Maria Desimira Dicu (Stroe)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE INFLUENCE OF FEEDING FREQUENCY ON GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF A. STELLATUS (PALLAS, 1771) SPECIES, REARED IN A RECIRCULATING AQUACULTURE SYSTEM

Maria Desimira Dicu (Stroe), V. Cristea, Lorena Dediu, Marilena Maereanu, Şt.M. Petrea

Abstract
Achieving noteworthy technological performance in terms of growth, largely depends by using an appropriate nutritional program. Therefore, as a support, the purpose of this paper is to evaluate the effects of two feeding frequencies (2 meals / day - A1 and 4 meals / day -A2), on growth performance and meat biochemistry of stellate sturgeons juvenils. The experiment was initiated using a total of 52 stellate sturgeon juvenils, with a initial average weight of 97 ± 1.8 g. The biological material was divided randomized, into four rearing units, corresponding to each feeding frequency tested, with replicate. At the final of 30 days experiment, the individual average weight was 204 ± 8g/ex. The well-known growth performance parameters (FCR, SGR, PER) recorded values with a slight upward trend for the variant fed with 4 meals / day, the differences being statistically insignificant p ≥ 0.05. Also, the biochemical composition of meat remained generally unchanged in both variants of feeding frequencies; though, the difference was observed only in case of lipids, 0.76% at A1 compared with 0.41% at A2. As a conclusion, the analyze of growth indicators strengthened with the relative robustness (expressed as length-weight factor) of biological material, obtained in experimental conditions, indicates a better efficiency in terms of growth at stellate sturgeon juvenils fed with 4 meals / day, comparing to those fed with 2 meals / day.

Key words: stellate sturgeon, feeding frequency, technological parameters


INFLUENŢA FRECVENŢEI HRĂNIRII ASUPRA PERFORMANŢEI DE CREŞTERE ŞI A CALITĂŢII CĂRNII LA SPECIA A. STELLATUS (PALLAS, 1771) CRESCUTĂ ÎN CONDIŢILE UNUI SISTEM RECIRCULANT

Maria Desimira Dicu (Stroe), V. Cristea, Lorena Dediu, Marilena Maereanu, Şt.M. Petrea

Rezumat
Obţinerea performanţelor tehnologice în ceea ce priveşte creşterea păstrugii depinde, în mare parte, de identificarea unui program nutriţional adecvat. Asadar, drept suport, această lucrare evaluează efectul testării a două frecvenţe de furajare (2 mese/zi(A1) şi 4 mese/zi(A2)), asupra performanţei de creştere şi a biochimismului cărnii, în cazul puietului de păstrugă. Experimentul ce face obiectul acestei lucrări a fost iniţiat utilizând un număr de 52 exemplare de puiet de păstrugă cu o masă medie iniţială de 97±1,8g. Materialul biologic s-a distribuit randomizat în patru unităţi de creştere, creându-se astfel câte o replică pentru fiecare din cele două variante testate. Masa medie individuală la sfârşitul celor 30 de zile experimentale a fost de 204±8g/ex. Parametrii tehnologici consacraţi (FCR, SGR, PER) înregistrază valori cu o uşoară tendinţă de creştere pentru varianta furajată cu 4 mese/zi, diferenţele fiind nesemnificative din punct de vedere statistic (p ≥ 0,05). Deasemenea conţinutul biochimic al cărnii rămâne neschimbat în urma testării celor două frecvenţe de hrănire, diferenţe fiind sesizabile doar în cazul lipidelor: 0,76% la A1 şi respectiv 0,41% la A2. Drept concluzie, evaluarea indicatorilor de creştere, coroborată cu robusteţea relativă (exprimată prin factorul lungime-greutate) a materialului biologic,obţinut în condiţii experimentale, indică un randament mai bun în ceea ce priveşte creşterea puietului de păstrugă furajat cu 4 mese/zi, în comparaţie cu cel furajat cu 2 mese/zi.

Cuvinte cheie: pastrugă, frecventa hrănirii, parametrii technologici