Carmen-OlguŢa Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


UTILISATION OF THE 3D RESOURCES IN TEACHING-LEARNING, A TRANS-CURRICULA APPROACH OF DIDACTIC DEMARCHE AT UASVM IASI

Carmen-Olguţa Brezuleanu, Şt. Brezuleanu, M. Stanciu, Gabriela Ignat

Abstract
The actual educational policies are more and more focused on a modern approach of speciality didactics and recommends the active involvement of pupil/student in teaching-learning activity, by using interactive methods and discovering of novelties, by the ones who learn. To achieve performance in didactic activity, professor must be always in connection with the newest didactic methods needed for educative process. In this way being an educational professor I succeeded to familiarize the DPPD students from UASVM Iasi not only with the classical teaching-learning modalities but also with the utilisation of the ones in 3D system. So the groups of students which have the best results at pedagogical training carried out in high schools have the opportunity to present a lesson in the 3D laboratories from UASVM Iasi. This simulations used an educational software created in a trans-curricula approach by cooperation between expert team of laboratories with professors and students and have the advantage that allow: observation of some phenomenon impossible to view "live"; sequence repeating/replaying; control on model with modification possibilities of some parameters.

Key words: 3D resources, performance, trans-curricula approach, didactic strategy


UTILIZAREA MIJLOACELOR 3D ÎN PREDARE ÎNVĂŢARE, MODALITATE TRANSCURRICULARĂ DE ABORDARE A DEMERSULUI DIDACTIC LA USAMV IAŞI

Carmen-Olguţa Brezuleanu, Şt. Brezuleanu, M. Stanciu, Gabriela Ignat

Rezumat
Politicile educaţionale actuale sunt orientate, tot mai mult, spre o abordare modernistă a didacticii specialităţii şi recomandă implicarea activă a elevului/studentului în activitatea de predare-învăţare, prin utilizarea metodelor interactive şi descoperirea noului, de către cei care învaţă. Pentru a obţine performanţă în activitatea didactică, profesorul trebuie să fie în permanenţă pus la punct cu cele mai noi metode didactice necesare în desfăşurarea procesului instructiv-educativ. În acest sens, în postura de profesor didactician am reuşit să îi familiarizez pe studenţii DPPD ai USAMV Iaşi pe lângă modalităţile clasice de predare-învăţare, cu utilizarea celor în sistemul 3D. Astfel grupele de studenţii care obţin cele mai bune rezultate la practica pedagogică pe care o desfăşoară în preuniversitar, au posibilitatea să susţină o lecţie în laboratoarele 3D de la USAMV IAŞI. Aceste simulări utilizează soft educaţional creat în abordare transcurriculară prin colaborarea echipei de experţi de la aceste laboratoare cu profesorii şi studenţii şi au avantajul că permit: observarea unor fenomene imposibil de urmărit "pe viu"; repetarea/reluarea secvenţei; controlul asupra modelului cu posibilitatea modificării unor parametri.

Cuvinte cheie: mijloace 3D, performanţă, abordare transcurriculară, strategie didactică