C. Popa

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


LEGAL ASPECTS OF COMPUTERIZED LAND MANAGEMENT IN ROMANIA AT FARM LEVEL

C. Popa, Elena Gîndu

Abstract
Information technology has been playing an increasingly important role in modern economic activity. The dynamic and unpredictable nature of combining factors of production in agriculture has slowed down the development of computer applications and their use widely, but lately a remarkable progress has been made in this direction. This study focuses on the identification of data required for land management at farm-level in Romania, as reflected in incidental legislation in this field and its application in practice. The research consists of a legislation review and scientific literature, in order to design a computerized module for managing land resources, as well as discussion of the results from the testing process in a study sample of six commercial farms. The study reveals that excessive fragmentation of land in Romania requires a significant effort to record and manipulate data, and non-harmonized terminology and approach at the institutional level create additional problems. It was also found that the recorded data is not sufficiently capitalized nationwide, each institution having its own filing system, uncorrelated with other databases.

Key words: management, land, information system, computer


ASPECTE JURIDICE PRIVIND GESTIONAREA COMPUTERIZATĂ A TERENULUI ÎN ROMÂNIA, LA NIVELUL FERMEI

C. Popa, Elena Gîndu

Rezumat
Tehnologia informaţiei joacă un rol din ce în ce mai important în activitatea economică modernă. Caracterul mai dinamic si imprevizibil al combinării factorilor de producţie din agricultură a îngreunat crearea unor aplicaţii informatice care să fie utilizate pe scară largă, însă se fac progrese remarcabile în această direcţie. Prezentul studiu a avut ca obiect identificarea datelor necesare în managementul terenului la nivelul unei ferme agricole din România, aşa cum rezultă din legislaţia în vigoare incidentă obiectului de studiu şi aplicarea ei în practică. Cercetarea a constat în studiul legislaţiei şi literaturii de specialitate în vederea proiectării unui modulul informatizat destinat gestionării resurselor funciare, precum şi în testarea şi îmbunătăţirea lui la nivelul unui eşantion de 6 ferme comerciale. Demersul intelectual a reliefat ca fărâmiţarea excesivă a terenului din România solicită un efort semnificativ celor implicaţi în înregistrarea şi prelucrarea datelor, iar abordarea şi terminologia nearmonizate la nivel instituţional creează probleme suplimentare, care ar putea fi înlăturate. S-a constatat, de asemenea, că datele înregistrate nu sunt valorificate suficient la nivel naţional, fiecare instituţie având propriul sistem de evidenţă, necorelat cu alte baze de date. O altă concluzie a investigaţiei ştiinţifice ilustrează că în prezent sunt înregistrate sistematic doar datele care sunt absolut esenţiale pentru relaţionarea cu instituţiile statului, astfel că alte informaţii, potenţial valoroase în procesul de luare a deciziilor, rămân neutilizate. Rezultatele studiului fac necesară o investigaţie suplimentară asupra modului în care ar putea fi armonizate şi simplificate terminologia şi abordarea la nivel instituţional privind managementul computerizat al terenului, dar şi pentru găsirea unor soluţii de utilizare mai eficientă a informaţiei de către toţi cei implicaţi în acest proces

Cuvinte cheie: management, teren, sistem informatic, computer