C. Bodescu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


COMPARATIVE ASPECTS REGARDING SOME METHODS OF ADMINISTRATION FEEDING WITH SYRUP IN BEE FARMS

C. Bodescu, Şt. Lazăr, C.I. Bodescu

Abstract
The present trend nationally and worldwide of beekeeping is the intensification of activities by increasing the number of families exploited by a beekeeper. This is possible by reducing working time required for operations and through a series of measures and modern methods of maintenance. One of these operations which requires a large amount of time and work is stimulating feeding or supplementing with syrup of bee famillies. In order to increase labor productivity was made a system of administration the feeding syrup of bee families removing all physical work of beekeeper and reducing the administration time of syrup about 50 times compared with clasical administration which is practiced in most apiaries. The investigation was made on 2 groups (apiaries) of 300 beehives. In the first apiary administration of syrup was made classic, and on the second apiary, administration was performed using a special system, during which time of administration have noted resulting, special advantages syrup administration system.

Key words: feedind stimulation, syrup, bees, apiary


ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND UNELE METODE DE ADMINISTRARE A HRĂNIRILOR CU SIROP ÎN FERMELE APICOLE

C. Bodescu, Şt. Lazăr, C.I. Bodescu

Rezumat
Tendinţa actuală a apiculturii atât pe plan mondial cât şi pe plan naţional este de intensivizare a activităţii, prin creşterea numărului de familii exploatate de către un apicultor. Acest lucru este posibil prin reducerea timpilor de lucru aferent operaţiunilor necesare dar şi printr-o serie de măsuri şi metode moderne de întreţinere. Una dintre aceste operaţiuni care necesită un volum mare de timp şi de muncă este hrănirea de stimulare sau completare cu sirop a familiilor de albine. În scopul productivităţii muncii s-a confecţionat un sistem de administrare a hrănirilor cu sirop a familiilor de albine înlăturând total munca fizică a apicultorului şi reducând timpii de administrare efectivă a siropului de aproximativ 50 de ori, comparativ cu administrarea clasică care se practică la majoritatea stupinelor. Investigaţiile s-au făcut pe 2 loturi (stupine) a câte 300 familii de albine. În prima stupină administrarea siropului a fost efectuată clasic, iar în a doua stupină, administrarea s-a efectuat cu ajutorul unei instalaţii speciale, timp în care s-au notat timpii de administrare, rezultând deosebitele avantaje ale sistemului de administrare a siropului.

Cuvinte cheie: hrănire de stimulare, sirop, albine, stupină