Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE ROLE OF "APISPIR + Zn" BIOSTIMULATOR IN INCREASING OF PRODUCTIVITY OF APIS MELLIFERA BEE COLONIES

Valentina Cebotari, I. Toderas, I. Buzu, V. Rudic

Abstract
The goal of this study was bio stimulator effect demonstration of nutritional supplements of sugar syrup enriched with extract stem biomass of cyanobacteria Spirulina platensis, grown on the base of monochloroacetic tetra hydrated zinc remedy, on morphological indices of Apis mellifera bee colonies. In bees feeding was tested an energy-mineral -protein nourishing supplement "Apispir+Zn", composed of sugar syrup in proportion 1:1, enriched with extract stem biomass of cyanobacteria Spirulina platensis, grown on base of coordination compound of monochloroacetic tetra hydrated zinc [Zn(CH2ClCOO)2·12H2O], administrated in component of nutritive medium in amount of 30 ... 35 mg / L, in the first three days of cultivation. The extract stem biomass of cyanobacteria Spirulina platensis was obtained by repeated extraction of biologically active substances with alcoholic solution and NaOH solution, centrifugation, combination of obtained supernatants, and dialysis up to 7.5...8.5 pH with obtaining of final extract. Nutritional supplements "Apispir + Zn" was tested on two analogous batches, with 10 families in each batch, including: - Ist batch - control, whose bees received as food sugar syrup 1:1, in a quantity of 100 ... 130 mL for a frame with bees, every two days, for two weeks; - IInd batch - experimental bees, which received as food sugar syrup 1:1 in same quantity, enriched with supplement "Apispir + Zn" in relation to 500:1, respectively syrup and extract. In early May, before main harvest season, were studied the main morphological productive characters and features of bee colonies. The test results showed that feeding bees with nutritional supplement "Apispir + Zn" in early spring, during the poor harvest in nature, contributed to a significant increase of the value of the bee families main morphological and productive characters. Thus, bee colonies from experimental batch, which received as food nutritional supplement enriched with "Apispir + Zn", exceeded the other batch of bees: after queen prolificacy - with 607 eggs/24 hours, or with 32.5% (P<0.01), the amount of covered brood - with 73 hundred cells, or with 32.6% (P<0.01), colony strength - with 0.4 kg or 18.1% (P<0.01) resistance to disease - with 12.5 percentage points, or with 15.5% (P<0.001), flight intensity - with 2.0 bees / minute, or 20.8% (P<0.01), amount of honey gathered in the nest - with 1.54 kg, or 56.8% (P<0.001), the amount of bee bread gathered in the nest - with 20.0 hundred cells, or with 58.3% (P <0.01).

Key words: bio stimulator, "Apispir+Zn", productivity, bee, colonies


ROLUL BIOSTIMULATORULUI "APISPIR+Zn" ÎN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII FAMILIILOR DE ALBINE APIS MELLIFERA

Valentina Cebotari, I. Toderas, I. Buzu, V. Rudic

Rezumat
Scopul lucrării a fost elucidarea efectului biostimulator al suplimentului nutritiv de sirop de zahăr îmbogăţit cu extractul biomasei tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis, cultivat pe remediul monocloracetatului de zinc tetrahidrat, asupra indicilor morfoproductivi ai familiilor de albine Apis mellifera. A fost testat în hrana albinelor un supliment nutritiv energo-mineralo-proteic "Apispir+Zn", compus din sirop de zahăr în proprţie de 1:1, îmbogăţit cu extractul biomasei tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis, cultivate în prezenţa compusului coordinativ monocloracetatului de zinc tetrahidrat [Zn(CH2ClCOO)2·12H2O], administrat în componenţa mediului nutritiv, în cantitate de 30...35 mg/L, în primele trei zile de cultivare. Extractul din biomasa tulpinii cianobacteriei Spirulina platensis a fost obţinut prin extragerea repetată a substanţelor biologic active cu soluţie alcoolică şi cu soluţie de NaOH, centrifugarea, unirea supernatantelor obţinute şi efectuarea dializei până la pH 7,5...8,5 cu obţinerea extractului final. Suplimentul nutritiv "Apispir+Zn" a fost testat pe două loturi analoage cu familii de albine, câte 10 familii în fiecare lot, dintre care: - lotul I - martor, albinele căruia primeau ca hrană sirop de zahăr 1:1, în cantitate de 100...130 mL la o ramă cu albine, la fiecare 2 zile, timp de două săptămâni; - lotul II - experimental, albinele căruia primeau ca hrană sirop de zahăr 1:1 în aceeaşi cantitate, îmbogăţit cu suplimentul "Apispir+Zn" în raport de 500:1, respectiv sirop şi extract. La începutul lunii mai, înainte de culesul de bază, au fost studiate principalele caractere şi însuşiri morfoproductive ale familiilor de albine. Rezultatele testării au demonstrat că hrănirea albinelor cu suplimentul nutritiv "Apispir+Zn" primăvara devreme, în perioada deficitară de cules în natură, a contribuit la creşterea semnificativă a valorii principalelor caractere morfoproductive ale familiilor de albine. Astfel, familiile de albine din lotul experimental, care au primit în hrană suplimentul nutritiv îmbogăţit cu "Apispir+Zn", depăşeau congenerele lor: după prolificitatea mătcii - cu 607 ouă/24 ore, sau cu 32,5% (P<0,01), cantitatea de puiet căpăcit - cu 73 sute de celule, sau cu 32,6% (P<0,01), puterea familiei - cu 0,4 kg, sau cu 18,1% (P<0,01), rezistenţa la boli - cu 12,5 unităţi procentuale, sau cu 15,5% (P<0,001), intensitatea de zbor - cu 2,0 albine/minut, sau cu 20,8% (P<0,01), cantitatea de miere acumulată în cuib - cu 1,54 kg, sau cu 56,8% (P<0,001), cantitatea de păstură acumulată în cuib - cu 20,0 sute de celule, sau cu 58,3% (P<0,01).

Cuvinte cheie: biostimulator, "Apispir+Zn", productivitate, albine, familii