Ruxandra-MĂlina Petrescu-Mag

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


LEGAL PRECAUTIONARY APPROACHES IN TAKING MEASURES TO PROTECT AND CONSERVE LIVING AQUATIC RESOURCES

Ruxandra-Mălina Petrescu-Mag, I.G. Oroian

Abstract
The paper analyzes the European Union Court of Justice interpretation of: 1) Commission Regulation no. 530/2008 establishing emergency measures as regards purse seiners fishing for bluefin tuna in the Atlantic Ocean, east of longitude 45°W, and in the Mediterranean Sea and 2) the validity of Article 7(2) of Council Regulation no. 2371/2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy (CFP). The two aspects are seen both in the context of CFP as a policy of the European Union which aims at ensuring exploitation of living aquatic resources, providing, in the same time, sustainable economic, social and environmental conditions, and also in wider context of international law, namely it is International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (which was signed in Rio de Janeiro on 14 May 1966).

Key words: aquatic resources, conservation, regulation, precautionary princ


ABORDĂRI LEGALE PRUDENTE ÎN LUAREA MĂSURILOR PENTRU PROTECŢIA ŞI CONSERVAREA RESURSELOR ACVATICE VII

Ruxandra-Mălina Petrescu-Mag, I.G. Oroian

Rezumat
Lucrarea analizează modul în care Curtea de Justiţie a Uniunii Europene interpretează: 1) Regulamentul (CE) nr. 530/2008 al Comisiei privind stabilirea unor măsuri de urgenţă în ceea ce priveşte navele de pescuit cu plase pungă care pescuiesc ton roşu în Oceanul Atlantic, la est de meridianul de 45° longitudine vestică, şi în Marea Mediterană şi 2) validitatea articolului 7, alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 2371/2002 al Consiliului referitor la conservarea şi exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu Politica Comună în domeniul Pescuitului (PCP). Cele două aspecte sunt privite atât în contextul PCP ca politică a Uniunii Europene ce are drept scop asigurarea exploatării resurselor acvatice vii, oferind, în acelaşi timp, condiţii durabile din punct de vedere economic, social şi de mediu, dar şi în contextul mai amplu al dreptului internaţional, mai exact este vorba de Convenţia internaţională pentru conservarea tonului de Atlantic (semnată la Rio de Janeiro la 14 mai 1966).

Cuvinte cheie: resurse acvatice, conservare, regulament, sustenab