Carmen-Olguţa Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


EDUCATIONAL MANAGEMENT STRATEGIES AND SUCCESSFUL CAPITALIZATION OPPORTUNITIES AT ANIMAL HUSBANDRY LESSONS

Carmen-Olguţa Brezuleanu, Şt. Brezuleanu, M. Stanciu, Lorica Axinte

Abstract
Modern didactical strategy applied in the management of agronomical lessons, represent a system of methods, procedures, means and forms for a specific and original organization of didactic activity, aiming to assure to agronomist students assimilation of knowledge and practice abilities in an active-participative and creative manner needed for pedagogical training. Students must deal with the didactical strategies achieved at theoretical lessons, inspired by the inter-disciplinary approach of speciality knowledge aiming to form the necessary competences for solving the situations of teaching-learning which are connected with the abilities of understanding and utilization of the specific notions and concepts, exploring the reality and solving the problems which are specific to animal husbandry education. Due to the educational partnership between (UASVM Iaşi-Agricultural College Iaşi-Teacher Training Centre CCD-Iaşi) that we've created to support and promote the educational demarche held at pedagogical training with the animal science students, we've succeeded to realise some special and innovative activities which were successful for all the participants. Those ones were presented in national premiere at Your Chances National Festival at CCD-Iaşi, in November 2012.

Key words: educational management, didactic strategy, pedagogical training


STRATEGII DE MANAGEMENT EDUCAŢIONAL ŞI OPORTUNITĂŢI VALORIFICATE CU SUCCES LA LECŢIILE DE SPECIALITATE ZOOTEHNICĂ

Carmen-Olguţa Brezuleanu, Şt. Brezuleanu, M. Stanciu, Lorica Axinte

Rezumat
Strategia didactică modernă aplicată în managementul lecţiilor de specialitate agronomică, reprezintă un sistem de metode, procedee, mijloace şi forme de organizare specifice şi inedite de organizare a activităţii didactice, având rolul să asigure studenţilor agronomi însuşirea de cunoştinţe şi abilităţi practice într-o manieră activ-participativă şi creativă necesare la practica pedagogică. Aceştia sunt puşi în situaţia de experimentare a strategiilor didactice însuşite la lecţiile teoretice, inspirate din abordarea interdisciplinară a cunoştinţelor de specialitate cu scopul de a-şi forma competenţe necesare pentru soluţionarea situaţiilor de predare-învăţare care sunt legate de capacităţile de înţelegere şi utilizare a noţiunilor şi conceptelor specifice, de explorare a realităţii şi de rezolvare de probleme concrete, specifice învăţământului agronomic de specialitate zootehnică. Datorită parteneriatul educaţional (USAMV IAŞI-COLEGIUL AGRICOL IAŞI-Casa Corpului Didactic C.C.D.-IAŞI) pe care l-am creat pentru sprijinirea şi promovarea demersului educaţional desfăşurat la practica pedagogică a studenţilor zootehnişti, am reuşit să realizăm activităţi deosebite şi innovative care au fost primite cu succes de către toti cei implicaţi. Acestea au putut fi prezentate ca activităţi în premieră naţională în cadrul Festivalului Naţional al şanselor Tale, la CCD-IAŞI,în noiembrie 2012.

Cuvinte cheie: management educaţional, strategie didactică, practică pedagogică