Cristina Gabriela Radu-Rusu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


TRANSFERABILITY OF CERTAIN HEAVY METALS FROM HENS FEED TO TABLE EGGS LAID WITHIN DIFFERENT REARING SYSTEMS

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, Aida Albu, Maria Bologa, R.M. Radu-Rusu

Abstract
Conversion from conventional to alternative farming systems in aviculture, especially in the table eggs producing sector, imposed various studies to be carried out, related to the effect given by technological changes on the nutritional and sanogenic quality of these animal originated products. Within a wider study, there were monitored the alterations related to mixed feed content in certain pollutants, such as heavy metals and the proportion of their transfer in eggs. As biological materials, we used feed and samples and eggs laid by 500 Lohmann Brown hens, randomly allocated in two groups, on the housing system criteria: IC group-improved cages (250 hens), FR group-free range farm (250 hens). 100 eggs produced during the 42nd week of fowl life (laying peak) were sampled from each group. Yolks and albumens were submitted to atomic absorption spectrometry to assess heavy metals. Pb was below detection limit (0.012 ppm). For other metals, there were found slightly higher levels in the yolks produced in the free range system: Cd from 0.018 ppm (IC group) to 0.023 ppm (FR group); Cu from 2.591 ppm in improved cages vs. 2.734 ppm in free range farm (P<0.01, statistically distinct significant differences). Zn levels also exceeded in free range system, varying thus between 5.386ppm (IC) to 5.522 ppm (FR). Lower levels of heavy metals were found in albumens, compared to yolks. All levels did not exceed the toxicity limits for humans.

Key words: laying hens, improved cages, free range, eggs, heavy metals


TRANSFERABILITATEA UNOR METALE GRELE DIN NUTREŢUL COMBINAT ADMINISTRAT GĂINILOR ÎN OUĂLE DE CONSUM PRODUSE ÎN DIFERITE SISTEME DE CREŞTERE

Cristina Gabriela Radu-Rusu, I.M. Pop, Aida Albu, Maria Bologa, R.M. Radu-Rusu

Rezumat
Conversia de la sistemele de creştere convenţionale la cele alternative în sectorul avicol, în speţă în cel de producere a ouălor de consum a impus efectuarea unor studii variate, privind efectul schimbărilor tehnologice asupra calităţii nutritive şi sanogenice a acestor alimente de origine animală. În cadrul unui studiu mai amplu, s-au monitorizat modificările privind conţinutul nutreţului combinat destinat găinilor în unii poluanţi din grupa metalelor grele şi proporţia de transfer al acestora în ouăle produse. Ca materiale biologice s-au utilizat probe de nutreţ combinat şi ouă produse de 500 găini Lohmann Brown, distribuite randomizat în două loturi, în funcţie de sistemul de întreţinere: IC-cuşti îmbunătăţite (250 păsări) şi FR-free range (250 păsări). Câte 100 ouă produse în săptămâna a 42-a de viaţă a păsărilor (platou de ouat) au fost prelevate de la fiecare lot, gălbenuşurile şi albuşurile procesate şi supuse analizei spectrofotometrice cu absorbţie atomică, pentru identificarea metalelor grele. Pb s-a situat sub valoarea limită de detecţie (0.012 ppm). Pentru celelalte metale s-au cuantificat niveluri uşor mai mari în gălbenuşurile provenite din sistemul free range de producţie: Cd între 0,018 ppm (lotul CI) şi 0,023 ppm (lotul FR); Cu între 2.591 ppm în cuşti îmbunătăţite vs. 2.734 ppm în sistemul free range (P<0,01, diferenţe distinct semnificative statistic). Valorile pentru Zn au fost excedentare în sistemul free range, variind în intervalul 5.386ppm (IC)-5.522 ppm (FR). Niveluri mult mai reduse de contaminare cu metale grele au fost identificate în albuş, comparativ cu gălbenuşul. Cu toate acestea, valorile obţinute nu au depăşit limita de toxicitate stabilită pentru consumatorii umani.

Cuvinte cheie: găini ouătoare, cuşti îmbunătăţite, free range, ouă, metale grele