Mirela Mocanu (CreŢu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


THE EFFECT OF PROBIOTIC DIET ON GROWTH AND HEMATOLOGY PARAMETERS OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM 1792)

Mirela Mocanu (Creţu), V. Cristea, Lorena Dediu, Elena Bocioc, Rodica Iulia Grecu, Sandiţa (Plăcintă) Ion, I. Vasilean

Abstract
This study was undertaken to examine the effect of dietary probiotics on rainbow trout, based on growth performance and hematological profile. The 2 species of endospore bacillus, B. licheniformis and B. subtilis, as a blend of probiotic bacteria, were employed in 3 concentrations for diet supplementation (V1:22.4x109, V2:38.4x109 and V3: 70.4x109 CFU g-1). The effects were compared with those of control diet, containing no probiotic. The trout with initial mean body weight of 101.96±2.26 g was fed with 3 percentage of their body weight, 3 times per day. After feeding with supplemented diets for 4 weeks, growth performance, feed utilization and health status were assessed. The comercial probiotic mixture showed an improvement of feed conversion ratio (FCR), specific growth rate (SGR) and protein efficiency ratio (PER) at concentration of 22.4x109 CFUg-1. The hematological indices (hemoglobin, red blood cells and hematocrit) showed differences among experimenatal variants. In the present study a higher levels of probiotics does not correlates with the best results in terms of growth and physiological status. Thus is demonstrated that the appropriate doze of probiotic should be established before application in intensive aquaculture in order to prevent any unwanted effects.

Key words: probiotic, growth performance, hematology indices, recirculating aquaculture


EFECTUL PROBIOTICULUI ASUPRA PERFORMANŢELOR DE CREŞTERE ŞI INDICILOR HEMATOLOGICI LA PĂSTRĂVUL CURCUEBU (ONCORHYNCHUS MYKISS, WALBAUM 1792)

Mirela Mocanu (Creţu), V. Cristea, Lorena Dediu, Elena Bocioc, Rodica Iulia Grecu, Sandiţa (Plăcintă) Ion, I. Vasilean

Rezumat
Prezentul studiu a fost iniţiat pentru a examina efectul probioticului la păstrăvul curcubeu, pe baza performanţelor de creştere şi indicilor hematologici. Două specii de Bacillus licheniformis şi Bacillus subtilis au fost adăugate în hrana păstrăvului curcubeu în trei concentraţii diferite (V1:22.4x109, V2:38.4x109 şi V3: 70.4x109 CFU g-1). Efectul probiticului a fost comparat cu dieta martor, fără probiotic. Păstrăvul curcubeu cu o masă medie iniţială de 101.96±2.26 g a fost hrănit cu 3% din masa corporală, în trei mese zilnice. După 4 săptămâni de la administrarea furajului suplimentat cu probiotic performanţa creşterii, utilizarea hranei şi starea fiziologică a peştilor au fost evaluate. Probioticul comercial a arătat o îmbunătăţire a factorului de conversie al hranei (FCR), ratei specifice de creştere (SGR) şi factorului de conversie al proteinei (PER) la concentraţia de 22.4x109 CFUg-1. Indicii hematologici (hemoglobina, celulele roşii şi hematocritul) au prezentat diferenţe între variantele experimentale. În studiul de faţă administrarea unui nivel mai ridicat de probiotice nu se corelează cu cele mai bune rezultate în termeni de performanţa creşterii şi starea fiziologică. Astfel, se demonstrează că o doză corespunzătoare de probiotice ar trebui să fie stabilită înainte de aplicarea în acvacultura intensivă, în scopul de a preveni orice efecte nedorite.

Cuvinte cheie: probiotic, performanţa creşterii, inidici hematologici sistem de acvacultura recirculant