I. Buzu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


GENOTYPIC ASSESSMENT OF KARAKUL EWES AFTER FURSKIN QUALITIES OF THE PROGENY

I. Buzu

Abstract
The purpose of the research consists in improving the assessment methodology and technology of the genotypic quality of the Karakul ewe furskin. Research has been done on a flock of Moldovan Corpulent Karakul sheep breed in the flock of Institute of Zootehnics and Veterinary Medicine (village of Maximovca, Anenii Noi district). It has been researched fur skin qualities of new born lambs, descendants of ewes batches of different evaluation classes: elite, class I and class II, similar after the body weight and age, inseminated with same rams. Assessment of fur skin qualities of the lambs was made at 1-2 days after birth, through evaluation, as required by evaluation instructions in force, providing the evaluation of characters value, as much after the terminology system (in words), as after the decimal point system. As a result of the evaluation, the furskin qualities of Karakul lamb at birth are expressed in evaluation class, as an integrated character. Research has shown that Moldovan Karakul ewes, inseminated with the same ram, in all other equal conditions, transmit to descendants, mainly, their furskin qualities. Thus, the elite class sheep, inseminated with same rams, have given birth to lambs of the same class (elite) in the ratio of 43,7-60,0%, first class ewes gave birth to progeny of the same class 49,0-52,3% and second class ewes gave birth to lambs of the same class with 37,91 - 52,9%. At the same time, part of the ewes does not produce progeny in accordance with the settled regularity. This depends on the genotype of ewes after furskin qualities of progeny and is carried out according to the genetic compatibility of mating partners. The presented data confirms that heredity of furskin qualities (class) at Karakul lambs is polygenic and has an intermediate character with a regression trend compared with the average of flock. The manifestation degree of furskin traits of descendant, in all equal conditions, depends on their heritability coefficient of related flock, of genetic compatibility of the parents, the prepotence degree of the rams and suitable ewes for mating. For estimating the genotype value of furskin quality at Moldovan Karakul ewes, was proposed a method of determination using the following formula: .
The formula includes the sum of the lambs-descendants phenotypes, expressed by thus ranking with scoring drives after the decimal system. Taking into account the fact that the phenotype of their own productivity reflects also, in part, hereditary potential of the animal, the genotype value of the ewes after furskin qualities, taken as a whole, can be determined by summing up the own phenotype value with the phenotypes of descendant lambs. This allows the definition of each animal's rank in the flock and deduction of the breeding nucleus with the most valuable females.

Key words: evaluation, genotype, Karakul ewe, quality, furskins


APRECIEREA GENOTIPICĂ A OILOR KARAKUL DUPĂ CALITĂŢILE DE PIELICICĂ ALE DESCENDENŢEI

I. Buzu

Rezumat
Scopul cercetărilor constă în perfecţionarea metodologiei şi tehnicii de evoluare a valorii genotipice de calitate a pielicelei la oile Karakul. Cercetările au fost efectuate pe un efectiv de ovine din rasa Karakul Moldovenesc Corpolent în turma Institutului de Zootehnie şi Medicină Veterinară (s. Maximovca, r-nul Anenii Noi). Au fost cercetate calităţile de pielicică ale mieilor nou-născuţi, descendenţi ai unor loturi de oi de diferite clase de bonitare: elita, clasa I şi clasa II, analoage după masa corporală şi vârstă, însămânţate cu unii şi aceiaşi berbeci. Aprecierea calităţilor de pielicică ale mieilor a fost efectuată la 1-2 zile după naştere, prin bonitare, conform Instrucţiunilor de bonitare în vigoare, care prevăd evaluarea valorii caracterului, atât după sistemul terminologic (în cuvinte), cât şi după sistemul zecimal de punctaj. În rezultatul evaluării, calităţile de pielicică ale mielului Karakul la naştere este exprimat în clasa de bonitare, ca un caracter integrat. Cercetările au demonstrat că oile Karakul Moldovenesc, însămânţate cu unul şi acelaşi berbec, în toate celelalte condiţii egale, transmit urmaşilor, preponderent, calităţile lor de pielicică. Astfel, oile de clasa elita, însămânţate cu unii şi aceiaşi berbeci, au născut miei de aceeaşi clasă (elita) în proporţie de 43,7 - 60,0 %, oile de clasa I au dat naşterii descendenţei de aceeaşi clasă în proporţie de 49,0 - 52,3 %, şi oile de clasa II dau naştere mieilor de aceeaşi clasă în proporţie de 37,9 - 52,9 %. Totodată, o parte din oi nu produc descendenţă în conformitate cu legitaţia stabilită. Acestă depinde de genotipul oilor după calităţile de pielicică ale descendenţei şi se realizează în funcţie de compatibilitatea genetică a partenerilor la împerechere. Datele prezentate confirmă faptul că ereditarea calităţilor de pielicică (clasa) la mieii Karakul este poligenică şi poartă un caracter intermediar cu tendinţă de regresie spre media pe turmă. Gradul de manifestare a însuşirilor de pielicică la descendenţi, în celelalte condiţii egale, depinde de coeficientul de eritabilitate a acestora în turma respectivă, de compatibilitatea genetică a părinţilor, de gradul de prepotenţă a berbecilor şi a oilor potrivite pentru împerechere. Pentru evaluarea valorii genotipului de calitate a pielicelei la oile Karakul Moldovenesc a fost propusă o metodă de determinare a acesteia cu următoarea formulă: .
Formula include însumarea fenotipurilor mieilor-descendenţi, exprimată prin clasamentul acestora în unităţi de punctaj după sistemul zecimal. Luând în considerare faptul că fenotipul propriei productivităţi reflectă şi acesta, parţial, potenţialul ereditar al animalului, valoarea genotipului oii după calităţile de pielicică, în ansamblu, poate fi determinată prin însumarea valorii fenotipului propriu cu fenotipurile mieilor-descendenţi. Aceasta permite determinarea rangului fiecărui animal în turmă şi deducerea nucleului de prăsilă cu cele mai valoroase femele.

Cuvinte cheie: evaluare, genotip, oaie Karakul, calitate, pielicele