Rodica Chetroiu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ECONOMIC EFFICIENCY OF GOAT MILK PRODUCTION IN ROMANIA

Rodica Chetroiu, I. Călin

Abstract
The purpose of paper is to determine the approximate consumption of technological resources and related expenditures for the goat milk, so as to develop the budget of incomes and expenditures, estimate the economic indicators characterizing economic efficiency for the period 2012-2013. The working methods are technological specifications for goat milk, explanatory research - defining the main technical and economic elements regarding the elaboration of technological estimate and calculate the economic and technical indicators for the product. The results show that for the average milk production of 350 l / head, the unit cost is 1.7 RON / litre, by adding a rate of return of 28.7%, is estimated a production price at farm gate of 2.2 RON / litre. Standard gross margin per unit is 1.05 RON / litre, and the share of gross margin in raw product is 39.05%. The break even point for goat's milk with an average of 350 l is 406.12 RON, expressed in value and 184.6 l expressed in physical units. In conclusion, the efficient development of growing and exploitation activities of goats for milk production requires the provision of resources and their allocation and combining to be such as to lead to the achievement of greater quantities of milk, low cost per unit, by applying modern technologies and improved technical means.

Key words: milk, goat, indicators, technology, profitability


EFICIENŢA ECONOMICĂ A PRODUCŢIEI DE LAPTE DE CAPRĂ ÎN ROMÂNIA

Rodica Chetroiu, I. Călin

Rezumat
Scopul lucrării îl reprezintă determinarea consumurilor orientative de resurse tehnologice şi a cheltuielilor aferente la produsul lapte de capră, în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli, a estimării indicatorilor economici care caracterizează eficienţa economică, pentru perioada 2012-2013. Metodele de lucru utilizate sunt specificaţiile tehnologice pentru produsul lapte de capră, cercetarea explicativă - definirea principalelor elemente tehnico-economice privind elaborarea devizului tehnologic al produsului, precum şi calcularea indicatorilor tehnico-economici specifici produsului. Rezultatele obţinute arată că, pentru o producţie medie de lapte de 350 l/cap, costul unitar este de 1,7 lei/litru, la care, adăugându-se o rată a rentabilităţii de 28,7%, se estimează un preţ de producţie la poarta fermei de 2,2 lei/litru. Marja brută standard unitară este de 1,05 lei/litru, iar ponderea marjei brute în produsul brut este de 39,05 %. Pragul de rentabilitate la laptele de capră, cu o producţie medie de 350 l este de 406,12 lei, exprimat valoric şi de 184,6 l, exprimat în unităţi fizice. În concluzie, desfăşurarea eficientă a activităţilor de creştere şi exploatare a caprinelor pentru producţia de lapte impune ca asigurarea cu resurse, combinarea şi alocarea lor să fie astfel realizată, încât să conducă la obţinerea unor cantităţi sporite de lapte, cu costuri reduse pe unitatea de produs, prin aplicarea tehnologiilor moderne şi a mijloacelor tehnice perfecţionate

Cuvinte cheie: lapte, capră, indicatori, tehnologie, rentabilitate