T. Bugeac

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING THE PERFORMANCES OF A NUCLEUS OF IMPORTED FRIESIAN BREED CATTLE EXPLOITED IN THE NORTH-EAST AREA OF ROMANIA

T. Bugeac, Şt. Creangă, Mihaela Ivancia, V. Maciuc, L.D. Dascălu, Aioanei Nadia Mirela

Abstract
The current paper aimed to study the performances of a nucleus of specialized dairy cows belonging to Holstein-Friesian breed, imported from Germany in 2008, in the exploitation conditions from the North-East area of Romania. In order to achieve our goal were gathered milk samples, at each three months, from the whole herd. The obtained data regarding milk quality, duration of lactations and milk quantity were statistically processed. Study was carried out in 2011 on a number of 170 individuals from which were gathered a total of 596 milk samples. Samples were analysed to establish physical-chemical composition using a CombiFoss 6000 analyser. For the characters connected with milk quality, our research enlightened values between 2.40 ÷ 4.62% for fat, 2.38 ÷ 4.65% for protein and 1.78 ÷ 4.79% for casein. As regarding the milk quantitative production the studied herd recorded mean values of 7817.52 kg milk per total lactation and 26.8 kg milk per day for a mean duration of lactation of 288.5 days.

Key words: Holstein Friesian, milk quantity, milk quality, Romania


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA PERFORMANŢELE UNUI NUCLEU IMPORTAT DE TAURINE DE TIP FRIZĂ EXPLOATATE ÎN ZONA DE NORD-EST A ROMÂNIEI

T. Bugeac, Şt. Creangă, Mihaela Ivancia, V. Maciuc, L.D. Dascălu, Aioanei Nadia Mirela

Rezumat
Prezenta lucrare are ca scop studierea performanţelor unui nucleu de taurine specializate pentru producţia de lapte din rasa Holstein-Friză, importat din Germania în anul 2008, în condiţiile de exploatare din zona de Nord-Est a României. Pentru realizarea obiectivului propus s-au prelevat trimestrial probe de lapte de la întreg efectivul şi s-au prelucrat statistic datele obţinute cu privire la calitatea laptelui, durata lactaţiilor şi cantitatea de lapte. Studiul a fost efectuat în anul 2011 pe un număr de 170 animale de la care s-au recoltat în total 596 de probe de lapte. Probele au fost analizate în vederea stabilirii compoziţiei fizico-chimice cu ajutorul analizatorului CombiFoss 6000. Pentru caracterele legate de calitatea laptelui, cercetările au evidenţiat valori cuprinse între limitele 2,40 ÷ 4,62% pentru grăsime, 2,38 ÷ 4,65%, pentru proteină şi 1,78 ÷ 4,79%, pentru cazeină. În ceea ce priveşte producţia cantitativă de lapte, efectivul luat în studiu a înregistrat valori medii de 7817,52 kg lapte pe lactaţie totală şi 26,8 kg lapte pe zi pentru o durată medie a lactaţiei de 288,5 zile.

Cuvinte cheie: Holstein Friză, cantitate de lapte, calitatea laptelui, România