V. UjicĂ

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF REARING DAIRY COWS FROM ROMANIAN BLACK PIED BREED IN DOBROGEA

V. Ujică, I. Nistor, S. Bulancea, D. Cozma, C.E. Nistor, Gh. Neaga, Ioana Raluca Pântia, Ancuţa Elena Coşuleanu

Abstract
The study was conducted on a population of 1575 BNR cows exploited in 6 representative farms with private capital from Dobrogea. The mean phenotype values of the milk production indexes on successive lactations (1st-7th) enlightened, in assembly, a certain low productive level, ranged between 4342.03 kg of milk in 1st lactation and 4463.45 kg of milk in 3rd lactation, but with great differences from one farm to another. The best performances were obtained at Dairy Farm, which realised in the first three lactations over 5000 kg of milk on normal lactation and individual performances of 9728 kg of milk in 1st lactation, respectively 10113 kg of milk in 2nd lactation. Milk content in fat and proteins, on the whole population from the six farms in Dobrogea, was placed between 3.73% and 3.80% for fat, respectively 3.18% and 3.27%, for proteins. In the studied population were identified 92 genetic families of paternal half-sisters, from which 53 families had an average milk production superior to mean of population, which was of 4342.03 kg of milk at first lactation, from which 20 genetic families with a mean of over 5000 kg of milk. These genetic structures constitute a valuable genetic-fund, based on which could be conceive a programme for genetic breeding of productive performances for these population. Analysing the age of first calving for the 1611 cows from the studied farms resulted a mean value of 967.15 days (32 months and 7 days), with limits between 442 days (14 months and 22 days) and 2002 days (66 months and 22 days). These extreme limits prove that the management of reproduction function was poor and with exploitation mistakes. Must be mention the fact that for the feature of reproductive precocity the best one was the genetic family of the indigenous bull code 16866, of which the four daughters had the age of first calving at 808.83 days (26 months and 28 days) and for the exploitation period, genetic family code 11014 with a mean of 4430.71 days (14.5 normal lactations).

Key words: milk production, Romanian black pied cows (BNR), genetic families


CONTRIBUŢII LA STUDIUL CREŞTERII VACILOR DE LAPTE DIN RASA BĂLŢATĂ CU NEGRU ROMÂNEASCĂ ÎN DOBROGEA

V. Ujică, I. Nistor, S. Bulancea, D. Cozma, C.E. Nistor, Gh. Neaga, Ioana Raluca Pântia, Ancuţa Elena Coşuleanu

Rezumat
Studiul a fost efectuat pe o populaţie de 1611 vaci BNR exploatate în 6 ferme reprezentative cu capital majoritar privat din Dobrogea. Valorile medii fenotipice ale indicilor producţiei de lapte pe lactaţii succesive (I-VII) demonstrează, în ansamblu, un nivel productiv relativ scăzut, cuprins între 4342,03 kg lapte în lactaţia I şi 4463,45 kg lapte în lactaţia a III-a, dar cu diferenţe mari de la fermă la alta. Cele mai bune performanţe au fost obţinute în ferma Dairy Farm, care a realizat în primele trei lactaţii peste 5000 de kg de lapte pe lactaţie normală şi performanţe individuale de 9728 kg lapte în lactaţia I-a, respectiv 10113 kg de lapte în lactaţia a II-a. Conţinutul laptelui în grăsime şi proteine, pe întreaga populaţie din cele şase ferme din Dobrogea, s-a situat între 3,73% şi 3,80% pentru grăsime, respectiv 3,18% şi 3,27%, pentru proteine. În populaţia studiată au fost identificate 92 de familii genetice de semisurori paterne, din care 53 familii au avut o producţie medie de lapte superioară medie populaţiei, care a fost de 4342,03 kg lapte la prima lactaţie, din care 20 de familii genetice cu media de peste 5000 kg lapte. Aceste structuri genetice constituie un genofond valoros pe baza căruia se poate concepe un program de ameliorare genetică a performanţelor productive în această populaţie. În urma analizei vârstei la prima fătare pentru cele 1611 vaci din fermele studiate a rezultat valoarea medie de 967,15 zile (32 luni şi 7 zile), cu limite între 442 zile (14 luni şi 22 zile) şi 2002 zile (66 luni şi 22 zile). Aceste limite extreme dovedeşte că managementul funcţiei de reproducţie a fost deficitar şi chiar unele greşeli de exploatare. Este de reţinut şi faptul că pentru însuşirea de precocitate reproductivă cea mai bună s-a dovedit familia genetică a taurului indigen cod 16866, a căror fiice au avut vârsta la prima fătare de 808,83 zile (26 luni şi 28 zile), iar pentru durata de exploatare familia genetică cod 11014 cu o medie de 4430,71 zile (14,5 lactaţii normale).

Cuvinte cheie: producţie de lapte, vaci BNR, familii genetice