Daniela Cristina IbĂnescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH CONCERNING THE ECOLOGICAL STATE OF AQUATIC ECOSYSTEM MALINA

Daniela Cristina Ibănescu, Adina Popescu, V. Cristea

Abstract
This study aimed at establishing the water quality of the fish farm Malina, Galati County through environmental and diversity indices of phytoplankton communities. The ecological indices and the estimation of diversity are important tools in the assessment of any ecosystem health. A healthy ecosystem is an ecosystem "stable and sustainable" meaning that it maintains its organization and autonomy over the years. In order to assess the structure of phytoplankton have been used different ecological indices (the abundance, the constancy, the dominance, the ecological significance), and the analysis of diversity was done by calculating indices such as Shannon - Wiener (H'), Shannon equitability index (E = HR). Simpson diversity index (1-D), Simpson equitability index (E1/D). Also, the algal pollution index (API) was calculated to determine if the ecosystem has a high organic load. The research on phytoplankton taxonomic structure led to the establishment of aquatic ecosystem studied, which is the identification of 28 species belonging to five taxonomic groups: Cyanophyceaea (0.07%), Euglenophyceae (29.789%), Bacillarophyceae (1.04), Chlorophyceae (68.63%), Zymnematophyceae (0.48%). The eudominante species belong to the Clorophyceae and Euglenophyceae genus. The Shannon - Wiener index (H') value was calculated at 1.78 and Shannon equitability at 0.71. The Simpson's diversity index value is 0.77 and 0.79 for the Simpson equitability. The value obtained for algal pollution index was API = 11. The results indicate that the studied aquatic ecosystem presents good environmental status, optimal for increasing the carp and asian cyprinids.

Key words: phytoplankton, ecological indices, diversity indices, eudominate species


CERCETĂRI PRIVIND STAREA ECOLOGICĂ A ECOSISTEMULUI ACVATIC MĂLINA

Daniela Cristina Ibănescu, Adina Popescu, V. Cristea

Rezumat
Prin acest studiu s-a urmărit stabilirea calităţii apei din ferma piscicolă Mălina, judeţul Galaţi prin intermediul unor indici ecologici şi de diversitate ai comunităţilor fitoplanctonice. Indicii ecologici şi estimarea diversităţii reprezintă instrumente importante în evaluarea stării de sănătate a oricărui ecosistem. Un ecosistem sănătos este un ecosistem "stabil şi durabil" adică care îşi menţine organizarea şi autonomia de-a lungul timpului. În vederea aprecierii structurii fitoplanctonului au fost utilizaţi diferiţi indici ecologici (abundenţa, constanţa, dominanţa, indicele de semnificaţie ecologică), iar analiza diversităţii s-a realizat prin calculul unor indici precum Shannon - Wiener, (H'), echitabilitatea indicelui Shannon (E = HR). Indicele de diversitate Simpson (1-D), echitabilitatea indicelui Simpson (E1/D). Totodată s-a calculat indicele de poluare algală API, pentru a stabili dacă ecosistemul are o încărcătură organică mare. Cercetările efectuate asupra fitoplanctonului au dus la stabilirea structurii taxonomice a ecosistemului acvatic studiat, care constă în identificarea a 28 specii care aparţin a cinci grupe taxonomice: Cyanophyceaea (0,07%), Euglenophyceae (29,789%), Bacillarophyceae (1,04), Chlorophyceae (68,63%), Zymnematophyceae (0,48%). Speciile eudominante aparţin genului Clorophyceae şi Euglenophyceae. Valoarea indicelui Shannon - Wiener, (H') calculată este de 1,78 iar echitabilitatea Shannon 0,71. Indicele de diversitate Simpson are valoarea 0,77 iar echitabilitatea Simpson 0,79. Valoarea obţinută pentru indicele de poluare a fost API = 11. Rezultatele obţinute indică că ecosistemul acvatic studiat prezintă o stare ecologică bună, optimă creşterii ciprinidelor.

Cuvinte cheie: fitoplancton, indici ecologici, indici de diversitate, specii eudominante