Valerica Gîlcă

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


PHYTOPLANKTON DYNAMICS IN A FRESH WATER AQUATIC BASIN

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Abstract
In order to determine the composition of phytoplankton in fish tank in the village Ezareni were first established sampling stations. For this purpose, samples were collected in three ways: in the upstream and downstream and in the central area. Were established the sampling periods depending on algae biomass dynamics. For detailed qualitative and quantitative study of phytoplankton samples were collected monthly (three months). To determine plankton were collected, each time, samples per liter of water. The materials that were used to determine the quality of phytoplankton were plantonic net, batometric glass, bottle with glass stopper or PVC bottles, fixing solution (formalin, IIK), microscope, glass slides, dyes, determination. Sampling was done differently depending on where and how the sample collection. Thus, samples were taken directly into the sample bottle, from water surface or from batometric glass when water was collected at various depths. Fixation tests aimed at preserving planktonic organisms able morphological state at the time of collection. Fixation was done with 4% formalin solution at a rate of 25 ml to 1 liter of water or withn solution of iodine in potassium iodide in the range of 5 ml per 1 liter of water. Samples were analyzed under a microscope and noted species were found. Finally was pepared a list of species of algae exist in the ecosystem, called abstract floral list. The research results showed that in May there was the largest number of idividuals of phytoplankton (5557), and the lowest number of individuals was determined in April (5580). On taxonomic group found that in April the bacilarioficee were most abundant, followed by cloroficee, and cianoficee were the least abundant. In May all bacilarioficee were most numerous, followed by cloroficee and cianoficee. In June, clorofite were very abundant, cianofite abundant and less abundant were bacilarioficee.

Key words: pool, phytoplankton, dynamics, water


DINAMICA FITOPLANCTONULUI DINTR-UN BAZIN ACVATIC DULCICOL

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Rezumat
În vederea determinării compoziţiei fitoplanctonului din bazinul piscicol din localitatea Ezăreni, s-au stabilit mai întâi staţiile de recoltare. În acest sens s-au colectat probele din trei puncte: în zona din amonte, în zona centrală şi din aval. S-au stabilit perioadele de recoltare în funcţie de dinamica biomasei algale. Pentru studiul calitativ şi cantitativ în detaliu a fitoplanctonului s-au colectat probe lunare (trei luni). Pentru determinarea planctonului s-au recoltat probe la fiecare câte 1 l de apă de fiecare dată. Materialele care au fost folosite la determinarea calitativă a fitoplanctonului au fost: fileu plantonic, sticlă batometrică, sticle cu dop rodat sau flacoane din PVC, soluţii fixatoare (formol, IIK), microscop, lame, lamele, coloranţi determinatoare. Recoltarea probelor s-a facut diferit în funcţie de locul de colectare şi de felul probei. Astfel, s-au luat probe direct în sticla de probă, de la suprafaţa apei sau din sticla batometrică, când s-a colectat apa de la diverse adâncimi. Fixarea probelor a avut ca scop conservarea organismelor planctonice în stare morfologică aflată în momentul recoltării. Fixarea s-a făcut cu soluţie de formol 4% în proporţie de 25 ml la 1 litru de apă sau cu soluţie de iod în iodură de potasiu în proporţie de 5 ml la 1 litru de apă. Probele s-au analizat la microscop şi s-au notat speciile găsite. În final s-a întocmit o listă cu speciile de alge existente în aceste ecosistem, listă denumită şi conspect floristic. Rezultatele obţinute în urma cercetărilor au arătat că în luna mai s-a înregistrat cel mai mare număr de idivizi fitoplanctonici (5557), iar cel mai mic număr de indivizi s-a determinat în luna aprile (5580). Referitor la grupa taxonomică s-a constatat că în luna aprilie cele mai abundente au fost bacilarioficeele, urmate de cloroficee, iar cianoficeele au fost cele mai puţin abundente. În luna mai tot bacilarioficeele au fost cele mai numeroase, urmate de cloroficee şi cianoficee. În luna iunie, clorofitele au fost foarte abundente, cianofitele abundente, iar bacilarioficeele mai puţin abundente.

Cuvinte cheie: bazin, fitoplancton, dinamica, acvatic