I. Nechifor

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


STUDIES REGARDING THE APPLICATION EFFECT OF PRODUCTIVE CONTROL TECHNIQUES ON IMPROVEMENT OF LAMBSKINS QUALITY

I. Nechifor, C. Pascal, Claudia Nechifor

Abstract
Rearing and exploitation of sheep, for lambskins production, represent a current concern of rural population from northeast area of Romania. To evaluate the actual stage of improvement degree for Karakul de Botoşani breed were utilised data obtained after application of productive control during several research seasons. The effectuated studies were focused on processing and interpretation of the obtained data regarding the quality of loops at Karakul lambs, black variety, obtained in different calving seasons. After analysing the obtained results could be said that generally, the lambskins had a high expressing degree for many qualitative features. All are mainly due to a rigorous selection of breeders and also due to a permanent leading of mating. In their ensemble, all the actions realised constantly and at a sustained level, had a direct influence on the quality of biological material, which was utilised for breeding and facilitate an obvious increasing of esthetical and commercial value of lambskins.

Key words: Karakul, skins, lembs


STUDII PRIVIND EFECTUL APLICĂRII ACŢIUNILOR TEHNICE DE CONTROL PRODUCTIV ÎN ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PIELICELELOR

I. Nechifor, C. Pascal, Claudia Nechifor

Rezumat
Creşterea şi exploatarea ovinelor, şi pentru producţia de pielicele, reprezintă o preocupare curentă a populaţiei rurale din nord-estul ţării. Pentru a evalua gradul de ameliorare la care a ajuns efectivul rasei karakul de Botoşani au fost utilizate date obţinute în urma aplicării controlului productiv din mai multe sezoane de apreciere. Studiile efectuate s-au bazat pe prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute ca urmare a aprecierii calităţii buclajului la mieii Karakul, varietatea neagră, obţinuţi în diferite sezoane de fătări. În urma analizei rezultatelor obţinute se desprinde concluzia că pielicelele, în ansamblu, prezintă un nivel înalt de exprimare pentru multe dintre însuşirile calitative. Toate acestea se datorează în primul rând selecţiei riguroase a reproducătorilor şi în al doilea rând permanentizării acţiunii de dirijare a împerecherilor. În ansamblul lor, toate acţiunile, derulate în mod constant şi la un nivel susţinut, au avut o influenţă directă asupra calităţii materialuilui biologic reţinut pentru prăsilă şi au facilitat şi o creştere evidentă a valorii estetice şi comerciale a pielicelelor.

Cuvinte cheie: Karakul, pielicele, miei