Valerica GÎlcĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH ON THE SPECTRUM OF A TAXONOMY OF AQUATIC BIOCOENOSIS

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Abstract
Research goal is to determine the taxonomic spectrum of a freshwater aquatic ecosystem. Research were conducted in the resort of Research and Development Station for Aquaculture and Aquatic Ecology Iasi for a period of 48 days, starting on 1 June 2011 until 18 July 2011. Taxonomic and ecological spectrum of biocenosis is the percentage of various systematic units or environmental groups represented as ciclograme. To establish the taxonomic spectrum of a biocoenosis were collected several samples of phytoplankton, zooplankton and benthos, was done the systematic classification of species groups and then determined the abundance for each taxon or systematic group and dominance was calculated in percent. Processing samples in laboratory consists in the sedimentation for 21 days and centrifuged at 1500 rpm/min for 5 minutes. Numerical assessment and species identification was made in a laboratory using the HC 1 microscope and a counting chamber. Research conducted to determine the structure of biocenosis and drawing taxonomic spectrum of aquatic ecosystems studied in summer 2011 showed that phytoplankton species are present in highest proportion followed by zooplankton and benthonic organisms. Regarding the increased proportion of phytoplankton, whilst investigations point out that it is during the propagation, there actually is a positive correlation between phytoplankton, zooplankton and benthos.

Key words: aquatic, species, taxon, range, ecosystem


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA SPECTRUL TAXONOMIC AL UNEI BIOCENOZE ACVATICE

Valerica Gîlcă, I. Gîlcă

Rezumat
Scopul cercetării constă în determinarea spectrului taxonomic al unui ecosistem acvatic de apă dulce. Cercetările s-au efectuat în cadrul Staţiunii de Cercetare şi Dezvoltare pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică Iaşi pe o perioadă de 48 de zile, incepând de la data de 1 iunie 2011 şi până la data de 18 iulie 2011. Spectrul taxonomic şi ecologic al biocenozei reprezintă proporţia procentuală a diverselor unităţi sistematice sau categorii ecologice reprezentate sub formă de ciclograme. Pentru a întocmi spectrul taxonomic al unei biocenoze s-au colectat mai multe probe de fitoplancton, zooplancton şi bentos, după care s-a făcut încadrarea sistematică a speciilor pe grupe, apoi s-a determinat abundenţa pentru fiecare taxon sau grupă sistematică şi s-a calculat dominanţa în procente. Cercetările efectuate în vederea stabilirii structurii biocenozei şi întocmirii spectrului taxonomic al ecosistemului acvatic studiat în vara anului 2011 au arătat că speciile fitoplanctonice sunt prezente în cea mai mare proporţie fiind urmate de organismele zooplanctonice şi bentonice. În ceea ce priveşte proporţia mai mare a fitoplactonului, precizăm că în perioada efectuării cercetărilor, acesta se găseşte în perioada de înmulţire, existând de fapt o corelaţie pozitivă între fitoplancton, zooplancton şi bentos.

Cuvinte cheie: acvatic, specii, taxon, spectru, ecosistem