Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


IMPACT OF DROUGHT OVER MORPH-PRODUCTIVE FEATURES OF APIS MELLIFERA CARPATICA BEE COLONIES

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi, V. Toderici, Olesea Gliga

Abstract
The research purpose was to establish the damage (variance) degree of the morph-productive characters value and also of other biological features of bee colonies, depending on weather conditions. Research have been done on Apis mellifera Carpatica bee colonies, grown up at the experimental apiary of the Institute of Zoology of Science Academy from Moldova. At the bee colonies were evaluated a series of morph- productive characters, such as prolificacy of the queen, colony strength, overwinter resistance, brood viability, disease resistance and production of honey, also a number of exterior morphological traits of the bees, such as tegument colour, specific (type) of covering cells with honey, bee behaviour by opening the nest and examining the honeycomb, tube length, cubital index and discoid dislocation of the bifurcation point of the lower rib from radial cell with distal rib of cubital cell of the right anterior wing. Research have shown that adverse weather conditions (drought) of 2012 had a negative impact, mainly on the morph-productive characters such as queen's prolificacy, family strength, brood viability, disease resistance and honey production. Thus, the power of bee colonies in 2012 was 0.6 kg of bee, or 20.2% lower (P<0.001) compared with 2011. This power decrease of bee colonies was due to the reduction of both, reproductive indices, such as the queens' prolificacy, brood viability, resistance to diseases and also honey productivity. Average queens' prolificacy in 2012 was 1740 ± 16 eggs/24 hours, which is 66 eggs, or 3.7% lower than in 2011 (P<0.01), which was stagnant reflected over the quantity of covered brood of which results the amount of working bees - the family power. Average viability of the brood in 2012 was significantly lower with 2.5 percentage points, or with 2.8% (P<0.001) compared with the brood grown up in 2011. Resistance to disease (determined by hygienic test) of bee colonies in 2012 was significantly lower with 2.0 percentage points, or 2.2% (P<0.001) compared with 2011, which increased the number of morbidity and mortality cases of the bees. On the background of the damage of the bee colonies general condition, the honey production collected in the nest by bee families in 2012 was only 23.9 ± 1.2 kg, which is 20.9 kg or 46.7% significantly lower (P<0.001) compared with 2011. However, there have been no significant changes in the behaviour of bees by the nest opening and by examining the comb, and the cubital index and discoid dislocation of the bifurcation point of the lower rib from radial cell with distal rib of cubital cell of the right anterior wing of the bees.

Key words: Impact, drought, morph-productive, features, bee


IMPACTUL SECETEI ASUPRA ÎNSUŞIRILOR MORFOPRODUCTIVE ALE FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA CARPATICA

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi, V. Toderici, Olesea Gliga

Rezumat
Scopul cercetărilor a constituit-o stabilirea gradului de afectare (variabilitate) a valorii caracterelor morfoproductive, precum şi a altor însuşiri biologice ale familiilor de albine, în funcţie de condiţiile climaterice ale anului. Cercetările au fost efectuate pe familii de albine Apis mellifera Carpatica, crescute la stupina experimentală a Institutului de Zoologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. La familiile de albine au fost evaluate un şir de caractere morfoproductive, cum sunt: prolificitatea mătcii, puterea familiei, rezistenţa la iernare, viabilitatea puietului, rezistenţa la boli şi producţia de miere, precum şi un şir de însuşiri morfologice de exterior al albinelor, cum sunt: culoarea tegumentuluui, specificul (tipul) de căpăcire a mierii, comportamentul albinelor la deschiderea cuibului şi la examinarea fagurelui, lungimea trompei, indicele cubital şi dislocarea discoidală a punctului de bifurcaţie a nervurii inferioare din celula radială cu nervura distală a celulei cubitale a aripii drepte anterioare. Cercetările au demonstrat că unele dintre condiţiile climaterice nefavorabile (seceta) ale anului 2012 au avut un impact negativ, în principal, asupra caracterelor morfoproductive, cum sunt prolificitatea mătcii, puterea familiei, viabilitatea puietului, rezistenţa la boli şi producţia de miere. Astfel, puterea familiilor de albine, în anul 2012, a fost cu 0,6 kg de albină, sau cu 20,2 % mai mică (P<0,001), comparativ cu anul 2011. Această diminuare de putere a familiilor de albine a fost condiţionată de scăderea, atât a indicilor reproductivi, cum este prolificitatea mătcilor, cât şi a viabilităţii puietului şi rezistenţei familiilor de albine la boli. Prolificitatea medie a mătcilor în anul 2012 a constituit 1740 ± 16 ouă/24 de ore, ceea cei cu 66 ouă, sau 3,7% mai mică decât în anul 2011 (P<0,01), ceea ce s-a răsfrânt stagnant asupra cantităţii de puiet căpăcit din care rezultă cantitatea de albină lucrătoare puterea familiei. Viabilitatea medie a puietului în anul 2012 a fost semnificativ mai scăzută cu 2,5 unităţi procentuale, sau cu 2,8 % (P<0,001), comparativ cu cea a puietului crescut în anul 2011. Rezistenţa la boli (determinată prin testul igienic) a familiilor de albine în anul 2012 a fost semnificativ mai scăzută cu 2,0 unităţi procentuale, sau cu 2,2% (P<0,001), comparativ cu anul 2011, ceea ce a majorat numărul cazurilor de morbiditate şi mortalitate a albinelor. Pe fondalul afectării, în anul secetos, a stării generale a familiilor de albine, valoarea producţiei de miere acumulată în cuib de familiile de albine în anul 2012 a constituit doar 23,9 ± 1,2 kg, ceea cei cu 20,9 kg, sau 46,7 % mai scăzută semnificativ (P<0,001), comparativ cu anul 2011. Totodată, nu au fost constatate schimbări semnificative în comportamentul albinelor la deschiderea cuibului şi la examinarea fagurelui, precum şi la indicele cubital şi la dislocarea discoidală a punctului de bifurcaţie a nervurii inferioare din celula radială cu nervura distală a celulei cubitale a aripii drepte anterioare a albinelor.

Cuvinte cheie: impact, secetă, însuşiri, morfoproductive, albine