondurile cinegetice din ţară.
   Motivaţia studiului de faţă reprezintă o necesitate de identificare multifactorială a statusului speciei în condiţiile interrelaţiilor dintre activităţile diverse şi modificările ecosistemelor cu un eventual impact asupra populaţiiilor de iepuri de câmp.
   Lucrarea se vrea a fi un studiu amănunţit privind caracterizarea anatomică şi tehnologică a populaţiilor de iepuri de câmp din România. Studiul a vizat efective de iepuri de pe diverse fonduri de vânătoare de pe teritoriul ţării situate în cele trei etaje altitudinale: câmpie, deal şi munte.
   S-au făcut determinări privind indicii corporali (înălţimea la grebăn, înălţimea la crupă, lungimea capului, greutatea corpului, circumferinţa gâtului, lungimea trunchiului, circumferinţa trunchiului, lungimea labelor) şi determinări gravimetrice privind ponderea organelor şi ţesuturilor în carcasă.
   În urma analizelor efectuate se poate concluziona că valorificarea carcaselor de iepure este deosebit de profitabilă din punct de vedere al randamentelor privind carnea ce poate fi obţinută din acestea.

Cuvinte cheie: cinegetică, iepure câmp, ecosistem