Gh. HrincĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


BLOOD GROUPS IN THE CARPATHIAN BREED GOATS

Gh. Hrincă

Abstract
The paper makes an immunogenetic description at the determinant loci of blood groups in goats of Carpathian breed. The immunoserological typification of animals was performed with a battery of 12 specific monovalent reagents: 10 isoimmune reagents (anti-Aa, anti-Bb, anti-Bc, anti-Bd, anti-Be, anti-Bf, anti-Bg, anti-Ca, anti-Cb and anti-Ma) and two heteroimmune reagents: anti-R and anti-O. By the haemolytic test method 12 erythrocyte factors were detected belonging to five blood group systems: Aa (system A), Bb, Bc, Bd, Bf, Bg, Bi (system B), Ca, Cb (system C), Ma (system M), R and O (system R-O). The richness and heterogeneity of antigenic structures determine a very emphasized polymorphism of blood groups in the Carpathian breed. The incidences of blood factors present a very large variability ranging between 8.85% (Cb) and 95.20% (Ma). The most polymorphic immunogenetic system is the system B, comprising six blood group factors; the factor Bf is commonest and the other factors have a middle representation. The systems C and R-O have a more limited polymorphism, each possessing two factors. The factor Ca has a better representation than the factor Cb, and the factor O records a relatively higher frequency than the factor R. Each of the systems A and M possesses only one factor. On the whole, the genetic analysis at the determinant loci of blood group factors in the Carpathians breed shows: the manifest phenotypes (42.89%) are less spread than the "silent" ones (57.11); the recessive genes are more widespread (75.57%) than their dominant alleles (24.43%); genotypically, there comes out very low frequencies of dominant homozygotes (5.97%), considerable distributions of heterozygotes (36.92%) and high incidences of recessive homozygotes (57.11%).

Key words: blood groups, immunogenetics, goat


GRUPELE SANGUINE LA CAPRINELE DIN RASA CARPATINĂ

Gh. Hrincă

Rezumat
Lucrarea face o descriere imunogenetică la locii determinanţi ai factorilor de grupă sanguină la capre de rasă Carpatină. Tipizarea imunoserologică a animalelor s-a realizat cu o baterie de 12 reagenţi monovalenţi specifici: 10 reagenţi izoimuni (anti-Aa, anti-Bb, anti-Bc, anti-Bd, anti-Be, anti-Bf, anti-Bg, anti-Ca, anti-Cb şi anti-Ma) şi doi heteroimuni: anti-R şi anti-O. Prin metoda testului hemolitic au fost decelaţi 12 factori eritrocitari aparţinând la cinci sisteme de grupă sanguină: Aa (sistemul A), Bb, Bc, Bd, Bf, Bg, Bi (sistemul B), Ca, Cb (sistemul C), Ma (sistemul M), R şi O (sistemul R-O). Bogăţia şi heterogenitatea structurilor antigenice determină un polimorfism foarte accentuat al grupelor sanguine la rasa Carpatină. Incidenţele factorilor eritrocitari prezintă o variabilitate foarte amplă variind între 8,85% (Cb) şi 95,20% (Ma). Cel mai polimorf sistem imunogenetic este sistemul B, cuprinzând şase factori; factorul Bf este cel mai frecvent, ceilalţi factori având o reprezentare medie. Sistemele C şi R-O au un polimorfism mai restrâns, posedând fiecare câte doi factori. Factorul Ca are o reprezentare mai bună decât factorul Cb, iar factorul O înregistrează frecvenţe relativ mai înalte decât factorul R. Sistemele A şi M posedă câte un singur factor. Pe ansamblu, analiza genetică la locii determinanţi ai factorilor de grupă sanguină la rasa Carpatină arată: fenotipurile manifeste (42,89%) sunt mai puţin frecvente decât fenotipurile "silent" (57,11); genele recesive (75,57%) sunt mai larg răspândite decât alelele lor dominante (24,43%): genotipic, se constată frecvenţe foarte scăzute ale homozigoţilor dominanţi (5,97%), distribuţii considerabile ale heterozigoţilor (36,92%) şi incidenţe înalte ale homozigoţilor recesivi (57,11%).

Cuvinte cheie: grupe sanguine, imunogenetică, capră